Y Drindod Dewi Sant yn 7fed ym Mhrydain yn Arolwg 'Profiad Academaidd' y Times Higher Education


22.03.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn y deg uchaf ar gyfer 'Profiad Academaidd' yn Arolwg Profiad Myfyrwyr 2018 y Times Higher Education  2018.

Carmarthen Graduation Ceremony

Oblith y 116 obrifysgolionym Mhrydain aoeddynrhano'rarolwg, athu ôl i Brifysgol Harper Adams, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol St Andrews, Prifysgol Caergrawnt, Prifysgol Chichestera'r Coleg Milfeddygol Brenhinolynunig,roedd y Drindod Dewi Santyn y 7fedsafle ar draws y DU acyn 1afyng Nghymru argyfer 'Profiad Academaidd'. Gofynnwydi gyfranogwyr yn Arolwg Profiadau Myfyrwyr Times Higher Education 2018 ddweud eu barn am amrywiol agweddau sy’n ymwneud â’u profiadau academaidd ac fel myfyriwr. 

O Fewn y categori ‘Profiad Myfyriwr’ sgoriodd y Drindod Dewi Sant yn eithriadol o dda gan ddod yn 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru ar gyfer ‘tiwtora mewn grwpiau bach’, cydradd 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru ar gyfer ‘perthynas bersonol dda gyda staff dysgu’, cydradd 6ed yn y DU ar gyfer ‘Staff cefnogol ac sy’n dangos diddordeb’ a chydradd 10fed yn y DU ar gyfer ‘Staff/darlithoedd o safon.  Yn ychwanegol, o fewn y categori ‘Lles Myfyrwyr’, daeth y Drindod Dewi Sant yn 10fed yn y categori ‘Cefnogaeth/Lles da’. 

 

social-academic-experience-welsh

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:

“Mewn arolwg o holl Brifysgolion pennaf y Deyrnas Unedig mae’n hyfryd ein gweld yn gwneud mor dda yn y categori “Profiad Academaidd”.  Mae cael sgôr uchel yn y categori hwn yn bwysig i’r brifysgol oherwydd dyma yw’r meysydd allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i bawb sy’n astudio gyda ni.  Mae staff y brifysgol yn gweithio'n galed i sicrhau bod bywyd prifysgol ein myfyrwyr yn un pleserus a chyflawn, felly mae cael cydnabyddiaeth fel hon, sy’n seiliedig ar adborth myfyrwyr, yn newyddion ardderchog.  Mae’r myfyrwyr yn amlwg yn parchu a gwerthfawrogi ein staff academaidd a hoffwn ddiolch a llongyfarch y holl staff am eu gwaith caled. 

Mae ansawdd ein haddysgu a dysgu yn ganolog i’r Brifysgol hon ac rydym yn parhau i gyflwyno mentrau newydd er mwyn ceisio gwella’r profiad i fyfyrwyr.  Mae'n bleserus iawn inni dderbyn canlyniadau da mewn meysydd yr ydym yn ymfalchïo ynddynt, yn enwedig gan mai’r myfyrwyr eu hunain sy’n pleidleisio ac yn penderfynu ar y gwobrau hyn. Mae ymgysylltu myfyrwyr yn flaenoriaeth yn y Drindod Dewi Sant ac yn hanfodol i gyflawni profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr.

Fel y gwnawn gyda phob arolwg byddwn yn edrych ar y canlyniadau i’n helpu i adnabod meysydd i’w gwella.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663