Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o gronfa £33m ar gyfer arloesi yn y byd iechyd i roi hwb i'r economi a chreu swyddi


13.06.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindo Dewi Sant yn falch o fod yn rhan o gronfa £33m a gyhoeddwyd heddiw (13 Mehefin) gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau gofal iechyd newydd arloesol, gyda'r potensial o roi hwb i'r economi a chreu swyddi o ansawdd uchel.

Bydd y cyllid yn cefnogi sefydlu Accelerate sef Sbardun Arloesi a Thechnoleg Iechyd Cymru fydd yn dod ag arbenigedd clinigol, academaidd a busnes ynghyd i ddatblygu a defnyddio cynnyrch a gwasanaethau arloesol newydd o fewn y system iechyd a gofal yng Nghymru.

Caiff ACCELERATE ei arwain gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru mewn partneriaeth gyda Chanolfan Arloesi Technoleg Cynorthwyol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn gweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant i gyflymu'r gwaith o drosi syniadau yn gynnyrch a gwasanaethau newydd, a sbarduno'r broses o ddosbarthu a mabwysiadu cynnyrch a gwasanaethau technoleg i'r sector iechyd a gofal, gan greu gwerth economaidd parhaus yng Nghymru

Mae gan Ganolfan Arloesi Technoleg Cynorthwyol, sy’n rhan o Goleg Celf Abertawe y Brifysgol, enw da sefydliedig am ddarparu ymchwil a datblygu sy’n seiliedig ar ymarfer er mwyn cefnogi cwmniau meddygol ac elusennau sy’n ymwneud â gofal iechyd”, meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe. “Mae ein gwaith yn ddynol-ganolog yn bennaf ac mae’n cael ei arwain gan ddylunio sy’n caniatau i’n ymchwilwyr i gymwyso ymyrraedd creadigol er mwyn gwella iechyd a lles.  

“Mae gennym bartneriaeth sefydledig eisoes gyda Cerebra, elusen ymchwil flaenllaw sy'n gweithio i gefnogi plant sydd â chyflyrau niwrolegol. Mae Canolfan Arloesi Cerebra wedi datblygu nifer o atebion dylunio cynnyrch pwrpasol i alluogi plant i chwarae, cynyddu eu symudedd a gwneud bywyd teuluol yn haws. Bydd Accelerate yn ein galluogi i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach ac i gynnig ein arbenigedd dylunio cynnyrch ar gyfer gofal iechyd mewn cyd-destun ehangach. Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda'n partneriaid”.

Cyhoeddwyd y cyllid heddiw (dydd Mercher, 13 Mehefin) gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething ac Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates. Daw £24m o gyllid ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru i gefnogi Accelerate: Sbardun Arloesi a Thechnoleg Iechyd Cymru dros dair blynedd.  Bydd £9m arall o gyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i greu canolfannau arloesi iechyd ar draws Cymru. Prif nod y canolfannau fydd datblygu technoleg iechyd o'r radd flaenaf er mwyn helpu i wella'r ffordd rydym yn atal, trin a rheoli cyflyrau cronig hirdymor, a manteisio ar dechnolegau newydd sy'n dod i'r golwg.

Bydd modd i sefydliadau wneud cais am arian o'r gronfa gwerth £9m i ddatblygu canolfannau arloesi iechyd, tebyg i'r Ganolfan Arloesi ym maes Gwella Clwyfau a'r Ganolfan Arloesi ar gyfer Clefydau Anadlol. Bydd y canolfannau yn dwyn ynghyd arbenigwyr iechyd a busnes i ddatblygu, profi a gweithredu syniadau newydd i atal a gwella cyflyrau cronig, yn ogystal â thechnolegau newydd sy'n dod i'r golwg. Mae'r cyllid yn cael ei roi ar sail benthyciad i'w ad-dalu, a disgwylir i'r canolfannau ddod i ariannu eu hunain drwy greu elw a denu cyllid o ffynonellau eraill.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: "Mae datblygu ffyrdd newydd, arloesol o atal, trin a gwella salwch a chlefydau yn rhan hanfodol o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Bydd y rhaglen Accelerate a'r canolfannau arloesi newydd yn helpu i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau i'w defnyddio'n gynt yn ein Gwasanaeth Iechyd ac ar draws y byd."

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: "Mae'n sector gwyddorau bywyd yn ffynnu a werth tua £2bn i economi Cymru. Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i adeiladu ar yr arbenigedd a'r dalent sydd gennym eisoes yn y sector. Yn y tymor hir, rwy'n disgwyl gweld y buddsoddiad hwn yn arwain at gannoedd o swyddi medrus iawn a chefnogi twf economaidd."

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: "Mae'n gyffrous iawn cael arwain y rhaglen ACCELERATE er mwyn helpu i fasnacheiddio a datblygu cynnyrch ar draws y gwyddorau bywyd, iechyd a gofal. Mae'r rhaglen flaengar hon yn cynnig cyfle i ddarparu manteision economaidd a manteision i gleifion ar raddfa fwy nag a welwyd erioed yng Nghymru. Gyda'r lansiad swyddogol ar 2 Gorffennaf, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn edrych ymlaen at gael cydweithio'n agos gyda'n partneriaid i helpu i sicrhau mai Cymru yw'r lle i fod o ran arloesi yn y byd iechyd, gofal a llesiant."

 

Nodyn i'r Golygydd

Mae'r arian ar gyfer y rhaglen Accelerate yn cynnwys £ 12.3m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Arian cyfatebol yw £ 11.7m, gyda £650,000 gan Lywodraeth Cymru a'r gweddill gan y prifysgolion partner sy’n cynnwys cyllid mewn da sy'n cynnwys adnoddau a chwmnïau sy'n cydweithio.