Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn cael eu dewis yn Llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol


24.01.2018

Cyhoeddwyd yr wythnos hon bod tri o fyfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi’u dewis yn llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Coleg Cymraeg Ambassadors 1

Bydd Iolo Roberts, Siôn Llywelyn Jones a Phoebe Hooper yn dechrau ar eu gwaith ar unwaith lle bydd disgwyl iddynt gwblhau nifer o wahanol dasgau yn ystod y flwyddyn. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi llysgenhadon yn flynyddol er mwyn cynorthwyo gyda’r ymdrech i annog darpar fyfyrwyr i ddilyn eu hastudiaethau addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd y gwaith yn cynnwys cynrychioli’r Coleg mewn amryw o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn gan gynnwys Ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal â chynnal cyflwyniadau mewn ysgolion er mwyn rhoi blas o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg i ddarpar fyfyrwyr.

Myfyrwyr yw’r llysgenhadon sy’n astudio yn un o brifysgolion Cymru ac sy’n ymgymryd â rhan o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae Iolo Roberts yn astudio BA Addysg Gynradd gyda SAC yn y Drindod Dewi Sant.  Dywedodd:

“Rwy’n ei hystyried hi’n fraint i gael fy newis yn un o Lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn edrych ymlaen yn fawr at gael dechrau ar y gwaith.  Mae’n gyfle arbennig i gael bod yn rhan o’r ymdrech i hybu a hyrwyddo’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg arbenning sydd ar gael yma yn y Drindod Dewi Sant.  Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Coleg Cymraeg am y cyfle hwn - nid oes amheuaeth y bydd y profiadau y byddai’n eu hennill yn rhai gwerthfawr iawn.”    

Coleg Cymraeg Ambassadors 2

Dywedodd Elin Williams, Rheolwr Cyfathrebu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Mae bod yn llysgennad yn rôl bwysig a gwerthfawr sy’n gallu rhoi boddhad mawr i’r myfyrwyr wrth gynorthwyo darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ystyrlon ynghylch eu dewisiadau a chyfrwng iaith eu hastudiaethau addysg uwch. Mae’n rhoi cyfle gwych i chi gynrychioli’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn nifer o ddigwyddiadau, yn ogystal â rhoi cyfle i chi ennill ychydig o arian!  Mae disgwyl i’r Llysgenhadon I gyfrannu at ein blog yn ogystal - sef Llais y Llysgennad.  Rydym yn falch iawn o’r myfyrwyr sydd wedi’u dewis ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw i gyd yn ystod y flwyddyn nesaf.” 

Ychwanegodd Phoebe Hooper:

"Roeddwn i mor gyffrous pan dderbyniais y newyddion fy mod wedi cael fy newis i fod yn llysgennad y Coleg Cymraeg! Mae'r flwyddyn yma yn mynd i fod yn llawn profiadau gwerthfawr  ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau!"  

Llais y Llysgennad yw’r blog sy’n rhoi darlun o fywyd myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a hynny ar ffurf fideo, lluniau a sgwrs. Gellir dilyn blog llysgenhadon y Coleg Cymraeg yma: https://blog.colegcymraeg.cymru/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk