Wtythnos Addysg Oedolion: Stori Richard


21.06.2018

Trwy gydol yr wythnos hon (Mehefin 19 - 25ain), bydd cyflawniadau oedolion sydd wedi dychwelyd i fyd addysg yn cael eu dathlu yn ystod Wythnos Addysg Oedolion sef gŵyl ddysgu flynyddol y Deyrnas Unedig.  I gyd-fynd â Gŵyl Ddysgu Sefydliad Dysgu a Gwaith, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei myfyrwyr aeddfed drwy rannu eu straeon.

Richard Thomas

Gyda 61% o fyfyrwyr israddedig Y Drindod Dewi Sant yn fyfyrwyr aeddfed, mae'r Brifysgol yn darparu cymuned gref a chefnogol i ddysgwyr sy'n oedolion ar draws pob un o’i champysau - yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Llambed.

Graddiodd Richard Thomas - tad sengl i dri o blant – y llynedd gyda gradd mewn  Therapi Chwaraeon. Bu’n siarad â’r Drindod Dewi Sant yn ddiweddar am ei daith drawsnewidiol o fod yn arwddwr i gymwysoli fel Therapydd Chwaraeon:

"Yn haf 2014, roeddwn i'n gweithio fel Garddwr ym mhentref Bancyfelin. Nid oeddwn yn ei weld fel gyrfa hirdymor a fel tad sengl i dri phlentyn, roeddwn i'n teimlo bod angen gwell cyfeiriad arna’i felly dechreuais edrych ar ddychwelyd i fyd addysg. Pan sylweddolais bod y Drindod Dewi Sant yn cynnig gradd mewn Therapi Chwaraeon, penderfynais taw dyna'r trywydd ro'n i am ddilyn.

"O’r cychwyn cyntaf, ro’n i wrth fy modd â disgrifiad y cwrs.  Rwy wastad wedi dwlu ar chwaraeon, ffitrwydd, Crossfit – ac fel un sydd wedi dioddef nifer o anafiadau chwaraeon yn y gorffennol - roeddwn i'n teimlo y byddai'r cwrs hwn yn ddiddorol dros ben i'w ddilyn. Oherwydd fy ymrwymiadau teuluol, nid oeddwn yn gallu teithio’n bell i astudio, felly roedd y ffaith bod y cwrs Therapi Chwaraeon ar gael i mi yng Nghaerfyrddin yn wych hefyd! Doedd gen i ddim syniad o sut ro’n i'n mynd i weithio, astudio a jyglo ymrwymiadau'r bechgyn hefyd, ac ni allaf wadu bod amseroedd yn ystod y cwrs lle roeddwn i'n ei chael yn anodd - ond roedd yr amseroedd anodd hynny bendant yn werth chweil!

"Fe wnaeth fy menderfyniad i ddilyn y cwrs hwn nid yn unig fy helpu i ddysgu am broffesiwn newydd ac i ddechrau ar yrfa newydd – mae’r holl brofiad hefyd wedi fy helpu i dyfu fel person. Roedd y cwrs yn gosod heriau academaidd i mi yn ogystal â fy herio’n bersonol i reoli fy amser wrth I mi drio gweithio, astudio a chodi tri bechgyn ar fy mhen fy hun.

"Roedd y cwrs yn llawn profiadau gwaith anhygoel a chyfleoedd i wirfoddoli - ac erbyn diwedd y cwrs ac o ganlyniad i’r holl brofiadau hynny - roeddwn i'n teimlo'n barod i wynebu'r byd gwaith.

Richard Thomas and Family

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf - y flwyddyn gyntaf ers i mi graddio - wedi bod yn anodd ond byddai wedi bod yn anoddach fyth pe na bai am y profiad a'r cysylltiadau a wnes i yn ystod fy amser ar y cwrs.

"Yn ystod fy astudiaethau, roeddwn i'n ddigon ffodus i weithio gyda thîm Rygbi Cymru dan 20 oed; tîm rygbi’r Dreigiau; tîm Hoci Iâ Devils Caerdydd; Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn ogystal â Phrifysgol Bryste - heb anghofio y gwahanol ddigwyddiadau y buon ni’n rhan ohynyn nhw fel Treiathlon Abertawe, The Burn, Invncbl a theithiau cerdded elusennol amrywiol.

"Ers graddio, rwy'n ffodus iawn bod y rhestr o sefydliadau a digwyddiadau rwy'n gweithio gyda nhw wedi parhau i dyfu. ‘Dwi nawr yn gweithio gyda Chymdeithas Bêl-Droed Cymru gyda’r tîm Merched cenedlaethol dan 15 oed; clwb rygbi Hendy-gwyn ar Daf, ac mae hefyd gennyf rôl gyda Hoci Cymru. Rwy’n gweithio gyda thîm rygbi Coleg Gŵyr, tîm ysgol Iau Dan 15 oed Llanelli a'r Cylch yn ogystal â thîm rygbi saith-bob-ochr llwyddiannus, Rhyfelwyr Caerfyrddin. Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn rhan o dîm profion Clun a Groin – rhywbeth a ddechreuais yn ystod fy amser ar y cwrs - ond rwy bellach hefyd yn gweithio gyda chlwb pêl-droed Dinas Abertawe fel rhan o'u tîm profi fel yn ogystal â gweithio gydag Undeb Rygbi Iwerddon ar ei strategaethau ar gyfer anafiadau parhaus.

"Rwy dal wrthi’n ceisio rheoli fy amser ond ‘dwi wir yn mwynhau'r her. Yn sicr, roedd cofrestru ar y cwrs hwn heb os yn un o benderfyniadau gorau fy mywyd. Mae wedi fy nghynorthwyo - nid yn unig yn academaidd - ond mae hefyd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i mi ar lefel bersonol. Rydw i wedi cwrdd â ffrindiau oes ac fe lwyddais i gwblhau gradd BSc - rhywbeth a fyddai wedi teimlo’n amhosib rhai blynyddoedd ‘nôl.

"Fi yw'r person cyntaf yn fy nheulu i gwblhau gradd ac nid oes gen i gywilydd i ddweud fy mod wedi llefain fel babi yn ystod fy seremoni raddio. Roedd derbyn gwobr am fy ngwaith academaidd un o fy adegau mwya’ balch erioed. Mae'r ffaith fy mod wedi cyflawni rhywbeth nad oeddwn yn credu y byddwn I’n gallu, wedi fy helpu i godi fy nisgwyliadau fy hun ac wedi caniatáu i mi ehangu fy gorwelion. Mae’r profiad hefyd wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar fy mhlant – gyda’r hynaf ohonynt yn paratoi i fynd i'r Brifysgol eleni.

"Mae gan Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored y Brifysgol frawddeg arwyddocaol y mae'n ei defnyddio - 'Her drwy ddewis.' Fe wnes I ymgmryd â’r her – ac ern ad oeddwn yn siwr os byddwn yn llwyddo ai peidio – roedd bendant yn her gwerth chweil.

"Roedd y cwrs Therapi Chwaraeon yn gwrs anhygoel ac ni allaf siarad yn ddigon uchel o'r darlithwyr a'r staff gwych a’m helpodd i ar hyd y ffordd. Byddaf fyth yn eu dyled - yn hir ar ôl i'm benthyciad myfyriwr gael ei ad-dalu! Diolch o galon i chi gyd."

Fel yr unig radd Therapi Chwaraeon yng Nghymru sydd wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Therapi Chwaraeon, mae'r rhaglen Therapi Chwaraeon BSc wedi'i chynllunio i addysgu ymarferwyr cymwys ym mhob agwedd o’r pwnc. Yn ystod eu hamser ar y cwrs, mae myfyrwyr yn dysgu mewn lleoliad ymarferol gyda digon o gyfle i ddysgu’n ymarferol o fewn y Ganolfan Therapi Chwaraeon penodol. Mae bob aelod o’r staff addysgu yn Therapyddion Chwaraeon Graddedig profiadol sydd wedi gweithio’n broffesiynol yn nifer o feysydd chwaraeon proffesiynol, lled-broffesiynol, cenedlaethol a rhyngwladol dros nifer o flynyddoedd.

Os hoffech wybod mwy am y radd Therapi Chwaraeon a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bsc-therapi-chwaraeon/

Am ragor o fanylion am ddychwelyd i addysg, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/myfyrwyr-aeddfed/

 

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk