Un o raddedigion Addysg Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant yn ennill y categori Traethawd Hir Myfyrwyr yng Ngwobrau Dathlu Dysgu Awyr Agored 2018


18.12.2018

Yn ddiweddar enillodd John Godley, a raddiodd â gradd Meistr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn y categori Traethawd Hir Myfyrwyr yn seremoni arobryn Gwobrau Dathlu Dysgu Awyr Agored 2018.

Student Dissertation Award

Cynhaliwyd y seremoni yn Stafford yn rhan o Gynhadledd Sector Dysgu Awyr Agored y DU, a chyflwynir Gwobrau Dathlu Dysgu Awyr Agored i weithwyr proffesiynol a sefydliadau Dysgu Awyr Agored i gydnabod eu gwaith rhagorol yn ogystal ag annog rhagoriaeth.  Mae’r sector yn cymeradwyo’r rheini sy’n gweithio ar brosiectau arloesol i annog a galluogi mwy o bobl i fynd allan, bod yn egnïol, dysgu am yr awyr agored ac ymgysylltu â hi.  Mae’r gwobrau’n tynnu sylw at waith eithriadol grŵp amrywiol o weithwyr proffesiynol yn cynnwys hyfforddwyr, athrawon, arweinwyr, rheolwyr, addysgwyr ac ymchwilwyr.

Cipiodd traethawd hir John y wobr i fyfyrwyr ac edrychai ar sut mae datgysylltu rhag y cyfryngau cymdeithasol yn cyfrannu at brofiad a dysgu pobl ifanc ar gyfnod preswyl o addysg awyr agored dros 3 diwrnod.

Roedd y categori’n dathlu gwaith traethawd hir a gwblhawyd gan fyfyrwyr yn rhan o gwrs israddedig neu ôl-raddedig ac roedd y categori’n agored i fyfyrwyr a oedd wedi cwblhau eu cwrs yn llwyddiannus yn ystod y tair blynedd hyd at fis Medi 2018.  Chwiliai’r beirniaid am dystiolaeth o’r pwnc a ddewiswyd a’i ffocws; eglurder pwrpas a strwythur; ymchwil ac adolygu; methodoleg; dadansoddi a dehongli canlyniadau; cyfathrebu yn ogystal â chasgliadau a chrynodebau.  

“Rwy’n falch dros ben fy mod i wedi ennill gwobr y traethawd hir,” meddai John, darlithydd coleg addysg bellach.   “Roedd y cwrs yn brofiad ffantastig a roddodd gyfle i mi archwilio materion a safbwyntiau nad oeddwn i hyd yn oed yn gwybod amdanyn nhw cyn hynny.  Roedd yn fodd i mi gymryd rhan mewn nifer o brofiadau ymarferol cofiadwy iawn a oedd yn gymysg â’r cynnwys academaidd ac yn gyfleoedd gwych i gwrdd ag arbenigwyr yn eu meysydd a'r myfyrwyr eraill ar y cwrs.  Mae’r sgiliau a ddysgais i ar y cwrs yn wir wedi bod o fudd i fy ngwaith addysgu drwy’r sgiliau academaidd uwch a’r sgiliau meddwl yn feirniadol a ddatblygais.  Mae cefnogaeth y tiwtoriaid wedi bod yn rhagorol drwyddi draw ac maen nhw wedi bod yn ganolog wrth roi'r hyder i mi roi cynnig ar y gystadleuaeth.”

Roedd y categori’n gystadleuol iawn, a chafodd un arall o raddedigion y radd Meistr o’r Drindod Dewi Sant, Anna Gordon, ganmoliaeth uchel hefyd ac roedd hi yn un o dri i gyrraedd rownd derfynol y categori.   Roedd traethawd hir Anna yn archwilio’r modd y mae menywod yn canfod bod presenoldeb pobl eraill yn effeithio ar eu rhyddid mewn gweithgareddau awyr agored.

A’r ddau ohonynt wedi graddio â MA mewn Addysg Awyr Agored ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynwyd eu traethodau hir gyda chefnogaeth Dr Andy Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen MA Addysg Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant, a aeth i’r seremoni a chasglu gwobr John ar ei ran.

“Mae llwyddiant John wrth ennill Gwobr y Traethawd Hir Myfyrwyr yng nghynhadledd genedlaethol y Sefydliad Dysgu Awyr Agored yn llwyddiant personol ffantastig ac mae’n adlewyrchu’n dda ar ei ymrwymiad i astudio pellach a’i allu fel ymchwilydd yng nghyfnod cynnar ei yrfa,” meddai Andy.   “Mae’r astudiaeth yn amserol iawn gan ganolbwyntio ar How disconnection from social media on a residential outdoor experience could contribute towards changing attitudes and behaviour around future use”.

“Mae’n bleser mawr i mi ddweud ei fod eisoes wedi meddwl am rannu’i gasgliadau â chynulleidfa ehangach yn Horizons - y cyfnodolyn proffesiynol i Addysgwyr Awyr Agored.  Yr un mor bwysig yw dymuniad parhaus John i wella ei addysgu a’i arfer awyr agored drwy ei gysylltiad â'r rhaglen MA Addysg Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant.

MA Outdoor Education graduates

Gan sôn am lwyddiant Anna wrth fod yn un o’r tri yn y rownd derfynol, unwaith eto mae Andy wrth ei fodd i weld un arall o’i fyfyrwyr yn cael llwyddiant a chydnabyddiaeth ar lefel genedlaethol.

“Mae llwyddiant Anna Gordon wrth gyrraedd y rhestr fer am Wobr y Traethawd Hir Myfyrwyr yng nghynhadledd genedlaethol y Sefydliad Dysgu Awyr Agored yn haeddiannol iawn,” ychwanega Andy.   

“Ar adeg pryd mae cymdeithas wedi ailddeffro i faterion ynghylch cydraddoldeb a chyfle, mae astudiaeth Anna yn amserol iawn i Gymru a’r gymuned awyr agored gan ganolbwyntio ar Women’s perceptions of the presence of others to affect their freedom in outdoor activities.

“Mae llwyddiant Anna gyda’i thraethawd hir yn tynnu ar ei hastudiaethau MA Addysg Awyr Agored (2016-18) ac mae’n adeiladu ar ei llwyddiant israddedig blaenorol ar y radd BA Addysg Antur Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant lle astudiodd o 2013-16.  Mae Anna yn byw’n lleol ac yn gweithio fel hyfforddwr awyr agored ar ei liwt ei hun gyda llawer o grwpiau a sefydliadau lleol.  A hithau wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant, rydym ni’n ymfalchïo yn ei llwyddiant academaidd a’i gwaith arloesol fel model rôl i fenywod ifanc sy’n datblygu gyrfa yn yr awyr agored.”

Datblygwyd y rhaglen MA Addysg Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant i ddiwallu anghenion ymarferwyr a graddedigion sy’n gweithio ym maes addysg awyr agored yn y DU a thu hwnt. Mae’n cyfuno damcaniaeth ac arfer i ddatblygu lefel uwch o ddealltwriaeth o addysg awyr agored fel dull o ddysgu gwahanol iawn. Mae’r cwrs yn unigryw yn y DU gan ddefnyddio dulliau cymdeithasol-ddiwylliannol i ddeall yn well ystod o faterion allweddol yn cynnwys natur antur, addysgeg ymdeimlad o le, dysgu anffurfiol, hwyluso dysgu drwy brofiadau, perthnasoedd â natur a chymunedau awyr agored iach.  Hefyd, mae’n cefnogi myfyrwyr wrth iddynt gynnal astudiaethau ymchwil ar raddfa fach er mwyn hysbysu arfer seiliedig ar dystiolaeth.

Bellach cynigir cyrsiau Addysg Awyr Agored y Drindod Dewi Sant yng Nghanolfan Addysg Antur Awyr Agored newydd y Brifysgol yng Nghaerfyrddin o’r enw Cynefin - canolfan hygyrch i fyfyrwyr BA Addysg Antur Awyr Agored ac MA Addysg Awyr Agored y Brifysgol, gan eu galluogi i gyfoethogi’u sgiliau ymhellach a datblygu eu dealltwriaeth o Antur Awyr Agored.

Os hoffech chi wybod mwy am y cwrs MA Addysg Awyr Agored a gynigir ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, ewch i www.uwtsd.ac.uk/ma-outdoor-education neu cysylltwch â Dr Andy Williams a.williams@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk