Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Cynhadledd Ymarferwyr Ymwybyddiaeth Ofalgar Cymru Gyfan i gampws Llambed


18.10.2018

Cynhaliwyd pumed Gynhadledd Ymarferwyr Ymwybyddiaeth Ofalgar Cymru Gyfan ar gampws y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan yn ddiweddar.

Mindfulness 1

Mae Cynhadledd Ymarferwyr Ymwybyddiaeth Ofalgar Cymru Gyfan yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir mewn gwahanol leoliadau o un flwyddyn i’r llall. Yn aml, cynhelir y gynhadledd gan sefydliadau academaidd a chaiff ei harwain gan ymarferwyr ymwybyddiaeth ofalgar profiadol.  Eleni hefyd, lansiwyd prosiect 'Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles’ y Drindod Dewi Sant.  Yn ystod y digwyddiad fe wnaeth ymarferwyr o bob cwr o'r wlad ddod at ei gilydd yn Llanbedr Pont Steffan gyda chynadleddwyr a siaradwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys addysg, y GIG, gwasanaeth carchardai, Cynghorau Sir ac athrawon meddylfryd llawrydd yn cyfrannu ar y diwrnod. Y prif siaradwr eleni oedd Sarah Silverton, athro ac awdur amlwg yn y maes ymwybyddiaeth ofalgar.  Yn ddiweddar, mae wedi bod yn arwain ar y gwaith o ddatblygu a chynnwys elfen o ddysgu ymwybyddiaeth ofalgar yn y cwricwlwm i blant oedran cynradd.   

Gydag ystod o arbenigwyr o gefndiroedd gwahanol yn dod at ei gilydd fel hyn roedd y gynhadledd hon arfer da mewn perthynas ag adroddiad y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Ymwybyddiaeth Ofalgar, Mindful Nation UK, a gyhoeddwyd yn 2015. Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn meysydd polisi allweddol megis addysg, cyfiawnder troseddol, iechyd a'r gweithle.

Mae Heather Fish yn ddarlithydd Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan.  Dywedodd:

"Roeddem wrth ein bodd i allu cynnal y gynhadledd eleni ac i groesawu ystod o siaradwyr o'r maes ymwybyddiaeth ofalgar yma i Lanbedr Pont Steffan. Roedd yn wych i gael clywed araith Sarah Silverton, cyd-ddatblygwr rhaglenni ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer plant oedran cynradd, ynghylch astudiaethau achos o waith ymwybyddiaeth ofalgar mewn ysgolion yn Abertawe a Sir Benfro.

Ein nod oedd creu diwrnod a oedd yn meithrin ein cyfranogwyr ac yn sbarduno dadl bwysig ar gydlynu a chynaliadwyedd ymwybyddiaeth ofalgar yng Nghymru."

Mindfulness 2

Mae Heather hefyd wedi croesawu lansiad swyddogol prosiect 'Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles' y Brifysgol. Ychwanegodd:

"Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar wedi cael llawer o sylw yn y cyfryngau dros y blynyddoedd diwethaf. O ystyried mai ymarfer myfyriol sydd â'i wreiddiau mewn Bwdhaeth, mae'n ddiddorol i ni ystyried sut mae'r arfer hwn wedi canfod ei le yn yr 21ain ganrif. O'r GIG, i ysgolion, prifysgolion a diwydiant trwm, mae mwy a mwy o bobl yn rhoi cynnig ar ymwybyddiaeth ofalgar a chanfod y gall, yn wir, fod o fudd i'n hiechyd corfforol, emosiynol a meddyliol.

Felly, roedd hi'n bleser gweld prosiect 'Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles y Brifysgol yn cael ei lansio'n swyddogol yn ystod y diwrnod. Mae’r brifysgol wedi ymwneud â'r arfer hwn ers 2013 pan lansiwyd modiwl yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth ofalgar a'r gweithle. Ymddangosodd astudiaeth achos gyda Tata Steel ar y modiwl hwn yn adroddiad terfynol, Mindful Nation UK.

Yn fwy diweddar, sefydlodd tîm Profiad Myfyrwyr y brifysgol raglen beilot a oedd yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar i fyfyrwyr campws Llambed yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Eleni bydd y cwrs yn cael ei gynnig ar draws campysau’r brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, Abertawe a Chaerfyrddin. Mae'r Prosiect 'Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles' hefyd yn cydweithio â Chyngor Sir Caerfyrddin ar feddylfryd i athrawon, staff ysgol a phlant. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut mae'r prosiect yn datblygu yn y blynyddoedd i ddod.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663