Y Drindod Dewi Sant yn derbyn 2 enwebiad yng Ngwobrau’r Gŵn Gwyrdd


03.08.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn falch o fod wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol ar gyfer dau gategori yng Ngwobrau’r Gŵn Gwyrdd eleni.  

Carolyn Hayles

Mae’r Brifysgol wedi gwneud cynaliadwyedd yn egwyddor graidd drwy’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), ac mae wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithwyr Yfory, a'r categori Dysgu a Sgiliau Cenhedlaeth Nesaf ar gyfer mentrau sy’n dangos ymrwymiad i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy a amlinellir gan y Cenhedloedd Unedig.

Y fenter a enwebwyd am y categori Gweithwyr Yfory yw Ailfeddwl Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid gan Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn y Drindod Dewi Sant. Nod y fenter yw gosod cynaliadwyedd wrth wraidd addysg fusnes drwy gynnig rhaglenni ar lefel israddedig ac ôl-raddedig sy’n ymdrin â phob agwedd ar fusnes a rheoli o safbwynt cynaliadwyedd.  Meddai Dr Louise Emanuel o Ysgol Fusnes Caerfyrddin:  “Rydym ni wrth ein bodd i fod yn y rownd derfynol yn y  categori Gweithwyr Yfory; o fewn ein rhaglenni rydym ni’n ceisio paratoi ein graddedigion ar gyfer anghenion busnes yfory a gobeithiwn y byddan nhw’n rhan o newid natur busnes.”

Louise Emanuel

Y prosiect a enwebwyd ar gyfer y categori Dysgu a Sgiliau Cenhedlaeth Nesaf yw’r Dystysgrif ar-lein ‘Datblygu Cynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).’  Cyflwynwyd y cwrs gan y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), dan arweiniad Dr Carolyn Hayles, Arweinydd Academaidd INSPIRE ac fe’i datblygwyd gan dîm o academyddion o’r Brifysgol.  Meddai Dr Hayles:  “Rwy’n falch iawn ein bod wedi'n henwebu am Gŵn Gwyrdd eleni.   Mae’r enwebiad yn adlewyrchu ymroddiad a gwaith caled holl dîm y dystysgrif wrth gyflwyno’r cwrs, sydd ar gael ar draws y Brifysgol.”

Meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd, a Chyfarwyddwr INSPIRE: “Prif rôl prifysgol yw addysgu cenedlaethau cyfredol a’r dyfodol ar gyfer pa her bynnag sydd o’u blaenau.  Mae ymrwymiad y Drindod Dewi Sant i sicrhau y caiff ein myfyrwyr - gweithwyr yfory - eu cyflwyno i ddysgu a sgiliau cenhedlaeth nesaf yn ddiamod.  Rwy’n cymeradwyo fy nghydweithwyr ar eu gwaith cyffrous a gyflwynir mewn partneriaeth â chyflogwyr a sefydliadau eraill ac a fydd yn sicrhau budd i’r cenedlaethau cyfredol ac yn y dyfodol.”

Gweinyddir Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd gan Gymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC).  Meddai Iain Patton, Prif Weithredwr EAUC: “Mae’r EAUC yn wir wedi symud ymlaen eleni gyda’i hymrwymiad i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy a gweithio mewn partneriaeth.  Y sector addysg ôl-16 sydd wedi sbarduno hyn a’i ymrwymiad i’r Nodau Byd-eang.  Mae ceisiadau Gwobrau'r Gŵn Gwyrdd yn dangos y mentrau gwirioneddol arloesol sy’n cael eu gweithredu ym maes addysg ôl-16.  Bod dydd, mae arweinwyr diflino mewn meysydd amgylcheddol, cymdeithasol a chynaliadwyedd ar draws y DU ac Iwerddon yn sbarduno newid ac yn amlygu’r gwerth y mae prifysgolion a cholegau yn dod ag ef i’r economi ac i gymdeithas.  Mae Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd yn bodoli i roi iddyn nhw’r gydnabyddiaeth a’r llwyfan sydd eu hangen arnyn nhw i rannu eu dysgu a gwneud hyd yn oed ragor.”

Nodyn i'r Golygydd

Lansiwyd y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym mis Ionawr 2012, a Dr Jane Davidson yn Gyfarwyddwr, a datblygwyd gweithgarwch traws-sefydliadol yn ystod 2013 a 2014.  Trwy’r dangosyddion perfformiad allweddol yng Nghynllun Strategol y Brifysgol, gwneir ymrwymiad y Brifysgol yn glir i ymgorffori cynaliadwyedd yn egwyddor graidd ar draws pob agwedd ar y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â phrifysgolion eraill ar draws y DU trwy raglen Academi Werdd yr Academi Addysg Uwch i ymgorffori cynaliadwyedd  o fewn ei gweithrediadau a’i diwylliant craidd.  Nod ein fframwaith ‘addas at y dyfodol’ yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n treiddio’n ddwfn ar draws y cwricwlwm, y campws, y gymuned a’r diwylliant.

Trwy gyfrwng y Sefydliad ein nod yw:

  • datblygu darpariaeth sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau a fydd yn eu paratoi i gyfrannu yn y dyfodol i’r economi, i’r gymuned ac i’r amgylchedd;
  • datblygu ein campysau i’r safonau uchaf o ran perfformiad amgylcheddol;
  • cyfrannu i'n cymunedau trwy roi sylw arbennig i faterion cymunedau gwledig cynaliadwy a datblygu de-orllewin Cymru yn rhanbarth carbon isel;
  • datblygu capasiti ymchwil ac arloesi sy’n canolbwyntio ar gryfderau craidd y Brifysgol.

 

Ynglŷn â Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd  

Sefydlwyd Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd yn 2004 ac maent yn cydnabod y mentrau cynaliadwyedd eithriadol a weithredir gan brifysgolion a cholegau ledled y DU ac Iwerddon. Gyda chynaliadwyedd yn dod yn fwyfwy pwysig, mae’r gwobrau wedi ennill eu plwyf fel y gydnabyddiaeth bwysicaf o arfer da yn y sector addysg uwch a phellach.

Ynglŷn ag EAUC

Mae EAUC yn cynrychioli sefydliadau â mwy na 2 miliwn o fyfyrwyr a bron iawn 400,000 o staff, â chyllideb wario o fwy na £25 biliwn.  Mae’n bodoli i arwain a grymuso’r sector addysg ôl-16 i wneud cynaliadwyedd ‘yn fater o fusnes da’.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk