Y Drindod Dewi Sant i gynnal cynhadledd Athroniaeth ‘Y Meddwl a Moesau’


18.01.2018

Cynhelir cynhadledd o’r enw ‘Y Meddwl a Moesau’ ar gampws Llambed y Brifysgol yn ddiweddarach y mis yma, a’i nod yw cael disgyblion oed ysgol i ymddiddori mewn syniadau a materion athronyddol.

Plato-and-Aristotle

Bydd y gynhadledd undydd hon yn cyflwyno disgyblion i ystod o bynciau athronyddol yn gysylltiedig â moeseg, seicoleg, ac athroniaeth.   Yn benodol bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar natur yr hunan, y broblem meddwl-corff, ewyllys rydd a phenderfyniaeth, swyddogaetholdeb, sombïaid athronyddol, damcaniaethau ynghylch canfyddiad, lwc foesol, a hunaniaeth bersonol - oll yn feysydd sy’n cael eu cwmpasu o fewn maes llafur AQA ar gyfer Athroniaeth.  

Bydd y siaradwyr yn y gynhadledd eleni’n cynnwys yr Athro David Cockburn, Dr David Morgans a Dr Tristan Nash.   Bydd trefnydd y gynhadledd, Dr Rebekah Humphreys, yn agor y gynhadledd gydag anerchiad â’r teitl ‘The Mind-Body Problem, Perception, and Philosophical Zombies’.  Mae Dr Rebekah Humphreys yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch ac yn Ddarlithydd mewn Athroniaeth yn y Drindod Dewi Sant, ac meddai:

“Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb i’n campws ni yn Llambed.   Yma yn y Drindod Dewi Sant rydym ni’n awyddus i gyflwyno mwy o fyfyrwyr addysg bellach i athroniaeth, yn ogystal â chael disgyblion o oed ysgol i ymddiddori mewn syniadau a materion athronyddol, ac mewn meddwl beirniadol trwyadl.  

Nid oes amheuaeth y bydd disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn cael eu taflu i mewn i hinsawdd lle bydd problemau byd-eang yn arwain at angen taer, os nad brys, am atebion, a bydd angen lefel o ymholi, eglurhad a chyfiawnhad ar yr atebion hyn na ellir ei dysgu, ei datblygu a’i mireinio’n well na thrwy astudio disgyblaeth athroniaeth.   Yn ystod y gynhadledd rydym ni’n gobeithio cyflwyno meysydd astudio a fydd yn galluogi myfyrwyr ysgol a choleg i ddod yn ymwybodol nid yn unig o beth yw athroniaeth, ond o sut y gallai astudio’r ddisgyblaeth ar lefel AU roi i’r genhedlaeth nesaf rai o’r offer hanfodol sydd eu hangen er mwyn cyflwyno atebion ar gyfer problemau taer.” 

Mind and Morals 2

Cynhelir y gynhadledd ar 29 Ionawr 2018 ac mae’n rhad ac am ddim i ddisgyblion (16-18) sy’n dymuno bod yn bresennol.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Dr Rebekah Humphreys - e-bost: r.humphreys@uwtsd.ac.uk  Ffôn: 01570 424975

Rhaglen

9.30 - 10.00: Croeso a sgwrs / lluniaet

10.00 - 11.10: Dr Rebekah Humphreys ‘The Mind-Body Problem, Perception, and Philosophical Zombies’

(arddangosiad rhyngweithiol o’r broblem, yn cynnwys mefus a siocled!)

11.15 - 12.30: Yr Athro David Cockburn - ‘Personal Identity’

12.30 - 13.30: Cinio

13.30 - 14.45: Dr David Morgans - ‘Buddhist Ethics’

14.45 - 16.00: Dr Tristan Nash - ‘Moral Luck’

16.00: Taith o gwmpas y Brifysgol, ac wedyn gadael

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag  Arwel Lloyd , Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / a.lloyd@uwtsd.ac.uk