Y Drindod Dewi Sant yn arwain ar Brosiect Catalydd €1.7miliwn Iwerddon Cymru


12.03.2018

Gyda chymorth €1.3miliwn o arian yr UE, bydd y prosiect Catalydd yn dod â chyfranogwyr o ddeutu Môr Iwerddon ynghyd i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd yn eu meysydd.

alex-building-swansea

Bydd y cynllun yn gweithio gyda 60 o fusnesau i ddatblygu cynhyrchion newydd, manteisio ar farchnadoedd newydd, sicrhau bod cyn lleied o becynnu ag y bo modd ar gynhyrchion a'i fod yn dod o ffynonellau cynaliadwy.  

Y nod yw annog twf busnes a chreu cyfleoedd newydd am waith.

Gyda chymorth o dan Raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru yr UE, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwain y cynllun ar y cyd â WRAP Cymru, Athrofa Dechnoleg Carlow, Cyngor Sir Tipperary a Chyngor Sir Carlow.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths:

Mae’n braf gweld sut mae partneriaid o ddeutu Môr Iwerddon yn cydweithredu i gynyddu cynaliadwyedd a gyrru gwaith dylunio ac arloesi a fydd, yn eu tro, yn helpu i leihau gwastraff, hybu cystadleurwydd, ac yn galluogi busnesau i arallgyfeirio a chyrraedd marchnadoedd newydd.”

Bydd y cynllun yn mynd i’r afael ag ystod o heriau a allai rwystro busnesau rhag datblygu eu cynhyrchion a’u prosesau mewn meysydd megis dylunio dyfeisiau meddygol ar gyfer iechyd a llesiant.

Trwy’r prosiect, caiff y busnesau fynediad i weithdai lle bydd busnesau o’r naill sector a’r llall yn archwilio ar y cyd gyfleoedd datblygu cynaliadwy. Wedyn bydd busnesau sy’n cymryd rhan yn dechrau ar raglen breswyl arloesi i weithio gyda staff academaidd arbenigol a phartneriaid arbenigol i greu prosiectau a phrosesau newydd, cynaliadwy ac arloesol.

Meddai Rheolwr y Prosiect Catalydd, Chris Holtom: 

“Mae’r Catalydd yn adeiladu ar brosiectau llwyddiannus Iwerddon Cymru blaenorol rhwng y partneriaid. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio â busnesau Cymru ac Iwerddon i’w helpu nhw i ddatblygu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a chynaliadwy yn ogystal â chreu swyddi newydd.”

Meddai Deon Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Ian Walsh:

“Rydyn ni wrth ein bodd bod y Catalydd wedi ei ariannu yn dilyn y gwaith caled a wnaed gan ein tîm CIRIC ymroddgar. Cynigia’r Catalydd gyfleoedd cyffrous i adeiladu ar hanes llwyddiannus Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant o ymgysylltu â busnesau a throsglwyddo gwybodaeth yn ogystal â pharhau ein cydweithrediad rhyngwladol hirdymor ag Iwerddon.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth am CIRIC, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/research/art-and-design-research/creative-industries-research--innovation-centre/

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer
Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk