Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda Chlwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin i ddarparu gweithgareddau i blant ifanc a’u teuluoedd


19.03.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin i ddarparu prosiect arloesol i ymgysylltu â’r gymuned, gan annog teuluoedd i ddod yn fwy egnïol a datblygu sgiliau symud plant lleol.

SKIP project with Carmarthen Town

Ers i Jeff Thomas, Cyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin gysylltu â hi, mae Dr Nalda Wainwright, Cyfarwyddwr Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru yn y Brifysgol wedi bod yn gweithio gyda’r clwb i hwyluso prosiect SKIP Cymru a fydd yn fanteisiol i lesiant plant ifanc yn ogystal â’u teuluoedd.

Dechreuodd y prosiect ym mis Ionawr eleni ac mae’n ffordd o geisio ymgysylltu â theuluoedd lleol a sicrhau bod gan y plant y sgiliau corfforol i allu cymryd rhan mewn chwaraeon.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r ddwy ysgol agosaf at y clwb pêl-droed – Ysgol Gynradd Parc Waundew ac Ysgol Myrddin – mae prosiect SKIP Cymru wedi cynnwys hyfforddi a mentora athrawon a rhieni gan ganiatáu iddynt ddatblygu sgiliau symud plant a’u hannog i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

“Mae SKIP – sy’n sefyll am Successful Kinesthetic Instruction for Pre-schoolers – yn hyfforddi athrawon, cynorthwywyr addysgu a rhieni am bwysigrwydd dysgu symud yn gynnar o ran datblygiad plant,” meddai Dr Nalda Wainwright. “Mae’r hyfforddiant yn dangos sut mae plant yn dysgu symud trwy gamau datblygiadol; sut i newid tasgau a’r amgylchedd i symud plant trwy’r camau hyn ac, yn hanfodol, i feistroli’r sgiliau hyn sy’n angenrheidiol ar gyfer gweithgarwch corfforol gydol oes. 

“Mae SKIP Cymru hefyd yn cynnal sesiynau ymgysylltu â theuluoedd, gyda rhieni’n mynd â bag o offer gartref gyda nhw i chwarae gyda’u plant a hyd yn oed, mewn rhai achosion, yn cymryd yr awenau gan redeg y sesiynau.

“Gyda’r prosiect arbennig hwn, rydym wedi bod yn gweithio gydag athrawon a rhieni o ysgolion Parc Waundew a Myrddin, gan roi’r hyfforddiant priodol iddynt allu datblygu sgiliau plant. 

“Mae Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin, yn hael iawn, wedi talu am y Bagiau Offer ar gyfer yr ysgolion a’r Bagiau Rhieni ar gyfer y teuluoedd, gan alluogi teuluoedd i chwarae a dysgu gan ddatblygu sgiliau corfforol sylfaenol ar yr un pryd.  Yn ogystal â gweithio gyda’r ysgolion, mae cydweithwyr o dîm Chwaraeon a Hamdden Actif y sir wedi bod yn gweithio gyda theuluoedd lleol yn uniongyrchol o ganolfan gymunedol y clwb ac wedi bod yn dangos i rieni sut i chwarae gyda’u plant i sicrhau bod eu sgiliau symud yn cael eu datblygu o oedran cynnar iawn.    

“Dyma enghraifft wych o’r gymuned chwaraeon yng Nghaerfyrddin yn dod at ei gilydd i sicrhau fod gan ein plant y sgiliau cywir sydd eu hangen arnynt i’w galluogi i gymryd rhan mewn chwaraeon yn y dyfodol,” ychwanegodd Dr Wainwright.

SKIP Cymru Active Families

Daeth y prosiect i fodolaeth gan fod Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin yn awyddus iawn i ymgysylltu â rhagor o bobl yn y dref ac eisiau meithrin rhagor o gysylltiadau â theuluoedd a chymunedau o fewn ei ardal leol.  Roedd hefyd yn gyfle i’r clwb helpu gyda datblygiad corfforol plant, gan sicrhau fod ganddynt y sgiliau symud sylfaenol sydd eu hangen i gymryd rhan mewn chwaraeon.

“Mae Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Yn wir ein harwyddair yw ‘Mwy na dim ond clwb pêl-droed” meddai Jeff Thomas, a gychwynnodd y prosiect gyda’r Brifysgol.

“Ceir rhai ardaloedd yn y dref sydd heb eu cynrychioli o fewn ein Hacademi Ieuenctid a dywedwyd wrthym y byddai’n fuddiol gwella sgiliau cydsymud y plant i’w galluogi i gymryd rhan – a dyna sut y dechreuodd y berthynas gyda’r Brifysgol.

“Dymuna’r Clwb ddiolch yn ddiffuant i’r Drindod Dewi Sant am ei diddordeb a’i chefnogaeth ac mae wedi bod yn bleser cyfrannu’r offer oedd ei angen ar gyfer y prosiect.   Yn wir, dyma enghraifft arall o’r clwb yn gweithio gyda’r Brifysgol ac rydym wrth ein bodd bod y Brifysgol yn gefnogwr mor frwd o weithgareddau’r clwb,” ychwanegodd Jeff. 

Mae’r prosiect yn parhau a bydd yn esblygu ac yn datblygu wrth i ragor o athrawon a mentoriaid hyfforddi o fewn SKIP Cymru.

Mae Daniel White, sydd ar hyn o bryd yn astudio am radd Meistr mewn Addysg Gorfforol yn y Drindod Dewi Sant, hefyd yn tracio datblygiad y plant a fydd yn rhoi syniad clir i’r Brifysgol a’r clwb pêl-droed sut mae sgiliau’r plant yn gwella.

“Prif nod y prosiect hwn yw cael plant yn symud o oedran ifanc,” meddai Dr Wainwright.  “Mae hyn yn hanfodol i’w hiechyd yn y tymor hir yn ogystal ag iechyd y gymuned ac mae’n rhywbeth y mae Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin yn credu’n gryf ynddo.”

Os hoffai eich teulu gymryd rhan yn y sesiynau Teuluoedd Actif, cysylltwch â’r tîm Chwaraeon a Hamdden Actif trwy anfon e-bost at aypwest@carmarthenshire.gov.uk

Nodyn i'r Golygydd

 

  1. Mae gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru yn Y Drindod Dewi Sant ystod o brosiectau megis SKIP Cymru a fydd yn helpu Cymru i ddod yn genedl sy’n fwy llythrennog yn gorfforol. Mae SKIP wedi’i anelu at y blynyddoedd cynnar a phlant ifanc, ond mae Llythrennedd Corfforol yn cael ei ddatblygu trwy gydol bywyd.  Mae’n llawer mwy na dysgu sgiliau ac ymgymryd â chwaraeon.   Mae’n ymwneud â bod yn hyderus; cael eich ysgogi; a deall pam mae gweithgarwch yn bwysig a sut i fod yn egnïol - boed hynny drwy ymgymryd â champ mewn clwb, cerdded y bryniau, gwneud yoga, seiclo, nofio neu gymryd dosbarth dawnsio.
  2. Mae gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru dîm profiadol iawn o staff dwyieithog llawn amser sydd ag arbenigedd ym meysydd addysg gorfforol, addysg awyr agored, datblygu chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff, ffisioleg, maeth, therapi chwaraeon, datblygiad echddygol y blynyddoedd cynnar, cynhwysiant, anghenion addysgol arbennig a seicoleg ymarfer corff. Mae’r Athrofa yn gweithio mewn cydweithrediad â thîm o academyddion ac ymchwilwyr o fri rhyngwladol.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk