Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Pythefnos Masnach Deg


01.03.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Pythefnos Masnach Deg, a ddechreuodd ddydd Llun 26ain Chwefror. 

Father John at podium

Eleni, mae’r Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu'r Tad John Joseph o Gymdeithas Fasnach Deg Ffermwyr Organig yr WSS, a fydd yn dod i ddarparu cyflwyniad ar ei waith gyda ffermwyr organig yn Kerala, India.

Dilynir y cyflwyniad gyda thrafodaeth ar Fasnach Deg a gynhelir gan Dîm Darparu Cynaliadwyedd y brifysgol. Cynhelir y digwyddiad ar gampws Caerfyrddin PCYDDS ddydd Mercher 7fed Mawrth. Fe’i cynhelir yn T&L14 rhwng 1.30pm a 3.30pm ac mae croeso i bawb fynychu.

Meddai’r Swyddog Materion Gwyrdd Jenny Lloyd: “Pythefnos Masnach Deg yw’n dathliad blynyddol o waith y Sefydliad Masnach Deg a’n statws fel Prifysgol Fasnach Deg. Rhan fawr o’n hymrwymiad fel Prifysgol Fasnach Deg yw dangos i’n staff a’n myfyrwyr yr effaith dyngedfennol y mae prynu cynnyrch Masnach Deg yn ei chael ar gynhyrchwyr bwyd ar draws y byd, felly mae'n bleser gennym groesawu'r Tad John Joseph a Masnach Deg Cymru i’n campws yng Nghaerfyrddin i ddathlu gyda ni.”

Y Tad John a sefydlodd WOFFA yn 2008 gyda 400 o ffermwyr graddfa fach yn rhanbarth wledig Wayanad yn Kerala, India, sy’n enwog am ei golygfeydd panoramig ac amrywiaeth ei chymunedau llwythol cynhenid.

Tyfodd y gymdeithas o’r angen i drefnu, ennill gwybodaeth, a mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy’n wynebu teuluoedd sy’n ffermio.

O dan ei arweinyddiaeth, mae WOFFA wedi tyfu i agos at 8,000 o aelodau cofrestredig – i gyd yn ffermwyr Masnach Deg ardystiedig ac organig – a drefnir mewn 450 grŵp pentref. Hwn, bellach, yw sefydliad organig a chynhyrchwyr Masnach Deg mwyaf yr India.

Coffi WOFFA yw prif ffynhonnell incwm y ffermwyr, y mae eu ffermydd ar gyfartaledd yn 1.5 erw. Mae sbeisys (gan gynnwys pupur, cardamom, sinsir, tyrmerig a chlofs) a llysiau hefyd yn cael eu ffermio, y gwerthir rhai ohonynt fel rhai Masnach Deg.

Fel rhan o’r gymdeithas Fasnach Deg, cynorthwyir ffermwyr i greu cylch buddsoddi adeiladol er mwyn sicrhau cynhyrchiant a storio gwell. Fel sector trefnus o gymunedau amaethyddol, mae’r ffermwyr yn cymryd rhan mewn hyfforddiant a gweithdai sy’n diweddaru gwybodaeth draddodiadol am arferion ffermio da.

Mae 20% o holl aelodau WOFFA yn fenywod sy’n ffermio, ac sydd bellach yn berchen ar dir ac yn penderfynu sut y dylid gwario eu hincwm.

Mae llwyddiant hybu Masnach Deg yn PCYDDS yn bartneriaeth rhwng Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol.  Yn nhermau’r ddarpariaeth arlwyo, mae staff arlwyo’r Brifysgol yn gweithio gyda myfyrwyr i sicrhau cyflenwad da o gynhyrchion Masnach Deg. Mae te, coffi, a siwgr Masnach Deg ar gael ym mhob cyfarfod yn PCYDDS ac mae’r Brifysgol hefyd yn gwerthu suddion a byrbrydau yn ei safleoedd arlwyo, gyda gwin Masnach Deg ar gael yn holl ddigwyddiadau’r Brifysgol.  Mae’r staff arlwyo hefyd yn defnyddio cynhwysion Masnach Deg mewn rhai o’u teisennau cartref.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk