Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cael ei chydnabod ar Restr Llwyddiannau Cyntaf Gorau’r DU


06.12.2018

Gwaith Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol y Drindod Dewi Sant yn cael ei ddathlu am ei effaith trawsnewidiol ar blant â chyflyrau niwrolegol.

Made at Uni 1

Heddiw mae dyfeisiau dylunio cynnyrch o’r Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) yn y Drindod Dewi Sant wedi eu henwi fel un o 100 llwyddiant cyntaf gorau'r DU am eu heffaith drawsnewidiol sylweddol ar fywyd pob dydd pobl.

Mae gan ATiC, rhan o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, hanes eglur o ddarparu ymchwil a datblygu’n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmnïau meddygol ac elusennau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd.  Mae gwaith ATiC yn canolbwyntio’n bennaf ar bobl gyda phwyslais ar ddylunio sy’n galluogi ymchwilwyr i ddefnyddio ymyriadau creadigol i wella iechyd a lles.  

Mae’r rhestr o lwyddiannau’n dangos bod prifysgolion y DU ar flaen y gad gyda rhai o ddarganfyddiadau, arloesedd a mentrau cymdeithasol pwysicaf y byd, gan gynnwys darganfod penisilin, gwaith yn mynd i’r afael â llygredd plastig, sganiau uwchsain i wirio iechyd babanod yn y groth a sefydlu’r Cyflog Byw.

Crëwyd y rhestr gan Universities UK, grŵp ambarél prifysgolion y DU, fel rhan o ymgyrch CrëwydYnYBrifysgol i newid sut mae pobl yn meddwl am brifysgolion a dangos y gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud i bobl, bywydau a chymunedau ledled y DU.

Mae’n dilyn ymchwil annibynnol a wnaed gan Britain Thinks a ddarganfu nad yw’r cyhoedd yn deall llawer ynglŷn â manteision prifysgol y tu hwnt i addysgu israddedig. Mae’r canlyniadau’n dangos mai ymchwil yw un o’r prif sbardunau sy’n newid barn pobl am brifysgolion ond ei fod yn gysyniad haniaethol i nifer ohonynt.

Cyflwynodd y Drindod Dewi Sant ATiC i’r rhestr o 100 er mwyn arddangos yr effaith y mae’i hymchwil wedi’i chael, gan gynnwys drwy ei phartneriaeth â Cerebra, elusen ymchwil flaenllaw sy’n gweithio i gefnogi plant â chyflyrau niwrolegol.  Mae’r tîm wedi datblygu nifer o ddyfeisiau dylunio cynnyrch pwrpasol er mwyn galluogi plant i chwarae, gwella eu symudedd a gwneud bywyd teuluol yn haws.

Pan na fydd cynnyrch sydd ar gael yn fasnachol yn cyflawni anghenion cymhleth y plentyn, mae tîm Cerebra yn dylunio ac yn gwneud cynnyrch pwrpasol ar ei gyfer er mwyn iddo/iddi gyflawni’i botensial llawn a chael ei gynnwys mewn gweithgareddau prif ffrwd.  Dros 10 mlynedd, mae’r tîm wedi datblygu llawer o gynnyrch pwrpasol i gynorthwyo gyda heriau bywyd o ddydd i ddydd plant ag ystod o gyflyrau niwrolegol megis awtistiaeth a pharlys yr ymennydd.   Mae ATiC yn gweithio gyda Cerebra i ddarparu cefnogaeth academaidd gyda ffocws ar ddiwydiant ar gyfer ymchwil ac arloesi.  Gall hyn gynnwys cefnogi datblygu prototeipiau a chyngor ynghylch gweithgynhyrchu.

Pan fo’n bosibl, trwyddedir y cynnyrch i gwmnïau trydydd parti er mwyn creu ffi freindal i’r bartneriaeth.  Maen nhw wedi cynnwys:

  • canŵ sefydlog a chadair olwyn redeg/beicio er mwyn galluogi dwy ferch ifanc i gymryd rhan mewn rasys triathlon.
  • proses sganio a moldio er mwyn gallu gwneud helmed bwrpasol i alluogi bachgen i farchogaeth gyda’i ffrindiau ysgol.
  • seddau cynhaliol symudol a ramp awtomataidd i alluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon yn cynnwys sglefrio iâ a syrffio, yn ogystal â helpu gydag adborth synhwyraidd ac ar gwsg.

Made at Uni 3

Made at Uni 2

Meddai’r Athro Cysylltiol Ross Head, Pennaeth Grŵp Dylunio Cynnyrch Cerebra “Mae cynnyrch Cerebra yn llenwi bwlch a allai fel arall arwain at blant yn cael eu heithrio’n ddianghenraid o weithgareddau y mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu cymryd yn ganiataol.   Mae gallu gweithio gyda’r teuluoedd hyn i weld y cynnydd mewn lles a hyder a ddaw gyda chynhwysiant yn anrhydedd”.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe a Chyfarwyddwr ATiC:  Mae’n llwyddiant ysgubol bod y brifysgol ar restr Llwyddiannau Cyntaf Gorau’r DU. Mae cymhwyso ymchwil yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant i'r heriau y mae rhai aelodau o deulu Cerebra yn dod ar eu traws wedi trawsnewid bywydau di-rif.  Mae’r gwaith yn enghraifft wych o bŵer cydweithio er mwyn peri newid, ac yn nodyn atgoffa amserol o bwysigrwydd ein prifysgolion wrth ddatblygu arloesi.

“Mae ymgyrch CrëwydYnYBrifysgol yn fenter bwysig iawn i ni gan ei bod yn galluogi myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, y gymuned leol a’r boblogaeth ehangach i ddeall y gwaith rydyn ni’n ei wneud a’r effaith mae’n ei chael.”

Dywedodd Tracy Elliott, Pennaeth Ymchwil a Gwybodaeth yn Cerebra: "Mae'r plant yr ydym yn eu cefnogi yn aml yn wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau y mae plant eraill yn eu cymryd yn ganiataol. Trwy Ganolfan Arloesi Cerebra, rydym yn hyrwyddo atebion dylunio creadigol, cynhwysol ac arloesol i alluogi ein plant i gymryd rhan mewn cymdeithas a digwyddiadau ar sail fwy cyfartal. Mae'n fraint go iawn i weld ein plant yn llwyddo, cyflawni eu nodau a chael eu cynnwys. "

Dywedodd yr Athro Fonesig Janet Beer, Llywydd Universities UK: “Mae prifysgolion wir yn trawsnewid bywydau. Y dechnoleg rydyn ni’n ei defnyddio bob dydd, y feddyginiaeth sy’n achub bywydau, yr athrawon sy’n ysbrydoli – maen nhw i gyd yn dod o brifysgolion y DU a’r gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan academyddion.

“Mae rhestr Llwyddiannau Cyntaf Gorau’r DU yn destament i’r gwahaniaeth mae prifysgolion yn ei wneud ym mywydau pobl ac rydyn ni eisiau i bawb ddathlu eu gwaith gyda ni.”

Rhestr Llwyddiannau Cyntaf Gorau'r DU: lluniwyd 100+ Ffordd Mae Prifysgolion Wedi Gwella Bywyd Pob Dydd mewn partneriaeth â phrifysgolion ar draws y DU.  Fel rhan o ymgyrch CrëwydYnYBrifysgol, gwahoddwyd pob prifysgol yn y wlad i enwebu un peth o’u sefydliadau maen nhw’n credu sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar bobl, bywydau a chymunedau. Cafwyd enwebiadau gan dros 100 o brifysgolion. Mae’r cynigion yn cynnwys iechyd, technoleg, yr amgylchedd, teulu, y gymuned, diwylliant a chwaraeon.

Mae rhagor o wybodaeth am restr Llwyddiannau Cyntaf Gorau’r DU ac ymgyrch CrëwydYnYBrifysgol yma www.madeatuni.org.uk.