Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr o Brifysgol Gwyddorau Cymhwysol Sámi


09.10.2018

Roedd Ysgol y Blynyddoedd Cynnar, Yr Athrofa yn falch iawn i groesawu aelod o Adran Addysg Senedd Sámi (Norwy) a grŵp o fyfyrwyr a darlithwyr o Sámi allaskuvla (Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Sámi) i gampws y brifysgol yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar.

Sami People

Arweiniwyd y criw gan Athro Addysg Cynorthwyol Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Sámi, Laila Aleksandersen Nutti, ar daith astudio i archwilio a darganfod mwy am addysg a gofal blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg a hynny er mwyn casglu syniadau i gefnogi eu cyd-destun diwylliannol eu hunain. Yn ystod eu hymweliad, mynychodd y myfyrwyr â Cwtsh Y Clos, Llanarthne, sy'n feithrinfa cyfrwng Cymraeg ac sy'n berchen ac yn cael ei reoli gan cyn fyfyrwyr o’r cwrs Blynyddoedd Cynnar, Gwenllian Stephens ac Ann Davies. Cafodd y grŵp hefyd gyfle i ymweld â dosbarth Chyfnod Sylfaen Ysgol Y Dderwen, lle cafwyd croeso cynnes iawn gan y plant a’r staff.

Roedd cyfle hefyd i ddysgu rhagor am ddiwylliant Cymru a threuliodd yr ymwelwyr amser yng nghwmni’r Athro Mererid Hopwood yn ogystal ag ymweld â Chanolfan S4C Yr Egin gyda Gwilym Dyfri Jones (Pro-Is Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol) i gael gwybod mwy am y ffordd mae'r Egin yn cefnogi datblygiadau creadigol a diwylliannol yn lleol. Darparodd Jen Dafis weithdy rhyngweithiol a oedd yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth iaith a diwylliannol a darparodd Canolfan Peniarth adnoddau blynyddoedd cynnar i gefnogi trafodaethau pellach ar gefnogi diwylliannau lleiafrifol.

Roedd y tîm Blynyddoedd Cynnar yn ddiolchgar iawn bod yr ymwelwyr wedi rhoi o’u hamser a mynychu darlithoedd gyda myfyrwyr y brifysgol gan roi cyflwyniadau gwych ar ddiwylliant a thraddodiadau pobl y Sámi. Dywedodd Dr Glenda Tinney, Ysgol y Blynyddoedd Cynnar, Yr Athrofa. "Bu hwn yn gyfle gwych i gyfnewid syniadau ar wahanol ddulliau o ddatblygu a chefnogi ieithoedd lleiafrifol. Ystyrir yr ymweliad hwn fel dechrau partneriaeth hirdymor rhwng ein dwy Brifysgol ac rydym yn edrych ymlaen at gynllunio prosiectau gyda’n gilydd yn y dyfodol."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663