Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill Gwobr Gŵn Gwyrdd


09.11.2018

Mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin wedi ennill gwobr Gŵn Gwyrdd  yn y categori 'Gweithwyr Yfory' ar gyfer eu menter ‘Ailfeddwl Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid’.

 Green Gown Award

Wedi'i sefydlu yn 2004, mae'r Gwobrau Gŵn Gwyrdd yn cydnabod y mentrau cynaladwyedd eithriadol hynny sy'n cael eu rhoi ar waith gan brifysgolion a cholegau. Gyda chynaliadwyedd yn symud i fyny'r agenda, mae'r Gwobrau wedi ennill eu plwyf fel y gydnabyddiaeth amlycaf o arfer da yn y sector addysg bellach ac uwch.

Nod y fenter, ‘Ailfeddwl busnes ar gyfer byd sy’n newid’, yw newid natur Busnes fel disgyblaeth mewn Addysg Uwch. Ddwy flynedd yn ôl, dechreuodd Ysgol Fusnes Caerfyrddin gyda thudalen lân o bapur cyn mynd ati i ddylunio cyfres o raglenni israddedig ac ôl-raddedig sy'n seiliedig ar feddwl cynaliadwy, moesegol a chyfrifol. Ym mhob modiwl, mae myfyrwyr yn astudio agwedd ar fusnes sy’n cynnwys elfen o gynaliadwyedd sy'n canolbwyntio ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy yn ogystal â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Meddai Dr Louise Emanuel, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Busnes a Rheolaeth ar Gampws Caerfyrddin:

"Rydym yn falch iawn i ennill y wobr hon a chael ein cydnabod ar gyfer ein gwaith blaenllaw yn y sector. Cafodd y beirniaid eu hargyhoeddi gan y ffordd bendant a dramatig y mae'r ysgol Fusnes wedi ail-leoli ei hun trwy gynaliadwyedd wedi i ni ail-edrych ar ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein graddedigion yn meddu ar ddealltwriaeth, empathi a chreadigrwydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a gwledydd eraill. Yn dilyn cwblhau eu cyrsiau, disgwylir y bydd ein graddedigion yn rhan o’r broses i lunio gweledigaeth ar gyfer y byd busnes o gwmpas y byd ac ar gyfer ein cenhedlaeth nesaf. "

Mae Cynllun Strategol y Brifysgol yn gwneud ymrwymiad clir trwy ddangosyddion perfformiad allweddol i ymgorffori cynaliadwyedd fel egwyddor graidd ym mhob agwedd o waith y Brifysgol. Dywedodd Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd a Chyfarwyddwr INSPIRE: “Prif rôl prifysgol yw addysgu cenedlaethau cyfredol a’r dyfodol ar gyfer pa bynnag her sydd o’u blaenau.  Mae ymrwymiad y Drindod Dewi Sant i sicrhau y caiff ein myfyrwyr - gweithwyr yfory - eu cyflwyno i ddysgu a sgiliau cenhedlaeth nesaf yn ddiamod.  Rwy’n cymeradwyo fy nghydweithwyr ar eu gwaith cyffrous a gyflwynir mewn partneriaeth â chyflogwyr a sefydliadau eraill ac a fydd yn sicrhau budd i’r cenedlaethau cyfredol ac yn y dyfodol.” 

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor:

"Mae'r rhain yn wobrau mawreddog ac maent yn cydnabod ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yn un o'n gwerthoedd craidd. Yn bwysicaf oll maent yn dathlu gwaith rhagorol ac ysbrydoledig cydweithwyr a myfyrwyr ar draws gampysau'r Brifysgol. " 

GGA 2018 Winner image

Daeth 87 o sefydliadau at ei gilydd ar gyfer y gwobrau a hynny mewn 12 categori gwahanol ar gyfer noson fythgofiadwy. Gan gynrychioli dros filiwn o fyfyrwyr, 172,000 o staff a throsiant blynyddol ar y cyd o £15 biliwn, mae'r sefydliadau hyn yn profi eu gwerth i'r economi a'r gymdeithas. Wedi'i drefnu gan yr EAUC, cynhaliwyd y Seremoni yn,y National Railway Museum yn Efrog ar y cyd â Phrifysgol Efrog a Phrifysgol York St John.

Yn arwain y seremoni oedd Iain Patton, Prif Swyddog Gweithredol yr EAUC, a Helen Browning OBE, Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas y Pridd. Agorodd Iain y gwobrau trwy ddweud: "Mae’r dathliadau heno yn pwysleisio rôl addysg wrth alluogi a grymuso pobl ifanc i fynd i'r afael â'r materion byd-eang pwysicaf yr ydym oll yn eu hwynebu. Yn eu hymrwymiad i gwrdd â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, mae prifysgolion a cholegau ledled y DU ac Iwerddon yn profi eu bod yn arwain trwy eu hymchwil, menter ac addysg ar gyfer y genhedlaeth nesaf y mae angen inni ddarparu'r atebion. "

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663