Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn penodi Athrawon Ymarfer


13.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi tri Athro Ymarfer yn ystod seremoni raddio’r Brifysgol yn Abertawe yr wythnos hon.

Mal Pope

Ganwyd Mal Pope ym Mrynhyfryd, Abertawe.  Yn sgil ei berfformiad pan oedd yn laslanc ar un o sioeau Radio’r BBC, arwyddodd yr Athro Pope gytundeb â chwmni recordio Rocket Elton John, ac am y 6 blynedd nesaf, gweithiodd ochr yn ochr ag ef.  Astudiodd yr Athro Pope yng Ngholeg Crist, Caergrawnt a graddiodd yno gyda gradd mewn Economi Tir. Mae wedi cyfansoddi caneuon i Cliff Richard a’r Hollies, wedi canu deuawdau gydag Elton John a Bonnie Tyler, wedi mynd ar daith gydag Art Garfunkel a Belinda Carlisle, ac wedi cynhyrchu recordiau i Aled Jones. 

Fel darlledwr, mae’r Athro Pope wedi cyflwyno sioeau ar holl orsafoedd Rhwydwaith y BBC, yn ogystal â chyflwyno’r rhaglen gerdd ar gyfer ITV Cymru, sef  ‘The Mal Pope Show’, a enillodd wobr BAFTA.  Enillodd ei raglen ddogfen ‘Heaven’s Sound’, am wreiddiau cerddoriaeth Gospel y bobl ddu, un o’r prif wobrau yng Ngwobrau Teledu Efrog Newydd.  Yn 2005, perfformiwyd ei sioe gerdd ‘Amazing Grace’ yng Ngŵyl Ryngwladol Theatr Gerdd Caerdydd ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru flwyddyn yn ddiweddarach. Agorodd sioe gerdd nesaf yr Athro Pope, sef ‘Contender’, sydd wedi ei seilio ar fywyd y paffiwr Tommy Farr, yn ystod Gwanwyn 2007, gyda sêr y West End, Mike Doyle fel Tommy a Peter Karrie fel Joby Churchill.

Yn 2009, sefydlodd Mal ‘Gwmni Theatr Grand Slam’ er mwyn cynhyrchu ei sioe gerdd ddiweddaraf ‘Cappuccino Girls’.  Aeth y sioe ar daith ar draws y DU cyn dechrau ar gyfnod preswyl 24 wythnos o hyd yn ‘Theatr y South Wales Evening Post’ a adeiladwyd yn bwrpasol i’r diben hwnnw ar Stryd Fawr Abertawe, a rhedodd yn hirach nag unrhyw sioe gerdd arall y tu allan i’r West End. 

Yn 2012, sefydlwyd YJB Films gan Mal, ac agorodd ei Brif Ffilm Ddogfen gyntaf ‘Jack to a King’ yn yr ‘ Empire’, Leicester Square, Llundain ym mis Medi 2014, gan ennill 3 Gwobr BAFTA Cymru flwyddyn yn ddiweddarach.  Ar hyn o bryd, mae’r Athro Pope yn gweithio ar nifer o brosiectau newydd, gan gynnwys sioe gerdd sydd wedi’i seilio ar fywyd Richard Burton. Fe yw Cadeirydd Gŵyl Ryngwladol  Abertawe, sy’n dathlu ei Phen-blwydd yn 70 mlwydd oed flwyddyn nesaf, ac yn 2020, caiff ei wneud yn Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg. 

Marc Rees

Wedi ei eni ac yn byw yng Nghymru, mae Marc Rees yn unigolyn rhyngddisgyblaethol a chreadigol sydd wedi hen ennill ei blwyf yn cyflawni prosiectau arloesol, pryfoclyd a mentrus. Dros y pymtheg mlynedd diwethaf, mae wedi datblygu nifer o weithiau celf a seilir yn fwyfwy ar bensaernïaeth; yn enwedig y prosiectau lleoliad-benodol En Residencia a For Mountain, Sand & Sea, a gomisiynwyd gan Teatro de la Laboral a National Theatre Wales, yn eu tro.

Adain Avion yw prosiect mwyaf uchelgeisiol yr Athro Rees hyd yn hyn, a ddewiswyd yn Brosiect Blaenllaw Cymru ar gyfer Olympiad Diwylliannol Llundain 2012 a Gŵyl Llundain 2012. Ei waith ‘Tir Sir Gâr’ a grëwyd mewn cydweithrediad â’r ysgrifennwr Roger Williams i Theatr Genedlaethol Cymru, oedd y cynhyrchiad a enwebwyd yn amlaf ar gyfer Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2014, gyda phum enwebiad.

Yn 2014, creodd yr Athro Rees addasiad newydd o fyd enwog Dan y Wenallt Dylan Thomas, i National Theatre Wales a BBC Cymru, o’r enw Raw Material: Llareggub Revisited a gynhwysodd dref gyfan Talacharn fel rhan o Ŵyl DT100. Ef hefyd yw sylfaenydd a churadur LLAWN (Penwythnos Celfyddydau Llandudno), gŵyl flynyddol sy’n dathlu treftadaeth Fictoraidd y dref lan môr yng Ngogledd Cymru.

Yn 2015, cyfunodd ddau o gwmnïau cenedlaethol Cymru, sef Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales (ynghyd ag S4C) am y tro cyntaf erioed drwy ddigwyddiad safle-benodol ac aml-lwyfan a ddathlodd y 150fed mlwyddiant  ers sefydlu’r Wladfa, y drefedigaeth Gymreig ym Mhatagonia, yr Ariannin.  Ym mis Mai, 2006, cyflwynodd yr Athro Rees waith safle-benodol newydd sbon o’r enw Digging for Shakespeare a gomisiynwyd fel rhan o 50fed mlwyddiant Gŵyl Brighton, ac a guradwyd gan Laurie Anderson. 

Fis Mai diwethaf, gweithiodd gyda SITUATIONS fel un o’r prif artistiaid ar eu prosiect graddfa fawr The Tale a feddiannodd ardal gyfan Torbay. Roedd ei brosiect diwethaf P.A.R.A.D.E. yn gydweithrediad gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (BBC NOW), a berfformiwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a PONTIO, Bangor fel rhan o’r tymor R17, ac a'i welodd yn cael ei enwebu ar y cyd â Caroline Finn yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018 fel y cyfarwyddwr gorau a’r coreograffydd gorau.

Mae’n gweithio ar hyn o bryd ar ei gomisiwn NOW 14-18, sef NAWR YR ARWR / NOW THE HERO,  sy’n ddigwyddiad safle-benodol uchelgeisiol ar raddfa fawr i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf, a gynhelir o fewn ac o gwmpas Neuadd Brangwyn, Abertawe ym mis Medi eleni, mewn cydweithrediad â NOW FOR MORE, gŵyl Gelfyddydau ddinas-eang ar raddfa fechan.

John Wood

Mae John Wood yn Athro Emeritws mewn Dylunio yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain. Yn y dyddiau pan oedd yn fyfyriwr, yng nghanol y 1960au, mynychodd Ysgol Gelf Manceinion, a elwir bellach yn Brifysgol Metropolitan Manceinion. Yn ystod ei astudiaethau Celfyddyd Gain, adeiladodd osodiadau electronig rhyngweithiol a theganau sain.

Ar ôl graddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, gweithiodd am ddwy flynedd arall yn eu Hathrofa Astudiaethau Uwch gan greu ei ‘Machine for Saying Sorry’ a drama drwy gymorth cyfrifiadur, gyda 27 o gymeriadau (‘King of Shouting House’),  a gafodd ei pherfformio  yn yr ICA, Llundain.  Erbyn hyn, roedd  yn teimlo’n gryf am faterion amgylcheddol ac wedi dyfeisio nifer o beiriannau egni solar a wnaeth ennyn tipyn o sylw yn y wasg. Yn 1975, daeth yn un o aelodau cyntaf y band cwlt Deaf School, a aeth ymlaen i ennill  y ‘Melody Maker Rock’ cenedlaethol a chytundeb recordio yn Unol Daleithiau America gyda Warner Brothers. Mae John yn parhau i recordio, ysgrifennu a pherfformio ar y llwyfan fel ei hunan arall ‘The Reverend Max Ripple’.

Mae’r Athro Wood wedi addysgu Celfyddyd Gain mewn nifer o brifysgolion yn y DU ac yn Asia, ond yn bennaf, yn  Goldsmiths, Prifysgol Llundain lle bu’n Ddirprwy Bennaeth yr Adran Celfyddyd Gain rhwng  1978-1988, pan oedd prif garfan yr Artistiaid Prydeinig Ifanc (YBA) yn ymgynnull. Ar ôl hyn, ysgrifennodd a lansiodd sawl rhaglen radd dylunio arloesol a wnaeth yn eu tro greu sail yr Adran Ddylunio bresennol. 

Mewn cydweithrediad â Dr Julia Lockheart, mae’r Athro Wood  yn cyd-olygu’r Journal of Writing in Creative Practice (Intellect). Ers canol y 1970au, mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau a llawer o benodau mewn llyfrau, yn ogystal ag erthyglau a phapurau, ac wedi rhoi  prif  anerchiadau, y rhan fwyaf ohonynt yn adlewyrchu rôl dylunwyr wrth fynd i’r afael ag argyfyngau amgylcheddol, megis cynhesu byd-eang a cholledion i fioamrywiaeth. Gellir dod o hyd i’w gasgliadau ymchwil i feta-ddylunio a ariennir gan AHRC ac EPRSC ar wefan Metadesigners.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663