Y Drindod Dewi Sant i ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2018


08.11.2018

Bydd cerflun iâ yn Sgwâr Castell Abertawe yn rhan o ddigwyddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (WEF) 2018.

 

Cerflunydd iâ profiadol, James Tottle, fydd yn gyfrifol am gerfio’r cerflun iâ ddydd Llun, 12 Tachwedd, a bydd yn nodi dathliad o greadigrwydd yn y ddinas. Mae James wedi cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau cerfio iâ ledled Ewrop, gan gipio’r wobr gyntaf am ei ddyluniadau yn Slofacia llynedd.

Meddai Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter ac Athro Cysylltiol mewn Addysg Menter yn Y Drindod Dewi Sant: “Fe roesom ni her i’n myfyrwyr o hyrwyddo gwaith Y Drindod Dewi Sant, ac wrth gwrs dyma nhw’n dechrau hoelio eu sylw cyn bo hir ar ein Hathrofa Ryngwladol IICED sydd gyda’r gorau yn y byd. Mae creadigrwydd mor gadarn ag iâ o ran yr hyn y mae’n ei gynnig, ond mae’n gallu bod yn anodd dysgu creadigrwydd heb brofiad; mae’n dibynnu ar allu’r athro i ddatblygu llif meddwl sy’n gallu tywys y darllenydd i leoedd newydd a chyffrous. Mae iâ sy’n toddi yn gynrychiolaeth symbolaidd o hyn, yn enwedig pan fydd y gwrthrych wedi ei gerfio â llaw allan o floc soled a bod y dirgelion sy’n guddiedig ynddo yn dod i’r golwg am y tro cyntaf. Tan y funud honno, dim ond yr artist iâ sy’n gwybod beth sydd ynddo, ac yn yr un modd â syniad creadigol newydd, bydd y cyfan yn dod at ei gilydd ar amrantiad mewn un datgeliad rhyfeddol."

Eisoes mae’r Drindod Dewi Sant wedi ei chydnabod yn un o brif sefydliadau’r byd ym maes addysg entrepreneuriaeth sy’n seiliedig ar greadigrwydd.  Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddarganfod ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer amgylchedd gwaith yr 21ain ganrif, lle bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn sgiliau allweddol. 

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn dathlu’r arloeswyr a’r crewyr swyddi sy’n lansio busnesau newydd sy’n gwneud syniadau’n fyw, sy’n gyrru twf economaidd ac sy'n cynyddu lles dynoliaeth.  Yn ystod un wythnos bob mis Tachwedd, mae WEF yn ysbrydoli pobl ym mhob man trwy weithgareddau lleol, cenedlaethol  a byd-eang a luniwyd i’w helpu i archwilio eu potensial yn rhai sydd am ddechrau ar eu liwt eu hunain ac arloeswyr.

Bydd y Brifysgol yn annog myfyrwyr o bob disgyblaeth i feddwl am entrepreneuriaeth a chymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws pob un o’i champysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed. 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod wedi arwain yn fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth ac wedi herio nifer o ddamcaniaethau ar gyfer addysg busnes.   Mae hefyd wedi llywio’r  gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ynghylch dulliau o ymwneud a gwella creadigrwydd mewn cyd-destun menter.  O ganlyniad i’w gwaith yn  y maes hwn, mae’r Drindod Dewi Sant wedi dod yn un o’r sefydliadau addysg uwch gorau’r wlad am alluogi graddedigion i gychwyn busnesau llwyddiannus.

Y Drindod Dewi Sant hefyd yw cartref yr  Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) – sef athrofa sy’n adeiladu ar y perthnasoedd byd-eang y mae ei Chyfarwyddwr, yr Athro Andy Penaluna wedi eu datblygu a’r arbenigedd ar lefel uwch sydd gan y tîm hwn.

Yn ogystal â chefnogi ei staff, myfyrwyr a’i busnesau cychwynnol trwy wella eu sgiliau a’u galluoedd ym maes arloesi busnes; mae IICED yn gweithio i wella dealltwriaeth fyd-eang o’r hyn y mae bod yn addysgwr mentrus yn ei olygu.

Mae Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, hefyd yn cydnabod cyfraniad y Brifysgol ac yn ddiweddar dewisodd Y Drindod Dewi Sant i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sef rhaglen sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid  mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd sydd ag economïau trosiannol.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn Brifysgol sydd â ffocws ar fenter, a hyfrydwch iddi fydd cynnal digwyddiadau ar draws ei thri champws yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.  Gyda chymorth Llywodraeth Cymru a’i menter Syniadau Mawr Cymru, mae ein gweithgareddau’n amrywio o gystadlaethau syniadau, problemau ymarferol rhedeg busnes bach, a’n cyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd gwerthfawr sy’n dychwelyd i sôn am eu teithiau ysbrydoledig.

I gael rhagor o wybodaeth am waith y Brifysgol, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/iiced/ 

 

https://genglobal.org/gew