Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu partneriaeth lwyddiannus Triathlon Abertawe 2018


22.05.2018

Mae Triathlon Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd lle yn SA1 gyda staff a myfyrwyr yn cystadlu gyda 1,500 o gystadleuwyr eraill.

 

 

Unwaith eto Y Drindod Dewi Sant oedd prif noddwr y digwyddiad a drefnir gan Activity Wales Events ac sy’n digwydd yn flynyddol yn SA1 lle mae’r Brifysgol yn adeiladu cartref newydd ar gyfer y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg a’r Athrofa ynghyd â llyfrgell newydd.  Bydd SA1 Glannau Abertawe hefyd yn gartref i Ganolfan Arloesedd Adeiladwaith Cymru a fydd yn croesawu ei myfyrwyr cyntaf ym mis Awst.

Mae Triathlon Abertawe wedi cyflwyno cyfle arbennig i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant gael profiad go iawn o weithio gyda chleientiaid sy’n ceisio cyrraedd rhyw nod. Dynodwyd Hyfforddwr Personol o dan hyfforddiant yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored i aelodau o’r staff a fynegodd ddymuniad i wneud triathlon, a dyluniodd hwn neu hon a darparu rhaglen hyfforddi i baratoi’r cleient ar gyfer y triathlon. Bu’r her mor ddiddorol i’r myfyrwyr nes i nifer ddewis rhoi cynnig ar y triathlon gyda’u cleientiaid, er mwyn rhannu yn y profiad.

Yn ôl Geraint Foster, sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Y Drindod Dewi Sant: "Mae’r bartneriaeth ag Activity Wales Events wedi darparu cyfleoedd arbennig i fyfyrwyr ennill profiad galwedigaethol hollbwysig mewn sefyllfa bywyd go iawn. Caiff myfyrwyr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyfle i hyfforddi aelodau o staff y Brifysgol sydd am gymryd rhan yn eu triathlon cyntaf. Mae’r cyfle hwn yn gysylltiedig ag un o'u modylau blwyddyn gyntaf – Hyfforddiant Personol.

“Mae un myfyriwr sydd ar ei ail flwyddyn ar hyn o bryd, yn ogystal â hyfforddi ei gleient ar gyfer y triathlon yn ystod modwl llynedd, hefyd wedi parhau i hyfforddi’r cleient yn breifat ers hynny. O ganlyniad i’r profiad hwn, bellach mae wedi sicrhau cyflogaeth ran-amser ar y cyd â’i astudiaethau gan weithio gyda chwmni hyfforddi beicio/triathlon lleol, sy’n bwriadu ei gyflogi’n barhaol ar ôl iddo raddio.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Unwaith eto braf iawn gennym fod yn brif noddwr Triathlon Abertawe. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o ddigwyddiad chwaraeon pwysig newydd ynghanol y ddinas lle rydyn ni wrthi’n codi ein datblygiad SA1 Glannau Abertawe – i greu cymdogaeth sy’n seiliedig ar ddysgu i’r Brifysgol ac i’n partneriaid academaidd, busnes a diwylliannol.

“Mae’r Brifysgol yn awyddus i weithredu’n symbylydd twf a llewyrch ar draws y rhanbarth, gan anelu trwy ei gweithgareddau yn SA1, at ddenu buddsoddiad mewnol a chydweithredu â menter fasnachol a phartneriaid diwydiant creadigol.”

Meddai Cyfarwyddwr Rasys Activity Wales Events, Scott Powell: “Rydyn ni’n falch o weithio ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddod â’r digwyddiad hwn i Abertawe am y drydedd flwyddyn yn olynol.

“Mae’r bartneriaeth yn creu nifer enfawr o gyfleoedd i fyfyrwyr o ystod o ddisgyblaethau gymryd rhan, ac yn rhoi profiad ymarferol iddyn nhw yn y meysydd lle maen nhw’n hyfforddi.

“Rydyn ni wedi cadarnhau y bydd camerâu teledu yn ffilmio’r digwyddiad, gan olygu y bydd y Brifysgol ac Abertawe yn cael sylw byd-eang, ac yn helpu i ddenu rhagor o bobl o bob cefndir i’r ddinas.

“Mae hon yn bartneriaeth gyffrous i ni. Rydyn ni hefyd wrth ein bodd ein bod ni wedi sicrhau cefnogaeth Y Drindod Dewi Sant am 3 blynedd arall, gan olygu y bydd modd i ni anelu at ddenu un o ddigwyddiadau cyfres triathlon y byd i’w chynnwys yn y rhaglen. Bydd hynny’n dod â thriathletwyr gorau’r byd i’r ddinas.  Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y bydd cynnig Abertawe hefyd yn parhau gyda gŵyl gerddorol ar y prif lwyfan ar sgwâr y castell y diwrnod cyn y triathlon.  Mae’n gyffrous iawn cyfuno celfyddydau â chwaraeon gan sicrhau safle’r triathlon yn un o ddigwyddiadau mawr y flwyddyn.”

Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld

Edrychwch Ar Ein Galeri

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk