Myfyrwyr Perfformio o’r Drindod Dewi Sant yn rhan o brosiect arloesol ‘Sioeau Cerdd Cwta’


19.02.2018

Mae naw o fyfyrwyr o gwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’u dewis i gymryd rhan ym mhrosiect cyffrous Sioeau Cerdd Cwta gyda ffrwyth eu llafur i’w weld ddiwedd y mis yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd a Sefydliad y Glowyr yn y Coed Duon.

Sioeau Cerdd Cwta

Wedi’i drefnu a’i arwain gan gwmni Cynyrchiadau Leeway, mae Sioeau Cerdd Cwta yn gyfres o brosiectau datblygu lle caiff cyfansoddwyr, awduron a pherfformwyr y cyfle i gydweithio i gyflwyno gwaith cerddorol sy’n para am ddeng munud.

Cynhelir y prosiect dair gwaith y flwyddyn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd gyda’r bwriad o annog datblygiad theatr gerdd broffesiynol yng Nghymru.

“Dyma brosiect cyffrous iawn i ni wrth i ni annog a meithrin doniau newydd a sefydlog i gyfansoddi a chreu gwaith cerddorol newydd yng Nghymru,” meddai’r gyfarwyddwraig Angharad Lee o Gynyrchiadau Leeway.

“Dros y misoedd nesaf, byddwn yn estyn croeso i sgriptwyr a chyfansoddwyr newydd sydd yn awyddus i geisio ysgrifennu drama gerdd yn ogystal ag artistiaid newydd a phrofiadol sydd am ddatblygu’u sgiliau a rhwydweithio gydag eraill yn y maes.

“Gall cyfranogwyr gynnwys cyfansoddwyr, dramodwyr, beirdd, cerddorion ac eraill sydd â diddordeb yn y maes yma ac rwy’n hynod falch ein bod yn medru rhoi llwyfan i fyfyrwyr hefyd.

“Rwy’ eisoes yn diwtor ar gwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd ac mae croesawu naw o’r myfyrwyr i gydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol yn rhoi pleser mawr i mi.

“Rwy’n dod i adnabod y myfyrwyr yn dda yn ystod eu hamser ar y cwrs ac mae’n wych gallu rhoi’r cyfle iddyn nhw gydweithio gydag eraill - ac yn fwy penodol - i feddwl am sut y maen nhw’n cydweithio gyda’r bobl sydd yn creu theatr.  Fel perfformwyr, mae angen iddyn nhw fod yn agored iawn wrth fynd drwy’r broses o ddatblygu a chreu’r sioeau newydd hyn ac yn gorfod bod yn barod iawn i arbrofi.

Mae’r myfyrwyr sy’n dilyn cwrs BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant yn astudio o fewn Canolfan Berfformio Cymru sydd wedi’i lleoli o fewn Canolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Gyda’r radd o natur ymarferol iawn, mae myfyrwyr yn derbyn ystod o gyfleoedd i berfformio a dangos eu cynnydd yn rheolaidd – a dyma enghraifft arall o’r myfyrwyr yn elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau fydd yn eu paratoi ar gyfer y byd theatr.

"Dyma gyfle arbennig i fyfyrwyr sy'n ymddiddori ym myd y sioe gerdd ac yn enghraifft wych o’n myfyrwyr yn ennill profiadau a sgiliau newydd yn ystod eu hastudiaethau,” meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

“Mae cael profiad o weithio gyda chyfansoddwyr ac awduron wrth iddynt ddatblygu syniadau newydd yn mynd i ehangu gorwelion ein myfyrwyr. Rwy’ mor falch bod Cynhyrchiadau Leeway wedi’n gwahodd i gyd-weithio ar y gyfres hon o Sioeau Cerdd Cwta ac yn edrych ‘mlaen yn fawr at weld ffrwyth eu llafur."

Sioeau Cerdd Cwta

Mae Angharad yn gyffrous iawn wrth feddwl am yr holl sgiliau bydd y myfyrwyr - a’r ymarferwyr mwy profiadol - yn datblygu wrth weithio ar y prosiect hwn.

“Bydd angen iddynt gyd-weithio gydag eraill tra hefyd yn datblygu eu hymarferiadau presennol - yn archwilio a darparu’r gefnogaeth a fydd angen ar yr artistiaid wrth ddatblygu ac addasu eu sgiliau ysgrifenedig i’r ffurf lenyddol yma o weithio,” meddai

“Rydym yn annog sgyrsiau parhaol gydag eraill gan feddwl bod y prosiect hwn yn sbardun ar gyfer taflu goleuni newydd ar fethodoleg ffres sydd yn wahanol i sut y mae dyn yn arfer gweithio,” atega Angharad.

Mae’r myfyrwyr hefyd wrth eu bodd yn cael cyfle unigryw fel hwn yn rhan o’u hastudiaethau.

“Mae cydweithio  gydag ysgrifennwyr a chyfansoddwyr yn broses hollol newydd i fi fel actor,” meddai’r fyfyrwraig Celyn Cartwright.  “Rwy wedi hen arfer gyda’r broses o dderbyn sgript a bwrw ati I’w ddysgu, ond mae Sioeau Cerdd Cwta yn rhoi’r cyfle i mi weld y gwaith sy’n digwydd cyn i’r perfformwyr derbyn y sgript/ neu’r sgôr. Mae hefyd yn gyfle i ni greu cysylltiadau gyda nifer o bobl sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, sydd wastad yn beth da!”

Mae Gwenllian Williams, un o’r myfyrwyr eraill sydd hefyd yn elwa o fod yn rhan o’r prosiect hefyd wrth ei bodd yn cymryd rhan yn y fenter.

“Mae’n fraint cael cydweithio gyda chwmni Cynhyrchiadau Leeway,” meddai Gwenllian.  “Yr hyn sy’n wych yw ein bod ni’n cael cyfle i weithio ar weithiau newydd sbon a chyffrous o dan arweiniad arbenigwyr o’r maes.”

Bydd Cynhyrchiadau Leeway yn darparu cefnogaeth mentora drylwyr trwy’r broses, gan gefnogi’r artistiaid wrth iddynt ddarganfod eu ffordd trwy ffordd gydweithredol yma o weithio.  Cynhelir hefyd sesiynau rhannu arferion da yng Nghanolfan Mileniwm Cymru wrth i’r broses a’r gwaith ddatblygu.

Bydd cyfle i weld Sioeau Cerdd Cwta yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Sul, Chwefror 25ain am 6yh ac yn Sefydliad y Glowyr yn y Coed Duon, nos Fawrth, Chwefror 27ain and 7yh.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â phrosiect Sioeau Cerdd Cwta, cysylltwch ag Angharad Lee drwy e-bostio angharad@angharadlee

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk