Y Drindod Dewi Sant i gynnal ei thrydedd Gynhadledd Cytgord yn Llambed


27.02.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynnal ei thrydedd Gynhadledd Cytgord Flynyddol ar ei champws yn Llambed ddydd Mercher 14 Mawrth.

Harmony Conf Image 2

Dan y teitl Beth yw gweithredaeth?, rhoddir cyfle i fyfyrwyr glywed syniadau tri gweithredwr a sylwebydd amgylcheddol blaenllaw - yr Athro David Cadman, yr Athro John Sauven, yr Athro Alan Ereira.  

Bydd y tri arbenigwr yn agor y digwyddiad drwy roi datganiad byr ar thema Cytgord cyn trafod eu barn mewn cyfres o sesiynau Holi ac Ateb gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau ar draws y Brifysgol.

Wedyn bydd staff o bob rhan o’r Brifysgol, yn cynnwys Luci Attala, uwch ddarlithydd mewn Anthropoleg, yn ymuno â'r tri Athro, ynghyd â phobl o’r byd ehangach, yn cynnwys Patrick Holden, cyfarwyddwr sefydlu’r Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy.  

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed y Brifysgol.   Trefnwyd y gynhadledd mewn partneriaeth â’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) yn y Brifysgol a Chanolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant.

Mae’r gynhadledd ar agor i’r holl staff a myfyrwyr ac mae croeso i aelodau’r cyhoedd ddod hefyd.  Meddai Dr Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, a Chadeirydd y Gynhadledd:  “Mae’n bleser gan y Brifysgol gynnal ei thrydedd gynhadledd Cytgord. Mae’r Brifysgol wedi bod yn datblygu polisïau ac addysgu yn gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y blynyddoedd diweddar. Bellach mae gennym ni ddiddordeb mewn datblygu’r syniad athronyddol o Gytgord o fewn y cwricwlwm ac mewn cysylltiad â’r gymuned ehangach.  

Nid yw delio â’r argyfyngau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd cyfredol yn fater o aros yn syml i’r llywodraeth a diwydiant newid, ond yn hytrach dylem weithio allan beth gallwn ninnau ei wneud fel unigolion a chymunedau.  Er mwyn deall cyflwr y byd, rhaid i ni hefyd fynd i’r afael â’r argyfwng tanategol o ganfyddiad:  pa safbwyntiau am y byd sydd wedi arwain y Ddaear i’w chyflwr cyfredol, a pha safbwyntiau am y byd sy’n gallu ein helpu i ddod o hyd i atebion. Mae’n bwysig ein bod ni’n dod i atebion gyda’n gilydd, a hanfod y diwrnod yw dadlau, trafod a dod i benderfyniadau ynghylch gweithredu.

Ychwanegodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant a Chyfarwyddwr INSPIRE:  “Mae enw da’r Brifysgol yn tyfu yng nghyswllt cynaliadwyedd, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r egwyddor o ‘Gytgord’.  Ers creu'r Drindod Dewi Sant, rydym ni wedi bod yn galluogi ffyrdd newydd o edrych ar y byd er mwyn creu perthynas mwy cytûn rhwng y ddynoliaeth a natur, a’r angen am fwy o ddealltwriaeth a goddefgarwch - mwy o gytgord - rhyngom ac yn ein plith.

Nod y Brifysgol hon a champws Llambed yn benodol, yw bod yn arweinydd wrth roi prawf ar ragdybiaethau o’r fath mewn ysbryd o gytgord.  Eisoes fe’n gwelir fel arweinydd mewn cynaliadwyedd ar gyfer addysg uwch ac addysg bellach.  Bydd cyfraniad gweithredol y cydweithwyr uchel eu parch hyn yn cyfoethogi ein gwaith o graffu ar yr egwyddorion pwysig hyn yn ddirfawr.

Mae’n bwysig ein bod ni’n dod i atebion gyda’n gilydd, a hanfod Cynhadledd Cytgord yw dadlau, trafod a dod i benderfyniadau ynghylch gweithredu.”

 

Cynhelir Cynhadledd Cytgord yn Y Drindod Dewi Sant Llambed ddydd Mercher 14 Mawrth ac mae'n agored i aelodau’r cyhoedd yn ogystal â chymuned y Brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.harmonyinitiative.net/event-harmony-conference-14-march-2018.php 

Harmony_poster_2018_welsh

Y siaradwyr:  

Yr Athro David Cadman

Mae David Cadman yn awdur o Grynwr.  Mae wedi dal nifer o gadeiriau athrawol a bellach mae’n Athro Gwadd yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Maryland.   Mae’n Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae’n Ymddiriedolwr Ysgol Celfyddydau Traddodiadol y Tywysog ac yn Gymrawd o Academi Temenos, y mae Ei Uchelder Brenhinol yn Noddwr arni.

Mae cyhoeddiadau diweddar David Cadman yn cynnwys cyd-olygu Speeches and Articles 1968-2012,

casgliad o areithiau ac erthyglau gan Dywysog Cymru a gyhoeddwyd gan Brifysgol Cymru. Hefyd Love Matters, a gyhoeddwyd gan Zig Publishing, 2014, Finding Elsewhere, casgliad o straeon i’n hamser ni a gyhoeddwyd gan Zig Publishing, 2015 a Why Love Matters, yr oedd yn gyd-olygydd arno ac a gyhoeddwyd gan Peter Land, 2016.Gellir gweld ei waith yn www.lovematters.uk.com

Yr Athro Alan Ereira

Mae Alan Ereira yn awdur a hanesydd Prydeinig ac yn wneuthurwr ffilmiau dogfen.  Mae’n Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cafodd Ereira ei addysg yn Ysgol Ramadeg Kilburn, ac wedyn bu’n gweithio yn y BBC ar y teledu a radio er 1965, gan gyfrannu rhaglenni dogfen i raglen Timewatch ymhlith eraill.

Dyfarnwyd Gwobr Japan iddo am ei raglen ddogfen 1978 am Frwydr y Somme, a gwobr y Gymdeithas Teledu Frenhinol am y Gyfres Ddogfen Orau am ei raglen ddogfen 1988 am yr Armada.

Bu Ereira yn gyfarwyddwr rhaglen ddogfen o’r enw The Heart of the World: Elder Brother's Warning (1990) i’r BBC. Yn y ffilm hon cofnododd ei ymweliadau unigryw â phobl Kogi yng Ngholombia, grŵp ethnig brodorol ('Indian’) a oroesodd ymgais y goresgynwyr o Sbaen i’w difa drwy gilio i uchelfannau mynyddig y Sierra Nevada, lle maent yn byw nawr.  Caniatawyd y cyfarfodydd hyn gan y Kogi Mamos yn unig, sydd fel arfer yn cyfyngu ar unrhyw ryngweithio â’r byd modern.  Yn achos Ereira, gwnaeth y Mamos eithriad gan eu bod yn ei weld fel y gwneuthurwr ffilm yr oeddynt am iddo gyfleu eu neges i’r byd.

Mae Ereira yn ystyried bod y Kogi yn unigryw ymhlith pobloedd frodorol America am eu bod wedi llwyddo i gadw eu diwylliant traddodiadol bron iawn heb unrhyw amhariad.  Er y 1980au, mae’r Kogi wedi rhybuddio, ar sail sylwi ar y newidiadau ecolegol yn y Sierra Nevada, fod y byd yn wynebu trychineb ecolegol. Gofynnon nhw i Ereira wneud ei ffilmiau amdanynt i rybuddio gweddill y byd (a’r Gorllewin yn arbennig) fod angen iddynt newid eu ffordd o fyw’n sylfaenol, a’u hagwedd ecsbloetiol at y byd naturiol, os ydynt i osgoi’r trychineb hwn.  Ysgrifennodd Ereira nes ymlaen am ffilmio’r rhaglen ddogfen yn ei lyfr The Heart of the World (1990). Mae’r llyfr hwn wedi’i ailgyhoeddi dan y teitl newydd  The Elder Brothers (1992) a The Elder Brothers Warning (2009).

Aluna yw’r rhaglen ddogfen ddilynol i The Heart of the World: Elder Brother's Warning ac fe’i gwnaethpwyd gan griw ffilm brodorol a’r Kogi Mamos mewn cydweithrediad ag Ereira.  Hon yw’r rhybudd terfynol i’r byd gan y Kogi Mamos, gan ei bod yn amlwg iddynt na wrandawodd y byd ar eu rhybudd gwreiddiol yn y rhaglen ddogfen gyntaf. Cydweithiodd Ereira â Terry Jones ar y gyfres ddogfen Crusades (1995), Terry Jones’ Medieval Lives (2004) a Terry Jones’ Barbarians (2006), a hefyd roeddynt yn gyd-awduron y llyfrau oedd yn cyd-fynd â’r cyfresi.

Hefyd yn 2004 cyflwynodd, ysgrifennu a chynhyrchu cyfres ddogfen 6 rhan ar frenhinoedd a breninesau Lloegr i UKTV History.

Yr Athro John Sauven

John Sauven yw Cyfarwyddwr Gweithredol Greenpeace UK.  Ac yntau â chefndir mewn coedwigoedd, roedd yn rhan o’r ymdrech i sicrhau camau i ddiogelu coedwig law dymherus Great Bear yng Nghanada.  Roedd yn frwydr epig rhwng cwmnïau coedwigo, masnachwyr pren a’u cwsmeriaid manwerthu yn Ewrop a Gogledd America.

John Sauven a gydlynodd yr ymgyrch ryngwladol i sicrhau moratoriwm ar ddifrodi pellach ar yr Amazon gan gynhyrchwyr soia ac yn ddiweddarach defnyddiwyd tactegau tebyg i gael moratoriwm gwartheg.  Defnyddiwyd tactegau tebyg mewn mannau eraill i fynd i’r afael â gyrwyr datgoedwigo yn cynnwys ar gyfer papur ac olew palmwydd yn Indonesia.  Yn y pen draw newidiodd hyn gadwyni cyflenwi llawer o gorfforaethau mwyaf y byd.  Hon oedd un o ymgyrchoedd mwyaf llwyddiannus Greenpeace i amddiffyn ardaloedd mawr o goedwigoedd glaw cyflawn olaf y byd, gan ddarparu mesurau i ddiogelu’r hinsawdd a bioamrywiaeth yn ogystal â bywoliaethau pobl leol.  Yn 2010 cychwynnodd John Sauven yr ymgyrch i amddiffyn yr Arctig rhag chwiliadau am olew.  Aeth yn frwydr arwrol yn gyntaf â Gazprom o Rwsia ac wedyn â Shell.  Yn 2015 tynnodd Shell allan o’r Arctig.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk