Y Drindod Dewi Sant yn helpu hen wyneb Ffordd y Brenin i chwarae rhan newydd yn nyfodol Abertawe


14.06.2018

Mae arbenigwyr ar yr Amgylchedd Adeiledig o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn defnyddio’u harbenigedd i helpu cwmni o Abertawe i ailgylchu miloedd o dunelli o ddeunydd wyneb Ffordd y Brenin i’w ddefnyddio o’r newydd wrth adfywio’r ddinas.

Mae'r busnes teuluol Stenor West yn cludo slabiau concrit mewn chwe cherbyd o ganol y ddinas i'w bencadlys yn Fforest-fach.

Yno, mae’r slabiau'n cael eu malu’n graidd caled y bydd peth ohono'n ffurfio’r sylfeini ar gyfer llwybrau newydd i gerddwyr yn Ffordd y Brenin. Mae’r rhain yn cael eu creu eleni yn rhan o gynllun Cyngor Abertawe gwerth £12 miliwn i wneud y llwybr yn fwy addas o lawer i bobl ei ddefnyddio.

Meddai Lindsay Richards, pennaeth yr Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol: “Rydym yn cydweithio gyda Stenor ar ddau brosiect cyffrous yn Abertawe.  

"Rydym yn falch iawn i fod yn rhan o’r prosiectau hyn yn y diwydiant adeiladu, gan gynnwys uwchgylchu gwastraff i greu cynhyrchion adeiladu arloesol.Mae’r math hwn o arfer arloesol yn cyfoethogi ein dysgu a’n haddysgu a phrofiad y myfyrwyr.

“Yn ogystal, mae’r cydweithio hwn yn cynnwys astudiaethau PhD dan oruchwyliaeth Dr Juan Ferriz-Papi sydd ag arbenigedd mewn prosiectau ymchwil yn y diwydiant adeiladu rhyngwladol.

Meddai arweinydd y Cyngor Rob Stewart: “Yn fuan bydd Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan yn brif lwybrau gwyrdd ar gyfer y ddinas, gyda pharc dinesig yn cymryd lle dwy o’r lonydd traffig presennol.

“Bydd yn fan gwyrdd, deniadol a pherffaith i bobl dreulio eu hamser hamdden gyda'u ffrindiau, eu teulu a'u cydweithwyr. Mae’r trawsnewid yn rhan o'n cynllun ehangach i ddenu llawer mwy o bobl i ymweld â chanol y ddinas a byw, gweithio ac aros yma.

 “Mae'r Fargen Ddinesig, sy'n werth £1.3 biliwn, wedi cynyddu hyder y sector preifat.Rydym hefyd yn dangos ein hymrwymiad i ddyfodol gwyrdd drwy blannu 170 o goed newydd fel rhan o gynllun Ffordd y Brenin - bydd hyn yn dyblu nifer y coed yn yr ardal i tua 220.”

Dechreuodd y gwaith adeiladu i drawsnewid Ffordd y Brenin a’r strydoedd cyfagos ym mis Ebrill, gyda'r busnes o Abertawe, Dawnus, yn brif gontractwr. Erbyn diwedd blwyddyn nesaf bydd yma fannau cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio, darpariaeth feicio gwell, llwybr ddwy ffordd un lôn i gerbydau a llwybrau cerdded mwy llydan i gerddwyr.

Dechreuodd Stenor West fynd â’r arwyneb concrid ymaith ym mis Ebrill ac mae’n disgwyl gweithio ar y cynllun am ryw flwyddyn arall.

Meddai rheolwr gyfarwyddwr Stenor West, Steve Norman: “Rydym wrth ein bodd i weithio ar gynllun proffil uchel a fydd yn helpu adfywio’r ddinas sy’n gartref i ni.

“Mae’n briodol bod hen wyneb Ffordd y Brenin yn cael ei ailddefnyddio’n lleol i helpu gwneud y cynllun mor gyfeillgar i’r amgylchedd â phosibl.

“Mae gennym hyd at ddeg o staff yn gweithio ar y contract hwn ar unrhyw un adeg, gan gynnwys gyrwyr tryciau a gweithredwyr peiriannau trwm.

“Rydym yn mynd â slabiau enfawr wrth Dawnus o Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan ac yna’n gweithredu ein peiriannau malu mecanyddol i wneud y deunyddiau’n addas  i’w hailddefnyddio fel sylfeini mewn mannau megis Ffordd y Brenin a Champws y Bae, Prifysgol Abertawe.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i’n partneriaid yn y Drindod Dewi Sant sydd wedi gweithio ochr yn ochr â ni i sicrhau bod ein gweithdrefnau’n cydymffurfio â’r holl ganllawiau ailgylchu diweddaraf.”

 

Llun: Rheolwr-gyfarwyddwr Stenor West, Steve Norman, chwith, rheolwr y safle, Stacey Norman, a myfyriwr PhD y Drindod Dewi Sant, Simon Thomas, gyda choncrit o Ffordd y Brenin yn cael ei ailgylchu ym mhencadlys y cwmni yn Fforest-fach.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk