Talentau creadigol myfyrwraig Dylunio Patrwm Arwyneb wedi’u dewis ar gyfer cerdyn Nadolig Aelod Cynulliad Julie James


04.12.2018

Roedd hi’n fraint fawr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) pan ymwelodd Prif Weinidog Carwyn Jones ac Aelod Cynulliad Julie James â’r Swigen Greadigol, lleoliad a gaiff ei redeg ar y cyd gan PCYDDS a BID Abertawe.  

Yn ystod yr ymweliad, dadorchuddiwyd cerdyn a oedd wedi’i ddylunio’n arbennig gan fyfyrwraig Dylunio Patrwm Arwyneb Keeley-Shay Jarvis ar gyfer yr Aelod Cynulliad sy’n cynrychioli Gorllewin Abertawe a’i gyflwyno iddi.

Pan ymwelodd y Prif Weinidog, roedd y Swigen Greadigol wedi cael ei thrawsnewid i stiwdio recordio gan fyfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth sydd yn eu trydedd flwyddyn. Gwnaethant ddangos sut mae’n gweithio gan gynhyrchu, hyd yn oed, CD i’r Prif Weinidog fynd adref gydag ef. Uned wag ar Stryd Cradock, Abertawe, yw’r Swigen Greadigol. Mae myfyrwyr yn ei defnyddio i roi syniadau busnes newydd ar brawf neu i gynnal digwyddiadau dros dro. Mae hefyd yn galluogi myfyrwyr i gysylltu â sefydliadau a busnesau lleol er mwyn gwella eu sgiliau cyflogadwyedd  - ac yn aml, mae hyn yn arwain at gyfleoedd ar gyfer interniaeth.

Meddai Keeley-Shay Jarvis, myfyrwraig Dylunio Patrwm Arwyneb:  “Mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy newis i ddylunio cerdyn Nadolig Julie James, AC.  Mae’n gyfle da i mi gael fy ngwaith wedi’i weld. Bydd hefyd yn beth da o ran fy ngyrfa i’r dyfodol , oherwydd mae ennill y gystadleuaeth wedi rhoi hyder i mi yn fy ngwaith. Mae’r ffaith bod cerdyn Nadolig ein Haelod Cynulliad lleol yn arddangos gwaith myfyrwyr yn syniad gwych, ac rwy’n ddiolchgar dros ben am y cyfle hwn”

Mae dyluniad Keeley yn seiliedig ar y syniad o ferch ifanc yn postio ei cherdyn Nadolig ei hun. Ychwanegodd: “Gwnes lawer o ymchwilio i gardiau Nadolig, gan edrych ar dueddiadau a’r hyn sy’n atynnu pobl eleni, ac yna, gwnes eu haddasu at ddibenion fy hunan. Roeddwn wedi creu pum dyluniad cyn i mi benderfynu ar y dyluniad hwn, un a ddechreuodd gyda llun.”

Mae Keeley, sydd ar drydedd flwyddyn y cwrs, ac a fydd yn graddio eleni, yn dweud ei bod hi wedi mwynhau’r profiad  o astudio yng Ngholeg Celf y Brifysgol yn fawr. Meddai, mae fy amser yma wedi mynd heibio mor glau. Yn ystod yr ail flwyddyn, cawsom gyfle i ymateb i gymaint o friffiau dylunio, ac rwyf yn wir wedi datblygu oherwydd y profiad hwnnw, ac mae’r offer sydd ar gael yma yn wych.  Rwyf bellach wedi cyflwyno calendr a dyddiadur sydd wedi dilyn yn sgil briff y gwnaethom ei dderbyn oddi wrth y cwmni  Hallmark.”

Meddai Julie James AC, a wnaeth fynychu’r digwyddiad gyda Phrif Weinidog Carwyn Jones: “Rwy wrth fy modd gyda’r cerdyn Nadolig y dyluniodd Keeley i mi a’r ffaith ei fod hefyd wedi’i lofnodi gan y Prif Weinidog sydd yn gyfaill da i Abertawe a’i busnesau.  Maen bleser mawr i mi ein bod ni yma heddiw,  yn y Swigen Greadigol sydd yn fan i arddangos creadigedd a phopeth arall gwych sy’n ymwneud ag Abertawe.”

Manteisiodd Julie James hefyd ar y cyfle i roi diolch i’r noddwyr am y cerdyn Nadolig, sef, Power and Water, Delsion, Urban Foundry, ASLEF a Waters.

Meddai Lucy Beddall, o’r Swigen Greadigol: “Braf oedd croesawu Carwyn Jones a Julie James i’r Swigen Greadigol. Sefydlwyd y Swigen Greadigol gan PCYDDS a BID Abertawe er mwyn darparu lle diogel i fyfyrwyr roi eu syniadau busnes a’u syniadau ar gyfer prosiectau ar brawf. Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn y fyfyrwraig Keeley-Shay a ddyluniodd cerdyn Nadolig 2018 Julie James ac yn y myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth a ddangosodd eu stiwdio recordio dros dro i’r Prif Weinidog. Mae wedi bod yn ddathliad go iawn o greadigedd, meddwl entrepreneuraidd, ac ymgysylltu â busnesau gan ein myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk