Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gystadlu yn rownd derfynol WorldSkills UK


13.11.2018

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ag un sydd newydd raddio yn edrych ymlaen yn arw at gystadlu yn rownd derfynol genedlaethol cystadlaethau enwog WorldSkills UK a gynhelir yn Birmingham ddiwedd yr wythnos hon. 

George Searle and Paul Lawrence

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ag un sydd newydd raddio yn edrych ymlaen yn arw at gystadlu yn rownd derfynol genedlaethol cystadlaethau enwog WorldSkills UK a gynhelir yn Birmingham ddiwedd yr wythnos hon. 

Y Drindod Dewi Sant yw’r unig Brifysgol yng Nghymru sydd â myfyrwyr yn rowndiau terfynol y DU ac mae’n braf gwybod y caiff y tri a ddewiswyd - George Searle, Paul Lawrence a Lawrence Edwards – gyfle i gystadlu yn erbyn dysgwyr o bob cwr o’r DU o flaen dros 70,000 o ymwelwyr yn WorldSkills UK LIVE.

Mae George Searle a Paul Lawrence - myfyrwyr ar y cwrs BSc Cyfrifiadureg (Rhwydweithiau Cyfrifiadur a Seiberddiogelwch) yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe - wedi cyrraedd rownd derfynol yng nghategori Technegydd Seilwaith Rhwydwaith ac mae eu darlithydd, Dr Kapilan Radhakrishnan yn falch dros ben o’u camp.

“Hon yw’r flwyddyn gyntaf i fyfyrwyr o Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol Y Drindod Dewi Sant gymryd rhan yn WorldSkills a dyna braf yw gweld dau ohonyn nhw yn y rownd derfynol,” meddai Kapilan.   “Yn ystod y rowndiau, cymerodd George a Paul ran yng nghystadleuaeth Technegydd Seilwaith Rhwydwaith Cisco, ac er nad oeddent wedi cwblhau’r modylau cysylltiedig yn rhan o’u cwrs, dyma nhw’n dysgu’n annibynnol ac yn ymarfer amrywiaeth o bynciau i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth. Talodd eu hymdrechion nhw ar eu canfed ac rwy wrth fy modd bod y ddau wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth bwysig hon.”

Mae George hefyd yn falch o gael cyfle i gymryd rhan yn rownd derfynol WorldSkills:

“Rwy’n hapus fy mod i wedi gwneud mor dda ac wedi cyrraedd y rownd derfynol,” meddai George. “Roedd y rownd ranbarthol ar gyfer Technegydd Seilwaith Rhwydwaith yn heriol dros ben wrth roi prawf ar gwricwlwm Cysylltiol Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA). Roedd y gystadleuaeth yn ffordd dda o roi prawf ar sgiliau rhwydweithio cyfrifiadurol sydd o dan bwysau ac rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at y rownd derfynol.”

Mae Paul yn edrych ymlaen at baratoi ar gyfer y gystadleuaeth yn ogystal â chystadlu yn y digwyddiad.  “Rwy’n gyffrous iawn ac yn ei chyfri hi’n fraint cael bod yn y rownd derfynol.  Rwy’n siŵr y bydd George a minnau’n mynd amdani ac yn gwneud llawer mwy o hyfforddiant gyda’n darlithydd, Dr Kaplian Radhakrishnan, yn ystod yr wythnosau nesaf wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth bwysig hon.”

WorldSkillsUK

Cystadleuydd arall â chysylltiad agos â’r Brifysgol yw Lawrence Edwards.  Ar ôl graddio eleni gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddiant Personol), mae Lawrence wedi cyrraedd rownd derfynol y categori Hyfforddwr Ffitrwydd: Hyfforddwr Personol ar ôl cael ei enwebu gan un o ddarlithwyr Y Drindod Dewi Sant, Geraint Forster.

“Mae’n wych bod Lawrence wedi ennill lle yn rowndiau terfynol cystadleuaeth y DU WorldSkills ar gyfer Hyfforddwyr Ffitrwydd – bydd hyn yn helpu i’w sbarduno at yrfa lwyddiannus yn Hyfforddwr Personol,” meddai Geraint, Cyfarwyddwr y Rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

“Ymunodd Lawrence â ni yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin dair blynedd yn ôl, yn fyfyriwr aeddfed. Yn ôl ei addefiad ei hun, doedd dim llawer o ddiddordeb ganddo mewn addysg pan oedd yn yr ysgol. Ond pan gafodd flas ar bwnc, dyma Lawrence yn ffynnu, gan roi o'i orau yn academaidd ac yn ymarferol a graddio gyda gradd dosbarth cyntaf. Trwy fodylau fel Dulliau Hyfforddi Uwch yn benodol, lle’r oedd Lawrence yn gallu dysgu am wahanol ddulliau hyfforddi, arbrofi arnyn nhw, a rhoi’r rhain ar waith gyda’i gleientiaid, y gwelon ni fe ar ei orau.”

Mae Lawrence yn gyffrous am y posibilrwydd o gystadlu yn y gystadleuaeth WorldSkills ac mae’n priodoli’r llwyddiant hwn i’r profiadau a gynigiwyd iddo tra roedd yn astudio yn Y Drindod Dewi Sant.

“Mae’n braf bod yn rhan o’r gystadleuaeth ac mae’n gyfle arbennig i gael fy nghydnabod yn Hyfforddwr Personol da iawn,” meddai Lawrence.

“Es i 'nôl i’r Brifysgol yn fyfyriwr aeddfed yn 26 oed ac am brofiad anhygoel!  Es i amdani – a gyda chefnogaeth wych fy narlithwyr, dysgais i gymaint am ffitrwydd.  Erbyn hyn rwy’n gweithio’n Hyfforddwr Personol amser llawn a byddai’n mynd ati yng nghystadleuaeth WorldSkills yn yr un ffordd ag rwy’n gweithio gyda fy nghleientiaid – trwy deilwra rhaglen sy’n seiliedig ar eu hanghenion penodol.”

Caiff WorldSkills UK LIVE ei gynnal rhwng 15 a 17 Tachwedd yn y NEC yn Birmingham, a hwn yw digwyddiad mwyaf Prydain ar gyfer sgiliau profiadol, prentisiaethau a gyrfaoedd.  Caiff Cystadlaethau WorldSkills UK eu cynnal dros 60 o feysydd sgiliau ac mae prawf eu bod wedi helpu pobl i fynd ymhellach, yn gynt yn eu hyfforddiant a’u dewis yrfa.

Mae Barry Liles, Pro Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant dros Sgiliau a Dysgu Gydol Oes – sydd hefyd yn Hyrwyddwr Sgiliau dros Gymru – yn falch o weld bod myfyrwyr y Brifysgol yn cael cyfle i gystadlu ar lwyfan genedlaethol.

“Mae’r Brifysgol yn falch bod tri o’i myfyrwyr wedi llwyddo i ennill lle i gystadlu yn Rowndiau Terfynol cystadlaethau WorldSkills 2018 y DU - yn sgil llwyddiant y myfyrwyr, byddan nhw’n cystadlu yn erbyn goreuon y DU ac o bosibl yn sicrhau lle i gynrychioli’r DU mewn digwyddiadau rhyngwladol WorldSkills," meddai Barry Liles.

“Gan mai’r Drindod Dewi Sant yw’r unig Brifysgol yng Nghymru sydd â myfyrwyr yn rowndiau terfynol y DU, mae hwn yn glod arbennig i’r Brifysgol a’i myfyrwyr. Mae ein myfyrwyr ar eu hennill trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau ac mae’n rhaid iddyn nhw fod ar eu gorau, gan adlewyrchu eu datblygiad ar eu rhaglenni astudio yn y Brifysgol. Mae ein rhaglenni’n adlewyrchu anghenion cyflogwyr ac mae ymgysylltu mewn cystadlaethau'n un o blith nifer o fentrau yn y Brifysgol i baratoi ein myfyrwyr ni ar gyfer byd gwaith.”

Mae deuddeg myfyriwr arall o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion – sy’n rhan o grŵp Y Drindod Dewi Sant – hefyd wedi eu dewis i gystadlu yn Rownd Derfynol y DU.

Os byddan nhw’n yn llwyddiannus yn y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol, gallai’r myfyrwyr gael gwahoddiad i ymuno â rhaglen hyfforddi WorldSkills UK ar gyfer Cystadleuaeth Ryngwladol WorldSkills gyda’r posibilrwydd eu dewis i gynrychioli’r DU yn eu dewis sgil.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk