Un o raddedigion PCYDDS yn ennill teitl Fideograffydd y Flwyddyn gydag UK Esports


23.08.2018

Mae Rhys Rasmussen, a raddiodd yn ddiweddar o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant â gradd BA mewn Cynhyrchu’r Cyfryngau Newydd wedi ennill teitl Fideograffydd y Flwyddyn yng Ngwobrau UK Esports.  Mae hefyd wedi’i enwebu ar gyfer yr un categori yng ngwobrau’r  Diwydiant Esports yn rhyngwladol.

Ar ôl astudio ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Rhys bellach yn dilyn ei ddiléit am gemau electronig ac wedi sefydlu’i gwmni cynhyrchu ei hun – DLC Studios – gan ganolbwyntio ar y farchnad Esports.

"Cyn gwneud cais i’r Drindod Dewi Sant doeddwn i ddim yn siŵr iawn beth oeddwn i eisiau’i wneud yn niwydiannau’r cyfryngau creadigol ond roedd y cwrs Cynhyrchu’r Cyfryngau Newydd yn sefyll allan fel y dewis cywir i mi am ei fod yn fy ngalluogi i ddysgu a datblygu fy sgiliau mewn nifer o feysydd yn amrywio o ddylunio apiau i fideos 360 gradd.

"Yn ystod fy amser ar y cwrs fe  wnes i ymdrech i weithio ar gyn gymaint o brosiectau allanol â phosibl, oherwydd rwy’n credu ei bod yn bwysig ymarfer y sgiliau a ddysgir drwy’r cwrs er mwyn dod yn fwy medrus ynddynt. Rhoddodd hyn syniad go dda i mi o’r hyn roeddwn i’n ei fwynhau fwyaf – sef gweithio’r camera a sinematograffi.

"Rwy’n hoff iawn hefyd o Esports ac ochr yn ochr â'm gwaith yn y brifysgol fe wnes i ymdrech fawr i wneud gwaith allanol o fewn y diwydiant Esports. Dechreuais i weithio’n wirfoddol gyda chlybiau Esports ar lawr gwlad ym Mhrydain ac ers hynny rwyf hefyd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y diwydiant megis ESL a Level 99. Yn sgil y gwaith hwn rwyf wedi cael fy nghydnabod yn y diwydiant Esports ar lefel genedlaethol a byd-eang. Yn ddiweddar cefais fy enwi’n Fideograffydd y Flwyddyn yng Ngwobrau UK Esports ac ers hynny rwyf wedi cael fy enwebu am yr eildro’n olynol ar gyfer Gwobrau’r Diwydiant Esports yn rhyngwladol.  Mae’n deimlad swreal gweld fy enw yn seremonïau gwobrwyo Esports yn y

Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, gyda fy enw’n ymddangos wrth ochr enwau’r gwneuthurwyr ffilmiau a ysbrydolodd fi i ddechrau gwneud gwaith yn y diwydiant Esports.

 

“Mae gen i obeithion uchel ar gyfer y dyfodol ac ers graddio rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar sefydlu fy nghwmni fy hun, DLC Studios, gyda thîm o dri unigolyn creadigol a dawnus arall. Ers gadael y Drindod Dewi Sant rydw i eisoes wedi cael cyfle i deithio i lefydd fel Sweden, Tenerife a Llundain i ddilyn fy mreuddwyd o adrodd storïau gwych.”

 

Mae Dr Brett Aggersberg, darlithydd ym maes Ffilm a Chyfryngau Digidol yn eithriadol o falch o lwyddiant Rhys ac mae’n hapus iawn i weld y cwmni a ddatblygwyd yn wreiddiol yn ystod ei astudiaethau bellach yn ffynnu.

“Ymunodd Rhys â’n gradd BA Cynhyrchu’r Cyfryngau Newydd ar ôl cwblhau cwrs Cynhyrchu’r Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Ceredigion.  Dangosodd ar unwaith ei ymrwymiad i faes ffilm a’r cyfryngau trwy ei ymagwedd at brosiectau a gwaith llawrydd ychwanegol,” meddai Brett.

“Ers ei flwyddyn gyntaf gyda ni mae wedi ennill profiad trwy weithio gyda sefydliadau allanol megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a bandiau. Ar ddechrau’i ail flwyddyn, ymwelodd Rhys â’i hen goleg fel Llysgennad Myfyrwyr gan ddangos ei bortffolio datblygol trwy fideo trawiadol o’r amrywiaeth o brosiectau y bu’n gweithio arnynt.

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae hefyd wedi datblygu ei gysylltiadau gydag Esports. Roedd ar y rhestr fer ar gyfer Fideograffydd Gorau 2017, ac enillodd y wobr yn 2018. Mae hyn yn gamp aruthrol i rywun mor newydd i’r maes, ac mewn byd mor gystadleuol. Parhaodd Rhys i ychwanegu at ei restr cleientiaid gyda phrosiectau masnachol am dâl i dimau Esports a brandiau diodydd egni Esports ac ers hynny mae wedi sefydlu DLC Studios sef cwmni gwneud ffilmiau proffesiynol i weithio ym maes marchnata Esports. Datblygwyd y cwmni hwn yn ystod ein modwl Entrepreneuriaeth, ac mae’n rhoi boddhad mawr i weld myfyrwyr yn llwyddo fel hyn. Dymunwn y gorau i Rhys i’r dyfodol a’r llwyddiant y mae’n ei haeddu.”

Os hoffech ddilyn yn ôl traed Rhys, gallwch ddysgu mwy am y cyrsiau Ffilm a’r Cyfryngau a gynigir yn y Drindod Dewi Sant trwy fynd i:

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/israddedig/ffilm-a-chyfryngau-digidol

Gallwch hefyd ddysgu mwy am gwmni Rhys, DLC Studios, trwy glicio yma: http://dlcstudios.gg/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk