Myfyrwyr yn graddio o radd arloesol yn y Blynyddoedd Cynnar


17.12.2018

Ynghynt yn y mis, bu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu cyflawniadau’i charfan gyntaf o fyfyrwyr BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) wrth iddynt raddio o gwrs gradd arloesol dwy flynedd o hyd.

Graddio / Graduation

Gan ddilyn rhaglen gywasgedig lwybr carlam, enillodd y myfyrwyr radd BA (Anrh) lawn mewn dwy flynedd.  Y myfyrwyr hyn hefyd yw’r garfan gyntaf i raddio gyda’r dyfarniad newydd Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar a gydnabyddir gan Ofal Cymdeithasol Cymru ar y rhestr o gymwysterau i weithio yn sector y Blynyddoedd Cynnar.

Lluniwyd y radd benodol hon i roi cyfle i rieni â phlant ifanc a theuluoedd astudio.   Cynhelir darlithoedd fel arfer un noswaith yr wythnos ac ar rai Sadyrnau gan ganiatáu i fyfyrwyr barhau â’u hymrwymiadau gwaith.  Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol, difyr a diddorol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant. Caiff myfyrwyr gymorth i ddod yn raddedigion hyderus gyda chymhwysedd proffesiynol i ddatblygu’n ymarferwyr effeithiol.

“Astudiais i ar yr un pryd â gweithio’n llawn amser ac i mi roedd hon yn her dda iawn,” meddai Joanne Davies, un o’r rhai cyntaf i raddio o’r cwrs llwybr carlam hwn dros ddwy flynedd.

JoanneDavies

“Penderfynais i astudio am radd am fy mod i eisiau dysgu mwy am addysg plentyndod.   Rydw i wedi gweithio mewn ysgolion am 17 mlynedd a gan fod gen i bedwar o blant fy hun, mae gen i awch i helpu i addysgu plant, felly penderfynais i fynd i wneud y cwrs hwn.   Am ei fod ef dros ddwy flynedd penderfynais i nad oedd hynny’n ormod - doedd e ddim yn mynd i gymryd drosodd - yn enwedig gan fod bywyd teuluol prysur iawn gen i.   Llwyddais i ddal i fynd i’r gwaith a pharhau i ofalu am fy nheulu.   Doedd hi ddim yn waith caled i ddod i'r brifysgol - roedd hi’n llawer o hwyl.   Roedd pawb yn wych a’r darlithwyr mor gefnogol, bydden nhw’n ein hannog ni ac yn ein canmol ni'n fawr.  Rydw i’n teimlo’n falch dros ben ac yn falch iawn o fy ffrindiau i gyd - gweithion ni gyda'n gilydd fel tîm ac rydyn ni wedi’i gwneud hi, roedd hi’n wych.   Nawr rydw i’n mynd i fynd ymlaen i wneud cwrs TAR ac rydw i’n edrych ymlaen at fynd yn athrawes.” 

Un arall o’r rheini oedd yn dathlu yn y seremoni raddio oedd Elizabeth Lewis.

“Astudiais i’r radd lwybr carlam Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar ac rydw i’n synnu faint dysgais i.   Rydw i wedi gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar am yn agos at 30 mlynedd ac rydw i wedi mwynhau ochr ddamcaniaethol y cwrs yn fawr ac wedi ei chymhwyso nawr yn fy rôl bresennol yn gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar.   Rydw i wedi newid f’arfer i fod o fudd i ddysgu a datblygiad y plant.   Doeddwn i byth yn meddwl y byddai gen i gymaint o awch am wybodaeth yn yr oedran yma.   Roedd dyddiau y byddwn i wir wedi hoffi astudio’n llawn amser.   Es i o gasáu bore Llun i ddwlu ar y teimlad dydd Llun hwnnw pan oeddwn i’n gwybod y byddwn i yn y brifysgol.  Yn f’oed i - rydw i yn fy mhumdegau - doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y byd academaidd ond rydw i ynddo fe nawr ac mae’n ffantastig.    Rydw i’n ei fwynhau’n fawr ac mae er budd yr holl blant sydd dan fy ngofal.”

Elizabeth Lewis

"A hithau'n fyfyrwraig ran amser oedd hefyd â swydd lawn amser, bu’n rhaid i Elizabeth jyglo’i hymrwymiadau ond cafodd flas mawr ar y cyfle i ddysgu ac mae’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gafodd ar hyd y ffordd.

“Roedd hi’n waith caled ar y dechrau - bod yn ôl ym myd ysgrifennu academaidd - ysgrifennu traethodau, darganfod pethau - roedd popeth mor newydd.   Ond roedd y grŵp o ferched roeddwn i’n astudio gyda nhw, roedden ni wedi helpu ein gilydd yn fawr.   Oherwydd y brwdfrydedd oedd gennym ni am y cwrs, roedden ni wedi llwyddo i ffitio ein hastudiaethau i mewn o gwmpas ein gwaith.  Llwyddais i weithio’n llawn amser a gwneud y cwrs.   Roedden ni wedi cefnogi ein gilydd - hefyd roedd gennym ni gefnogaeth ein cydweithwyr ac wrth gwrs, y darlithwyr.   

Mae Dr Glenda Tinney, darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar yn y Drindod Dewi Sant, yn ymfalchïo’n fawr yn y graddedigion ac roedd wedi mwynhau’n fawr y cyfle i nodi eu llwyddiant yn ystod eu seremoni raddio ddiweddar.  

“Roedd tîm y Blynyddoedd Cynnar wrth eu bodd i fod yn y noson hyfryd hon o ddathlu,” meddai Glenda.

“Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n ddiwyd ac mae’u holl waith caled yn dyst i’w parodrwydd i gyfuno amserlenni prysur dros ben o waith a bywyd teuluol ag astudio.  Hefyd bydd y myfyrwyr yn mynd â syniadau a gweithgareddau o’r radd i mewn i’w harfer a'u gyrfaoedd yn y dyfodol, ac edrychwn ymlaen at glywed am eu cynlluniau a datblygiadau i’r dyfodol.  Mae nifer o’r graddedigion eisoes wedi cymryd lleoedd ar y cwrs TAR yn SA1 Abertawe ac yn brysur ar ymarfer dysgu, mae eraill wedi defnyddio’r radd yn gam ar y ffordd i gefnogi datblygu eu gyrfaoedd, mewn darlithio a chydlynu prosiectau.”

Yn draddodiadol cynigiwyd cyrsiau'r Brifysgol yn y Blynyddoedd Cynnar ar ei champws yng Nghaerfyrddin ond bellach maent yn cael eu cynnig yn Abertawe ac yn ystod y seremoni raddio ddoe, graddiodd carfan gyntaf Abertawe wrth ochr myfyrwyr Caerfyrddin.  

Mae’r radd lwybr carlam 2 flynedd BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) bellach wedi hen sefydlu yn Abertawe a Chaerfyrddin ac mae’n darparu cyfle unigryw i’r rheini sydd yn y sector addysg a gofal blynyddoedd cynnar gael gradd.  Hefyd mae’n cefnogi ethos y Blynyddoedd Cynnar o ehangu mynediad i addysg a chefnogi datblygiad y sector Blynyddoedd Cynnar.  

I gael rhagor o wybodaeth am y radd hon, cysylltwch â g.tinney@uwtsd.ac.uk neu 01267 676605

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk