Y Drindod Dewi Sant yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Canoloesol gyda digwyddiad arbennig


16.03.2018

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynnal Diwrnod Canoloesol ar gampws y Brifysgol Llambed y penwythnos hwn.

Medieval Day 2017

Ddydd Sadwrn, Mawrth 24ain o 11yb tan 5yp bydd Y Drindod Dewi Sant yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Canoloesol ar ddiwrnod Gwledd y Cyfarchiad gydag amrywiaeth o weithgareddau Canoloesol.

Bydd y digwyddiad cyhoeddus hwn yn rhad ac am ddim ac yn cynnig diwrnod o 'hanes byw'.  Bydd atyniadau’n cynnwys arddangosfeydd ail-greu gyda chymdeithasau Normanaidd, Llychlynwyr a Brwydr y Brifysgol; saethyddiaeth ac arddangosfeydd crefft canoloesol.

Yn ystod y dydd, bydd ymwelwyr i gampws Llambed hefyd yn cael y cyfle i glywed Côr Canoloesol y Brifysgol yn perfformio yn ogystal â chael cyfle i ddysgu mwy am yr  amrywiaeth o brosiectau ymchwil canoloesol sydd ar waith gan fyfyrwyr a’r staff academaidd.

"Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant enw da am ei rhaglenni Astudiaethau Canoloesol yn Llambed ac wrth i ni edrych ymlaen at y Flwyddyn Newydd Canoloesol, dyma gyfle gwych i ddathlu gyda'r gymuned leol trwy drefnu Diwrnod Canoloesol cyhoeddus," meddai Janet Burton, Athro Astudiaethau Canoloesol Y Drindod Dewi Sant.

"Mae’r Brifysgol yn un o nifer fach iawn o sefydliadau o fewn y Deyrnas Unedig sy’n cynnig Astudiaethau Canoloesol ar lefel israddedig a bydd ein Diwrnod Canoloesol cyntaf ni yn ein galluogi i arddangos a dathlu rôl y Brifysgol yn natblygiad addysg hanes Canoloesol," ychwanega.

Mae’r Athro Janet Burton yn adnabyddus am ei hymchwil ar urddau mynachaidd canoloesol ac mae wedi awduro nifer fawr o lyfrau ac erthyglau ar y pwnc. Mae'n gweithio'n agos gyda chydweithwyr eraill o fewn Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â staff academaidd prifysgolion eraill yng Nghymru, Ewrop a thu hwnt. Yr Athro Burton hefyd yw Cyfarwyddwr y prosiect, Cymru Fynachaidd.

"Mae’n rhaglenni gradd Astudiaethau Canoloesol wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i ymchwil pellach, ac i yrfaoedd ym maes treftadaeth; amgueddfeydd, archifau; twristiaeth treftadaeth yn ogystal ag addysgu ac ystod o swyddi gweinyddol eraill.

"Mae staff ar draws y disgyblaethau - Hanes, Archaeoleg, Llenyddiaeth, Astudiaethau Llawysgrif - yn gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil o bwys sy'n cynnwys themâu canoloesol, megis Llong Casnewydd; Ystrad Fflur; Seintiau yng Nghymru a Chymru Fynachaidd.

Mae Astudiaethau Canoloesol yn radd ryngddisgyblaethol sy'n denu ar arbenigedd nifer o staff sy'n adnabyddus yn rhyngwladol ym meysydd Hanes, Saesneg, Cymraeg, ac Archaeoleg.  Mae’r cwrs hefyd yn gwneud defnydd llawn o gasgliad cyfoethog y Brifysgol o lawysgrifau canoloesol a llyfrau printiedig cynnar, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Mae'r BA Astudiaethau Canoloesol yn cynnig cyfle i astudio cyfnod cyffrous a bywiog, gan gyfuno modiwlau sy'n ymdrin â chyfnod eang o amser, gan alluogi’r myfyrwyr i ystyried datblygiadau tymor hir o ran gwleidyddiaeth, cymdeithas, economi a diwylliant.  Mae hefyd yn cynnig cyfle i ganolbwyntio ar bynciau a genres penodol, megis Rhyddiaith Gymraeg Ganoloesol, barddoniaeth Eingl-sacsonaidd, ac effaith y Normaniaid ar y byd canoloesol.

"Os oes gennych ddiddordeb i ddysgu mwy am y Canol Oesoedd neu os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau Canoloesol - efallai hyd yn oed gwisgo gwisg ganoloesol - dewch i ymuno â ni," ychwanega Athro Burton.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad neu am unrhyw rai o'r rhaglenni Astudiaethau Canoloesol a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â'r Athro Janet Burton drwy e-bostio j.burton@uwtsd.ac.uk  

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk