Ras I'r Farchnad 2018


31.05.2018

Mae myfyrwyr mentrus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i gyflwyno eu syniadau busnes i banel o arbenigwyr o fyd diwydiant yn nigwyddiad y Ras i’r Farchnad yn y Brifysgol.

Logo

Cynhelir y digwyddiad rhwng 4 ac 8 Mehefin ac mae’n dod â myfyrwyr o bob cwr o’r Brifysgol at ei gilydd ar gyfer her fusnes wythnos o hyd ar ddull y rhaglen deledu The Apprentice.

Yn ystod yr wythnos byddwn yn gweld myfyrwyr yn mireinio’u sgiliau o ran datblygu busnes, cynnig syniadau a rhwydweithio, gyda chefnogaeth mentoriaid. Yn eu plith fydd un o raddedigion entrepreneuraidd y Drindod Dewi Sant, Kieran Abbott, cyd-sylfaenydd y cwmni dylunio a datblygu’r we, Big Lemon Creative, Rebecca Hayes o sGRipt, Natasha Middleton o Sew Swansea, Nia Beynon o Nia Beynon Designs, a Beth Thomas o Birchbox.

Ochr yn ochr â datblygu eu syniadau eu hunain, bydd y myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau o fywyd go iawn a osodir gan entrepreneuriaid lleol.

Ar ddiwedd yr wythnos byddant yn cyflwyno eu syniadau i feirniaid arbenigol, gan gynnwys Wendy Dearing, Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant a Phennaeth Datblygu’r Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yng Ngwasanaeth Gwybodeg Cenedlaethol Cymru (NWIS), Darren Rees sydd yn rheolwr safle ar gyfer Kier Group yn ne Cymru, a Simon Narberth, sydd wedi bod yn Ddylunydd ac yn Rheolwr Prosiect i BOF ers bron 20 mlynedd.

Montage

Wrth i ddigwyddiad y Ras i’r Farchnad eleni agosáu, cawsom air ag enillydd y llynedd, Yvonne Shore, a ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth flwyddyn yn ôl gyda’i sgarffiau organig.

Sonia ychydig am dy brofiadau yn y Ras i’r Farchnad y llynedd.

"Roedd yn brofiad dwys iawn – roeddwn i’n meddwl ar adegau ‘pam ydw i’n gwneud hyn?’ -  ond hefyd roedd yn hwyl. Roedd y te, coffi, cacen, ffrwythau a dŵr diddiwedd yn help gyda’r lefelau egni, heb sôn am y cinio am ddim.

"Gyda chymorth Rhiannon Lleision-Jones, Dr Lewis Pearson a thîm o fentoriaid gwirfoddol, gan gynnwys yr entrepreneuriaid Kieran Abbott o Big Lemon Creative, Helena Demaria-Williams o Nike, Liz Gordon o Mad Apple Designs, Rebecca Hayes o Sgript a Ross Blytt Jordens o Thunderhat, llwyddais yn ystod yr wythnos llwyddais i fireinio fy sgiliau o ran datblygu busnes, cyflwyno a rhwydweithio.

"Erbyn diwedd yr wythnos roeddwn i wedi datblygu fy syniadau gan ffurfio cyflwyniad masnachol i banel o feirniaid busnes profiadol - Ian Edwards, Prif Swyddog Gweithredol  y Celtic Manor a Howard Monsen o Kier Construction Wales."

Sut oeddet ti’n teimlo pan enillaist ti a beth ddigwyddodd wedyn?

"Ar ôl i fi orffen fy nghyflwyniad dywedodd Ian Edwards ei fod e eisiau fy sgarffiau yn ei siopau, a rhaid i mi gyfaddef aeth pethau braidd yn niwlog wedi hynny! Doeddwn i ddim wedi dod ataf fy hun yn iawn pan wnaethon nhw alw fy enw fel enillydd y cyflwyniad!

"Cwrddais i â Will Hewitt, gweithredwr manwerthu'r Celtic Manor. Es i â dewis da o sgarffiau gyda fi mewn tri maint gwahanol a’m llyfr llifynnau fel y gallwn egluro’r broses ynghyd â sgarff mewn bag i ddangos y labeli a’r deunydd pacio. Roedd yn hoffi fy sgarffiau...yn fawr... ac mae wedi archebu dwsin o bob maint!"

Ac yn olaf sonia ychydig am yr hyn rwyt ti wedi bod yn ei wneud ers hynny?

"Ers ennill y gystadleuaeth a graddio, rydw i wedi bod yn brysur iawn. Rydw i wedi cael nifer o arddangosfeydd llwyddiannus gan gynnwys yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Gŵyl Ymylol Abertawe ac Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe.

"Rydw i wedi bod yn brysur hefyd yn gwerthu sgarffiau yn unigol trwy fy siop a Pobbles Crafts and Gifts.

"Ar hyn o bryd mae gen i arddangosfa yn Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe sy’n cyfuno fy mhrintiau cyffwrdd eco a phwytho’n araf gyda chyflwyniad i'm menter newydd, papur papyrws llysiau. Byddaf hefyd yn Arddangosfa Celf  a Chrefft Pennard ym mis Mehefin ac yng Ngŵyl Ymylol Abertawe eto eleni."

Mae’r Ras i’r Farchnad yn defnyddio egwyddorion Dylunio Bywyd, rhaglen bedwar cam a ddatblygwyd yn y Drindod  Dewi Sant sy’n defnyddio technegau ystyried dylunio i helpu myfyrwyr i fanteisio i'r eithaf ar eu hamser yn y Brifysgol ac i baratoi am eu dyfodol.  Cysylltwch â lifedesign@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk