Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei thrydedd Gynhadledd Cytgord yn Llambed


20.03.2018

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i gynnal ei thrydedd Gynhadledd Cytgord Flynyddol ar gampws y brifysgol yn Llambed yn ddiweddar.

Harmony 1 2018

Dan y teitl Beth yw gweithredaeth?, rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr glywed syniadau dau o Athrawon Ymarfer y brifysgol sef yr Athro David Cadman a’r Athro John Sauven o Greenpeace UK. Yn ystod y dydd clywodd cynrychiolwyr yn y gynhadledd gyfraniadau hefyd gan nifer o weithredwyr blaenllaw a sylwebyddion amgylcheddol o bob rhan o'r DU yn ogystal â staff a myfyrwyr academaidd.   Agorwyd y gynhadledd yn swyddogol gan Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol. Yn dilyn nifer o gyflwyniadau a thrafodaethau panel, cynhaliwyd cyfres o sesiynau Cwestiwn ac Ateb gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau gwahanol ar draws y Brifysgol gyda'n Athrawon Ymarfer.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws y brifysgol yn Llambed.   Trefnwyd y gynhadledd mewn partneriaeth â’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) yn y Brifysgol a Chanolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant.

Roedd y gynhadledd ar agor i’r holl staff a myfyrwyr ac roedd croeso mawr i aelodau’r cyhoedd fynychu yn ogystal.  Meddai Dr Nicholas Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant, a Chadeirydd y Gynhadledd:  “Roedd y Brifysgol yn falch o gynnal y gynhadledd hon unwaith eto. Roedd hi'n ddiwrnod ardderchog a hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfraniad a wnaeth sicrhau cynhadledd lwyddiannus dros ben.

Mae’r Brifysgol wedi bod yn datblygu polisïau ac addysgu yn gysylltiedig â chynaliadwyedd yn y blynyddoedd diweddar. Bellach mae gennym ni ddiddordeb mewn datblygu’r syniad athronyddol o Gytgord o fewn y cwricwlwm ac mewn cysylltiad â’r gymuned ehangach. 

Nid yw delio â’r argyfyngau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd cyfredol yn fater syml o aros i’r llywodraeth a diwydiant newid, ond yn hytrach dylem edrych i weld beth allwn ninnau ei wneud fel unigolion a chymunedau.  Er mwyn deall cyflwr y byd, rhaid i ni hefyd fynd i’r afael â’r argyfwng tanategol o ganfyddiad:  pa safbwyntiau am y byd sydd wedi arwain y Ddaear i’w chyflwr cyfredol, a pha safbwyntiau am y byd sy’n gallu ein helpu i ddod o hyd i atebion. Mae’n bwysig ein bod ni’n dod i atebion gyda’n gilydd, a hanfod y diwrnod yw dadlau, trafod a dod i benderfyniadau ynghylch gweithredu.

Ychwanegodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant a Chyfarwyddwr INSPIRE:  “Mae enw da’r Brifysgol yn tyfu yng nghyswllt cynaliadwyedd, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r egwyddor o ‘Gytgord’.  Ers creu'r Drindod Dewi Sant, rydym ni wedi bod yn galluogi ffyrdd newydd o edrych ar y byd er mwyn creu perthynas mwy cytûn rhwng y ddynoliaeth a natur, a’r angen am fwy o ddealltwriaeth a goddefgarwch - mwy o gytgord - rhyngom ac yn ein plith.

Nod y Brifysgol hon a champws Llambed yn benodol, yw bod yn arweinydd wrth roi prawf ar ragdybiaethau o’r fath mewn ysbryd o gytgord.  Eisoes fe’n gwelir fel arweinydd mewn cynaliadwyedd ar gyfer addysg uwch ac addysg bellach.  Bydd cyfraniad gweithredol y cydweithwyr uchel eu parch hyn yn cyfoethogi ein gwaith o graffu ar yr egwyddorion pwysig hyn yn ddirfawr.

Mae’n bwysig ein bod ni’n dod i atebion gyda’n gilydd, a hanfod Cynhadledd Cytgord yw dadlau, trafod a dod i benderfyniadau ynghylch gweithredu.”

 Harmony 2 T4

Roedd yr Athro John Sauven yn falch iawn o gael cymryd rhan yn y gynhadledd.  Ychwanegodd:

"Rhan o'n rôl ni yw dod i ddarlithio ddwywaith y flwyddyn i'r myfyrwyr, y staff a'r gymuned leol ac i geisio dod o hyd i ffyrdd lle gallwn ni sicrhau bod datblygu cynaliadwy, cytgord ac amddiffyn yr amgylchedd yn rhan o’r brifysgol a'r cwricwlwm - i roi proffil uwch iddo a hefyd i gael pobl allan o'u seilos.

"Mae'n hollbwysig bod pobl ifanc a myfyrwyr, yn arbennig, yn trafod y materion hyn, oherwydd mewn ffordd, y nhw sydd biau’r dyfodol.  Mae canlyniadau’r hyn wnawn ni heddiw yn sicr o gael effaith arnyn nhw yn y dyfodol, felly mae'n bwysig iawn eu bod yn cymryd cyfrifoldeb am hyn - eu bod yn teimlo'n rymus ac yn meddu ar y wybodaeth i allu delio â'r materion hynod bwysig hyn. Rwy'n credu ei fod wedi bod yn wych heddiw i siarad â myfyrwyr ar draws disgyblaethau gwahanol a chael y ddadl hon gyda nhw."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663