Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Julie James AC i SA1 Glannau Abertawe


10.05.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu Julie James AC i weld y cynnydd yn ein datblygiad yn SA1 Glannau Abertawe.

Bydd SA1 Glannau Abertawe yn cynnig cartref i’r Cyfadrannau Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg ac Addysg a Chymunedau yn ogystal â llyfrgell newydd. Bydd yn croesawu ei fyfyrwyr cyntaf ym mis Medi.

Hefyd bydd yn gartref i Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) sydd i fod i agor yn yr hydref.  Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm dan arweiniad y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfleusterau a hyfforddiant o’r radd flaenaf ar gyfer unigolion a chwmnïau adeiladu, gyda’r Bwrdd Hyfforddi’n buddsoddi £6.5m. Bydd lleiafswm o 1,100 o fyfyrwyr yn cael eu hyfforddi yn y ganolfan yn SA1 bob blwyddyn.  

Aeth Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu yn y Drindod Dewi Sant â Julie James AC ar daith o gwmpas y datblygiad.

Meddai Dr Jane Davidson: “Mae’r Drindod Dewi Sant wedi gwneud ymrwymiad go iawn i ddinas Abertawe drwy fuddsoddi miliynau o bunnoedd mewn uwchraddio ein cyfleusterau er budd myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr y dyfodol ac er mwyn atgyfnerthu ein partneriaeth â chyflogwyr. Bydd ein cyfleusterau newydd ar y Glannau yn cynnig profiad o’r radd flaenaf i fyfyrwyr o fewn cyrraedd canol y ddinas ar droed.  Roedd hi’n bleser croesawu’r gweinidog am ei bod yn amlwg yn frwdfrydig ynghylch y prosiect a’r cyfleoedd newydd sy’n cael eu creu. Rydym ni’n ddiolchgar iddi am roi cymaint o’i hamser i ni o’i hamserlen brysur.   

Meddai Julie James, AC: “Roeddwn i wrth fy modd yn ymweld â’r datblygiad arloesol a’i weld drosof fy hun a ches i fy syfrdanu gan y cynnydd sydd wedi’i wneud. Does dim amheuaeth bydd hwn yn gyfleuster ffantastig i’r Drindod Dewi Sant, ond hefyd yn ased gwych i ddinas Abertawe.

“Yn sicr mae'n amser cyffrous i Abertawe gyda bargen ddinesig chwyldroadol Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn mynd yn ei blaen.  Mae’n wych gweld y Drindod Dewi Sant yn chwarae ei rhan wrth roi Abertawe ar y map fel dinas sy’n arwain y byd ym maes arloesi a thechnoleg.”

Mae tair ar hugain o swyddi newydd wedi eu creu yn natblygiad newydd SA1, ochr yn ochr â chyfleoedd i 12 o brentisiaid ac 17 o leoliadau profiad gwaith. Gyda chyfanswm o 22 o isgontractwyr o Gymru yn gweithio ar y prosiect, hyd yn hyn mae contractau gwerth oddeutu £19 miliwn wedi eu sicrhau gan fusnesau a leolir yng Nghymru.

Mae cyfanswm o chwe deg o ddigwyddiadau addysgol y Brifysgol wedi eu cynnal ar y safle yn SA1, gyda digwyddiadau diweddar wedi eu trefnu gan Kier Construction, CWIC a’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, gyda’r nod o addysgu sgiliau adeiladwaith mewn amgylchedd gwaith byw i ddisgyblion mewn ysgolion cyfun lleol.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i greu cymuned o staff a myfyrwyr ar draws ei holl gampysau sy’n cefnogi cynaliadwyedd drwy gyfrifoldeb cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Bydd adeiladau SA1 yn cydymffurfio â safon Rhagoriaeth BREEAM, gan roi lle blaenllaw i dechnolegau adnewyddadwy megis systemau Solar Ffotofoltäig ac yn mabwysiadu dull gwyrdd tuag at arbed dŵr, drwy gasglu dŵr glaw a defnyddio wrinalau di-ddŵr.

Bydd y tirlunio yn defnyddio rhywogaethau coed lleol a bydd storfeydd rhagorol ar gyfer cadw beiciau.  

Meddai Howard Monsen, Uwch Reolwr Prosiect, Kier Construction:  “Mae Kier wrth ei bodd i gyfrannu tuag at y prosiect hollbwysig hwn sy’n cael effaith mor gadarnhaol ar gyflogaeth ac addysg yn y rhanbarth.

“Mae gan Kier hanes hir o ymrwymiad i recriwtio a hyfforddiant yn y diwydiant, gydag ystafell ddosbarth benodol ar gyfer hyfforddi, a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr o ysgolion, prifysgolion a cholegau lleol i brofi heriau a gwobrau go iawn gweithio yn y diwydiant adeiladu.   Hyd yn hyn ar brosiect SA1 rydym ni wedi creu 23 swydd, 3 chynllun i raddedigion, 12 prentisiaeth ac 17 lleoliad profiad gwaith.

“Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i gyflawni y tu hwnt i’n targedau cymunedol a byddwn yn gweithio’n agos â’n cadwyn gyflenwi a’r gymuned leol i ddarparu cyfleoedd uwchsgilio a recriwtio ar gyfer nawr a’r dyfodol.”

Mae datblygiadau eraill a gynlluniwyd ar gyfer safle SA1 yn cynnwys menter gyffrous pentref blychau a fydd yn trawsnewid cynwysyddion llongau er mwyn darparu mannau hyblyg, fforddiadwy ar gyfer cwmnïau newydd.  Caiff ei gyfoethogi drwy’r Fargen Ddinesig a bydd yn cyfrannu ymhellach i’r cynlluniau arloesol eraill sydd wedi’u cynllunio ar draws Abertawe.

Neilltuwyd wyth erw o’r safle ar gyfer creu'r datblygiad academaidd newydd, gyda’r 15 erw sy’n weddill wedi'u neilltuo at ddibenion preswyl a masnachol, gyda’r posibilrwydd o ymgorffori eiddo masnachol y Brifysgol â thenantiaid o fewn ardal y Glannau.  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk