Talentau creadigol cyn-fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn amlwg, mewn ymgyrch hysbysebu'r “Ynysoedd Sbwriel”


29.03.2018

Arddangosir talentau creadigol dau o gyn-fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn ymgyrch hysbysebu gan AMV BBDO i dynnu sylw at domen enfawr o sbwriel sy’n troelli yn y Môr Tawel. Mae’n cynyddu’n fwy cyflym na’r disgwyl ac mae bellach yn dair gwaith maint Ffrainc.

Mae Mike Hughes yn hanu o’r Mwmbwls a graddiodd yntau, a Dalatando Almeida o Bortiwgal, o’r cwrs Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn y Drindod Dewi Sant.  Mae’r ddau wedi mwynhau gyrfaoedd llwyddiannus ac maent bellach gydag AMV BBDO.

Yr Athro Andy Penaluna o'r Drindod Dewi Sant oedd Cyfarwyddwr Rhaglen ‘Dylunio ar gyfer Hysbysebu’ yng Ngholeg Celf Abertawe ar y pryd.  Bellach ef yw Cyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) yn y Drindod Dewi Sant ac meddai:  “Mae’r cyn-fyfyrwyr yma wedi gwneud yn rhyfeddol o dda! Roedd Mike a Dal yn y garfan gyntaf - gan ymuno â ni yn 2004. Lluniais i’r cwrs am fod cyn-fyfyrwyr a oedd wedi rhannu eu llwybr gyrfa â ni, wedi’i gwneud yn eglur bod galw enfawr am bobl greadigol a allai weithio gyda busnesau ac mewn amgylcheddau busnes.”

Ychwanegodd: “Doedd dim byd yn union yr un peth ag ef ac roedd bwlch amlwg i’w lenwi.  Mae llawer o lwyddiant yr Athrofa wedi’i seilio ar beth mae cyn-fyfyrwyr wedi’i haddysgu i mi, ac nid yw Mike a Dal erioed wedi bod yn swil o ran rhoi gwybod i ni am eu profiadau.”

Ychwanegodd Martin Bush, Cyfarwyddwr Rhaglen Cyfathrebu Graffig yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae ein safbwynt ni ar y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn aros yn ffyddlon i’w egwyddorion sylfaenol.  Ein bwriad ni yw meithrin myfyrwyr sy’n meddu ar ddulliau arloesol tuag at ddatrys problemau drwy ddewrder creadigol a meddwl annibynnol.  Wrth i ddulliau cyfathrebu amrywiaethu ar raddfa sy’n cyflymu’n fwyfwy, mae meddu ar y meddylfryd iawn yn hanfodol.  Mae llwyddiant rhyfeddol llawer o’n cyn-fyfyrwyr, megis Mike a Dal, yn tystiolaethu i’r dull hwn.”

Meddai Mike:   “Cawsom ni amser gwych yn Abertawe ac amser gwych ar y cwrs.  Dysgon ni lawer gan bobl hyfryd iawn a chawsom ni ein hannog bob amser i wthio’r ffiniau... mae bod yn greadigol yn golygu bod yn wahanol, mynd yn groes i dueddiadau ac osgoi atebion amlwg a gweld pethau o nifer o safbwyntiau.  Os gall cyrsiau helpu myfyrwyr i feddwl yn greadigol bydd y byd yn ymagor o’u blaenau nhw.”

Ychwanegodd hefyd:  “Gall unrhyw gwrs addysgu pethau ymarferol dylunio, marchnata a hysbysebu i chi.  Y gwir beth sy’n gwneud y cwrs hwn yw pobl.  Y bobl sy’n ei addysgu, y bobl y mae’n cael ei addysgu iddyn nhw a’r sgiliau ymdrin â phobl sydd eu hangen arnoch chi i’r ‘byd go iawn'.”

Yn ôl astudiaeth dair blynedd, mae’r màs a elwir yn Ardal Sbwriel Fawr y Môr Tawel oddeutu 1.6 miliwn cilometr sgwâr o ran faint - hyd at 16 gwaith yn fwy o faint na'r amcangyfrifon blaenorol.  Mae hynny’n ei gwneud yn fwy na dwywaith maint Texas.

Mae’r ardal mor fawr nes bod amgylcheddwyr wedi galw ar y Cenhedloedd Unedig i ddatgan bod Ardal Sbwriel Fawr y Môr Tawel yn wlad, o’r enw “Ynysoedd Sbwriel”, â’i phasbort a'i harian ei hun a elwir yn 'Debris'.

Gwnaethon nhw hyd yn oed ofyn i 200,000 o bobl ddod yn ddinasyddion, yn cynnwys enwogion megis Syr David Attenborough, Chris Hemsworth a Gal Gadot.  Eu dinesydd cyntaf oedd yr amgylcheddwr a chyn ddirprwy arlywydd yr Unol Daleithiau Al Gore.

Crëwyd yr Ynysoedd Sbwriel gan AMV BBDO a Sefydliad y Cefnforoedd Plastig.  Mae ganddi fwy o ddinasyddion na 27 o wledydd eraill ac fe’i disgrifiwyd fel “Ffordd arloesol o godi ymwybyddiaeth am broblem nas gwelir yn aml” gan lefarydd ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.  

I gael mwy o wybodaeth am y cwrs, cliciwch yma:   http://www.uwtsd.ac.uk/ba-advertising-brand-design/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk