Un o sylfaenwyr ‘Roots Foundation Wales’ yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


11.07.2018

Mae un o sylfaenwyr ‘Roots Foundation Wales, Emma Lewis, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe heddiw (Dydd Mercher, 11 Gorffennaf).

Emma Lewis 1

Mae Roots Foundation Wales, yn elusen a arweinir gan wirfoddolwyr ac a leolir yn Abertawe, sy’n cynorthwyo pobl ifanc mewn gofal, y rhai sy’n gadael gofal, plant mewn angen ac oedolion sydd eisoes wedi ymadael â’r system ofal. Mae’n brosiect sy’n tyfu’n gyflym, ac yn un a ddechreuodd yn llythrennol o fŵt ei char. Yn naw mlwydd oed, rhoddwyd Emma mewn gofal yn swyddogol pan, medd hi, “ddaeth yn  amlwg iddynt fy mod wedi gofalu am fy hun am gyfnod rhy hir.” Helpodd ei phrofiadau lunio’r elusen y mae bellach yn ei harwain er mwyn cynorthwyo eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.  

Mae Roots Foundation Wales yn elusen annibynnol, a arweinir gan bwyllgor rheoli o  wirfoddolwyr y mae eu hamrywiaeth o sgiliau a phrofiadau yn galluogi iddynt fod â dealltwriaeth glir o’r materion, anghenion a’r rhwystrau sy’n wynebu pobl ifanc sy’n gadael gofal.  Maent yn cynnig gweithdai ar gyllid, coginio, cyllidebu, iechyd, cyflogaeth, perthnasau a magu plant, cwnsela a gwasanaeth mentora, yn ogystal â chyfleusterau i’w cynorthwyo i fyw yn annibynnol ac yn llwyddiannus.

Ganwyd y sefydliad, medd Emma, drwy frwdfrydedd a’r angen i gynorthwyo pobl ifanc, y mae llawer ohonynt yn agored i niwed, yn ystod cyfnod pwysig yn eu bywydau. Mae diffyg sgiliau hanfodol a rhwydwaith cefnogi da ar lawer o bobl ifanc mewn gofal, ac yn aml, unwaith iddynt ymadael â’u lleoliadau, gallant deimlo’n unig ac ar eu pen eu hun. Nod Roots Foundation Wales yw chwarae rhan ym mywydau’r unigolion hyn cyhyd â bod angen arnynt a chyhyd â bod y cleient yn dymuno hynny.

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Emma Lewis:

"Rwy'n falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hon, mae'n rhywbeth sy'n golygu cymaint i mi. Mae’n fraint fawr I mi i gael fy enwebu ar gyfer gwobr fel hon hyd yn oed. Mae'n golygu llawer i mi a fy nheulu ond yn bwysicach rwy’n gobeithio y gallaf wneud y Brifysgol yn falch.

Dydw i erioed wedi perthyn i unrhyw beth er cymaint ag rwyf wedi ceisio - mae gair Cymraeg hardd, 'Hiraeth' ac i'r rhai sydd ddim yn ymwybodol ohono, mae'n anodd ei gyfieithu oherwydd nid oes cyfieithiad Saesneg ond mae'n golygu’r awydd yna o berthyn i rhywle neu yr angen i berthyn i rywbeth. Rwyf wedi chwilio a chwilio am hynny a'r diwrnodau diwethaf hyn, gyda'r bobl hyfryd hyn y tu ôl i mi, maen nhw wedi gwneud i mi deimlo'n rhan o deulu - mae pobl nad wyf erioed wedi’u cyfarfod o’r blaen wedi rhoi croeso mawr i mi."

Wrth gyflwyno Emma Lewis i’r gynulleidfa dywedodd Karen Jones, Deon Cynorthwyol y Gyfadran Busnes a Rheolaeth:

"Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno Emma Lewis ar gyfer Cymrodoriaeth Anrhydeddus i’r gynulleidfa heddiw. Mae gan Emma stori arbennig o oresgyn gwrthdaro, cymuned gynhwysol ac o roi grym.

Roedd bywyd cynnar Emma yn eithriadol o anodd lle wnaeth ddioddef plentyndod trawmatig. Mae Emma yn dal i frwydro gyda’i hunanhyder o ganlyniad i'w phlentyndod, ond mae'n teimlo'n ffodus iddi gael y cyfleoedd yn hwyrach yn ei bywyd i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc heddiw ac i ddarparu'r gefnogaeth nad oedd ganddi hi. Mae hi'n credu'n angerddol na ddylai'r gorffennol ddiffinio dyfodol person ifanc, mae'n rhaid i'r gefnogaeth honno fod ar gael ac yn hygyrch i bobl ifanc a bod yn rhaid eu hannog i gredu ynddynt eu hunain. Dylai llwyddiannau fod yn norm i bobl mewn gofal ac nid i'r lleiafrif yn unig. Unwaith eto, rwy'n falch iawn o gyflwyno Emma Lewis i'r gynulleidfa hon heddiw."

 

Emma lewis 2

Dechreuodd Emma wirfoddoli yn 1997 – ar ymadael â’r ysgol – a bu’n  ffodus i gael ei lleoli mewn sefydliad trydydd sector yn Sir Benfro, ac yna, cael ei chyflogi fel Gweithiwr Ieuenctid gan Gyngor Sir Benfro. Ar ôl genedigaeth ei mab, symudodd y teulu i Abertawe. Chwaraeodd ran yn Minority Ethnic Women’s Network (MEWN), Cymunedau yn Gyntaf, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST) a’r tŷ cymunedol Tŷ Fforest, lle y bu’n oruchwyliwr a gweithiwr cymunedol am ddeng mlynedd. 

Yn 2011, wrth weithio yn nhŷ cymunedol Tŷ Fforest, daeth ar draws pobl ifanc mewn gofal a oedd yn cwympo rhwng bylchau yn y ddarpariaeth. Am fod Emma yn hollol ymwybodol o’u sefyllfa, roedd hi’n gallu cynnig help a’u cynorthwyo mewn ffyrdd syml – drwy wirfoddoli, drwy gael mynediad at grantiau dillad, a thrwy sicrhau bod ganddynt rywbeth i fwyta ac yfed a bod rhywle â thoiled ar gael ar eu cyfer.  

Datblygodd Roots Foundation Wales ar sail y cymorth hwn, yn ogystal â chefnogaeth briodol a thîm ymroddedig. Gwelwyd y prosiect fis Tachwedd diwethaf ar raglen Plant Mewn Angen DIY SOS 1 y BBC, pan ddaeth y gymuned ynghyd er mwyn rhoi arian a chodi adeilad tra modern newydd â fflatiau ar gyfer byw yn annibynnol fel y gall yr elusen addysgu sgiliau byw yn annibynnol i bobl ifanc sydd ar fin ymadael â’r system ofal.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663