Sut mae Astudio Dyluniad Gemau yn y Brifysgol wedi Newid fy Mywyd i


12.07.2018

Llongyfarchiadau i Alexei Grasso, sydd wedi derbyn BSc Dylunio Gêm Gyfrifiadurol Greadigol. Dyma'i stori, yn ei eiriau ei hun. 

Creative Computer Games Design

“Pan ddechreues i fy nghwrs yn Y Drindod Dewi Sant, roddwn i newydd adael dwy flynedd o fod yn fyfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am ddylunio gemau, a’r dyhead uchaf oedd gen i o ran dylunio gemau fideo oedd y gallu i ddod yn well artist a chreu’r straeon a'r bydoedd roeddwn i am eu creu trwy’r union gyfrwng hwnnw. Beth bynnag, yn fuan iawn dysges i ysgwyd ymaith lawer o beth rydw i’n ei alw’n feddylfryd myfyriwr celf, a chofleidio meddylfryd y dylunydd.

“Er mwyn gwneud fy ffordd trwy’r cwrs, roedd rhaid i mi ddysgu addasu fy synhwyrau artistig yn rhywbeth a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer creu gêm, hen o reidrwydd adael i’m creadigrwydd fy hun lithro. Roedd hon yn her anodd i mi ei goresgyn, ond doedd hi ddim yn hir cyn i mi ddod yn gyfarwydd â’r ffordd y mae fy nghwrs i fod i weithio, gan wneud popeth a allwn i gadw’r safonau, hyd yn oed pe bawn i’n baglu ar y ffordd. Ond mae digonedd o gymorth ar gael ar gyfer yr adegau hynny. Pan deimlwch chi ar goll neu’n cael trafferth gyda'ch gwaith, cewch chi ofyn i’r darlithwyr egluro beth mae angen i chi ei wneud a’ch helpu chi os bydd rhaid. Mae’r cwrs at ei gilydd yn un heriol iawn, ac mae’n mynd yn fwy heriol bob blwyddyn, ond trwy amynedd, dygnwch, gwaith caled a rhoi sylw i’ch gwaith, mae’n bosibl llwyddo.”

“Mewn ffordd, mae hwn yn rhoi cip ar ba mor eithriadol mae Dylunio Germau Cyfrifiadurol yn dueddol o fod, i mi, o’u cymharu â chyrsiau dylunio gemau eraill. Hyd y gwn i, does dim llawer o gyrsiau dylunio gemau’n dueddol o ganolbwyntio ar y broses o ddylunio gemau cymaint â ni.

”Rwy wedi ffynnu yn yr amgylchedd hwn. Rwy wedi dysgu beth sydd ei angen i fod yn ddylunydd gemau, rwy wedi dysgu sut i ymdopi â gweithio’n gydweithredol ar amserlen dynn, rwy wedi dysgu sut i drefnu cynnyrch gêm ac wedi dysgu mynd i’r afael â’r safonau academaidd gofynnol er mwyn llwyddo. Mae astudio’r cwrs hwn wedi rhoi dealltwriaeth i mi am gysyniadau dylunio penodol a’r prosesau ynghylch dylunio gemau, yn enwedig dealltwriaeth o’r prosesau rigio a blingo ar gyfer cymeriadau gemau fideo deudroed gyda Autodesk Maya. Roedd rhaid, hefyd, i mi archwilio arferion busnes yn rhan o’m cwrs, gyda meddwl, o bosibl, ar sefydlu busnes, sydd wedi fy ngalluogi i lunio strategaeth glir am y modd y gallai fy musnes i weithredu ar ôl ei greu.

“At ei gilydd, fy nghyngor i bobl sydd am astudio dylunio gemau yma yn y Drindod Dewi Sant fyddai: bwriwch ati, peidiwch â bod yn rhy llym â chi eich hun ond cymerwch eich gwaith o ddifri, peidiwch â gadael i bethau lithro’n ormodol, a cheisiwch gael cydbwysedd ble bynnag y bo'n bosibl. Ond yn anad dim, credwch ynoch chi eich hun, byddwch yn hyderus am beth y gallwch chi ei wneud unwaith y bydd eich galluoedd yn amlwg i chi, a byddwch yn ffyddiog yn eich gallu i wneud yn dda tra byddwch chi’n fyfyriwr.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk