Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â’r ymgyrch ‘Go International’


19.12.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi addo cefnogi ymgyrch ryngwladol er mwyn cynyddu cyfleoedd i’w myfyrwyr fynd yn rhyngwladol.

James in California

James yn ystod ei gyfnod yng Nghaliffornia

Mae ymgyrch Universities UK International (UUKi) yn ceisio dyblu nifer myfyrwyr israddedig y DU sy’n astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor fel rhan o’u hastudiaethau. Fel rhan o’i hymrwymiad i greu Dinasyddion Byd-eang, mae gan PCYDDS raglen astudio dramor hirsefydlog, yn ogystal â nifer o raglenni cyfnewid gyda llawer o sefydliadau partner. Mae gan PCYDDS gysylltiadau cryfion ag Unol Daleithiau America a Chanada, yn ogystal â pherthynas â sefydliadau yn Ewrop drwy’r rhaglen Erasmus, ac yn Tsieina drwy’r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd, a chyda Phrifysgol Malaya Cymru, ym Maleisia.  

Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i astudio ym PCYDDS oherwydd mae’n cynnig cyfle unigryw iddynt astudio dramor, ac ar yr un amser gallant astudio ar gyfer eu rhaglenni gradd. Ystyrir y cyfle hwn ganddynt yn ffordd wych o gyfoethogi ac ychwanegu gwerth at eu profiadau myfyrwyr.

Nododd Rebecca Bright, myfyrwraig BA mewn Actio a fydd yn mynd i’r University of North Carolina yn Greensboro: "Dyna oedd y prif reswm i mi ddewis PCYDDS – nid oeddwn yn gwybod am unrhyw Brifysgol arall a oedd yn cynnig astudio dramor fel rhan o gwrs BA mewn Actio "

Meddai Darcy-Louise Marrow, myfyrwraig BA mewn Anthropoleg a aeth i Vancouver, Canada: "Un o’r rhesymau mwyaf i mi ddewis PCYDDS oedd y ffaith nad oedd unrhyw Brifysgol arall yn cynnig cyfle cyfannol i astudio dramor yn fy maes dewisol. "

Meddai Kath Griffiths, sy’n arwain rhaglenni astudio dramor ym PCYDDS: “Rydym wedi ymrwymo’n hunain i greu graddedigion byd-eang ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae gennym bartneriaethau rhagorol hirsefydlog  ledled y byd, ac anogaf bob myfyriwr i fanteisio ar y cyfle gwych hwn. Ni fydd yn unig yn cynnig cyfle addysg ffantastig i fyfyrwyr, ond mae’n newid bywydau. Hefyd, cynorthwywn bob un o’n myfyrwyr drwy gydol y broses gyfan.”

“Mae ffocws ein cwricwlwm ar ryngwladoli yn un da, a bydd ein hymrwymiad yn ein helpu i wneud gwelliannau pellach i’r profiad myfyrwyr cyffredinol. Mae llawer o’n rhaglenni ym PCYDDS yn cynnig cyfleoedd i fynd dramor ar leoliadau, megis y rhaglenni Teithio a Thwristiaeth, gyda chyfleoedd i ymweld â Maleisia a’r Swistir a chyfleoedd i fynd ar leoliad i Aspen, Colorado. Mae gan PCYDDS hefyd raglenni sy’n seiliedig ar astudiaethau galwedigaethol ac astudiaethau maes, megis Anthropoleg Gymhwysol ac Arfer Proffesiynol mewn Archaeoleg.”

Anya in cali

Treuliodd Anya gyfnood yn astudio yn Cali

Ar hyn o bryd, 6.6% o fyfyrwyr y DU yn unig sy’n cwblhau lleoliad dramor, ac mae’r UUKi yn ceisio dyblu’r nifer hwn, gan gyrraedd 13% erbyn 2020. Pedair egwyddor arweiniol siarter yr ymgyrch yw: 

  • Cynyddu canran myfyrwyr y DU sy’n astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor fel rhan o’u rhaglen addysg uwch
  • Hyrwyddo gwerth astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor.
  • Cyfoethogi hygyrchedd astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor
  • Gwella casglu ac adrodd ar ddata sy’n ymwneud ag astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor

Mae llawer o gyrsiau israddedig PCYDDS yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor. Gall myfyrwyr ac ymgeiswyr sydd am wybod mwy am gyfleoedd astudio dramor PCYDDS gysylltu â Kath Griffiths drwy anfon e-bost at k.griffiths@uwtsd.ac.uk

Ceir rhagor o wybodaeth hefyd ar https://www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/international-opportunities/ a https://www.universitiesuk.ac.uk/International/go-international/Pages/home.aspx

Go International

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663