Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn elwa o interniaethau yn y gwneuthurwr ceir moethus o Brydain Aston Martin


15.03.2018

Mae dau o fyfyrwyr Peirianneg Fecanyddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi elwa o interniaethau yn y gwneuthurwr ceir moethus o Brydain, Aston Martin Lagonda Ltd.

Cadogan Building

Cynigia interniaethau gyfle cyfoethog i fyfyrwyr mewn amgylchedd gweithio byw a’r cyfle i greu perthynas a thyfu rhwydweithiau gyda darpar gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Cyflawnodd Tristan Quilter a Stuart Faulkner eu hinterniaeth ym mhencadlys y cwmni yn Gaydon, swydd Warwick, yr haf diwethaf.

Mae’r naill a’r llall yn astudio BEng Peirianneg Fecanyddol yng Nghyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a bellach maen nhw yn eu 3edd flwyddyn (lefel 6).

Cynhaliwyd yr interniaeth yn yr adran Datblygiad Cynnyrch, Peirianneg Corff yn Aston Martin Lagonda.

Roedd eu rôl yn cynnwys y gallu i gynnal profion ar ddeunydd a chydrannau i gefnogi datblygiad deunyddiau, gwireddu dyluniad ar gyfer cerbydau presennol a lansio cerbydau.

Y Cyfrifoldebau a’r Tasgau Allweddol oedd:

 • Cefnogi a chynnal profion ffisegol, mecanyddol a hinsoddol ar gydrannau, cydrannau a drimiwyd, deunyddiau cerbydau a phlaciau profion
 • Paratoi adroddiadau prawf yn ôl safonau a dulliau prawf
 • Cyflawni prosiectau datblygu arbenigol, gan gynnwys:
  • Adolygu gorffeniadau esthetig a’r dulliau prawf cysylltiedig.
  • Darganfod dulliau o fesur newidiadau bach mewn eiddo ar ôl y prawf.
  • Datblygu a rhoi prawf ar ddulliau newydd o brofi gorffeniadau esthetig.
  • Defnyddio’r hyn a ddysgir uchod i ymchwilio i sut i wella perfformiad deunyddiau dethol.
  • Casglu a gwerthuso deunydd gwastraff oddi wrth broses fewnol.
  • Ymchwil i sut y gellid ail-ddefnyddio’r deunydd mewn cymhwysiad arall.
  • Mesur rhinweddau’r deunydd.
  • Teilwra’r deunydd ar gyfer cynnyrch a mesur ei berfformiad mewn ceir.
  • Defnyddio’r hyn a ddysgwyd uchod i ddarganfod ffyrdd o droi'r deunydd a ail ddefnyddir yn gynnyrch.

Ar ddiwedd yr interniaeth, cyflwynodd Stuart a Tristan grynodeb o’r gwaith ymchwilgar a gyflawnwyd ganddynt i brif beirianwyr a’r penaethiaid adran yn Aston Martin.

Gofynnwyd i'r ddau fyfyriwr barhau’r gwaith arbenigol yr oedden nhw’n ei wneud gydag Aston Martin yn ffocws eu prosiectau peirianneg blwyddyn olaf (Prif Brosiectau).

Meddai Pennaeth Ysgol Peirianneg Y Drindod Dewi Sant, Graham Howe: “Mae’r interniaethau wedi galluogi Tristan a Stuart i ddefnyddio’r wybodaeth a ddysgwyd yn y darlithoedd a’r modylau ar eu rhaglen i’w defnyddio yn y byd go iawn.   Mae wedi rhoi profiad gwaith gwerthfawr iddyn nhw a fydd yn gwella eu CVs a’u paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd ym maes peirianneg ar ôl graddio. Mae’r interniaethau hyn yn werthfawr dros ben i bob un o’n myfyrwyr ac roeddwn i wrth fy modd ag ansawdd y gwaith a gynhyrchwyd. Rwy’n llawn cyffro ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld pen draw’r gwaith.”

Diddordeb mewn ymuno â ni? Mae dod i Ddiwrnod Blasu’r Gyfadran yn ffordd ardderchog o ddod i wybod am y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a’n rhaglenni astudio. Cewch chi gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd, byddwch chi’n cyfarfod â’n staff ac yn gallu holi cwestiynau am y cwrs, yr arian, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd y campws a llawer rhagor.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod rhagor:

http://www.uwtsd.ac.uk/swansea-open-day-booking-form/

http://www.uwtsd.ac.uk/face-visit-days/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk