Myfyrwyr Rheolaeth Busnes Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu gwaith yn Abertawe


22.01.2018

Yr wythnos ddiwethaf (Dydd Iau, Ionawr 18fed), mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Unit Nineteen yn Abertawe, bu chwedeg-wyth o fyfyrwyr BA Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos y gwaith a wnaed ganddynt yn ystod eu semester cyntaf.

Business and Management Showcase

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, rhoddwyd i’r myfyrwyr blwyddyn gyntaf y dasg o helpu elusennau i godi ymwybyddiaeth o’u hachosion, yn ogystal â’u helpu i godi arian. 

Roedd digwyddiad ddoe yn ddathliad o gyraeddiadau’r myfyrwyr, ynghyd  â bod yn gyfle i’r Brifysgol amlygu ei hymagwedd arloesol at ei rhaglen israddedig Rheolaeth Busnes.

Wrth iddynt ddechrau ar eu cwrs gradd ym mis Medi, dywedwyd wrth y myfyrwyr y byddai eu 12 wythnos gyntaf o astudio yn gysylltiedig â phrosiect byw ac yn canolbwyntio ar dair rhan benodol o’r cwrs Busnes a Rheolaeth.

Gwahoddwyd deuddeg sefydliad elusennol  i gwrdd â’r myfyrwyr ac i gyflwyno eu prosiectau iddynt gan wedyn roi cyfle i’r myfyrwyr  i ddewis pa rai o’r sefydliadau hynny yr oeddent am weithio gyda nhw.

Ymhlith y sefydliadau hyn oedd ysgol leol, elusen ar gyfer y digartref a grŵp theatr, a bu rhaid i’r myfyrwyr drefnu amrywiaeth o brosiectau, gan hefyd ddogfennu eu gweithgareddau a’u hymgyrchoedd drwy greu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol pwrpasol.

“Mae hwn wedi bod yn gyflwyniad gwych i’r cwrs gradd BA mewn Busnes a Rheolaeth” meddai Beth Cummings, Cyfarwyddwr y Rhaglen.

“Mae hon yn ffordd unigryw o gyflwyno myfyrwyr i’r cwrs – ac o’u hannog i ddod i adnabod ei gilydd ac ymddiried yn ei gilydd.  Mae rhaid iddynt ddysgu ar unwaith sut i weithio ar brosiect byw ac i nodi a deall y mathau o sgiliau sydd eu hangen er mwyn i’w mentrau lwyddo.

“Mae eu gwaith prosiect a’u brwdfrydedd tuag at y sefydliadau wedi gwneud argraff fawr arnom” ychwanega Beth.  “Roedd dod â’r myfyrwyr a’r elusennau at ei gilydd yn y digwyddiad arddangos yn wych – roedd yn ffordd hyfryd o fedru dathlu eu llwyddiant a’u cyraeddiadau ac i gydnabod eu gwaith caled.” 

Business and Management Showcase

Manteisiodd y myfyrwyr hefyd ar y cyfle i gael profiad ymarferol o fewn cyd-destun bywyd go iawn.

“Mae’r prosiect a’r cwrs wedi bod yn ddiddorol iawn” meddai’r fyfyrwraig Katie Oliver, a wnaeth arwain y tîm a weithiodd gyda chwmni theatr Rising Stars.  “Gwnaethom ymwneud â thestunau o safbwynt realistig, gan roi’r theori ar brawf mewn busnes go iawn, a defnyddio cyfryngau a sgiliau adnoddau dynol, a sicrhau ein bod yn ystyried gofynion ac anghenion y tîm. Roedd bod yn arweinydd tîm prosiect busnes go iawn gyda grŵp theatr o’r diwrnod cyntaf yn golygu neidio’n syth i mewn. Roedd yn brofiad y byddaf yn ei gofio am weddill fy oes, a rhywbeth na fyddai wedi bod yn bosib i mi ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.”

Mae’r myfyriwr Elliot Tudor hefyd wedi mwynhau elfen ymarferol y cwrs yn ogystal â’r tymor cyntaf.

“Rydym eisoes wedi gwneud defnydd da iawn o sgiliau ymarferol mewn amgylchedd gwaith go iawn, ac wedi defnyddio’r sgiliau hynny er mwyn gwneud gwahaniaeth i’r gymuned,” meddai Elliot. “Dysgais ffyrdd o wneud elw ar gyfer yr elusen ac ymchwiliais i wahanol ddamcaniaethau er mwyn mesur y llwyddiant a’r broses.”

Mae rhaglen BA Rheolaeth Busnes y Brifysgol yn un arloesol, lle mae’r addysgu’n seiliedig ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith. Dyluniwyd y rhaglen gan ymgynghori ag arbenigwyr y diwydiant, gan alluogi myfyrwyr i gael mynediad at y wybodaeth academaidd flaenllaw a sgiliau ymarferol diweddaraf y diwydiant.   

Wedi’i anelu at fyfyrwyr sydd am ragori mewn gyrfa Busnes a Rheolaeth, mae blwyddyn gyntaf y rhaglen yn un gyffredin, a thrwy gydol y flwyddyn honno, mae’n bosib astudio amrywiaeth o fodylau gorfodol sy’n ymwneud â nifer o ddisgyblaethau busnes, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth, a dealltwriaeth dda o’r egwyddorion ar draws ystod o feysydd pwnc.  Yna, caiff myfyrwyr y cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth benodol, megis marchnata, adnoddau dynol, cyllid a chyfrifeg, gan ennill achrediad ar gyfer ystod o gyrff proffesiynol, gan gynnwys y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM), Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD), Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen BA mewn Busnes a Rheolaeth, neu am ragor o fanylion am y prosiectau, cysylltwch â Beth Cummings Beth.Cummings@uwtsd.ac.uk

Business and Management Showcase

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen BA mewn Busnes a Rheolaeth, neu am ragor o fanylion am y prosiectau, cysylltwch â Beth Cummings Beth.Cummings@uwtsd.ac.uk