Y Drindod Dewi Sant yn lansio Cynefin – canolfan addysg awyr agored newydd yng Nghaerfyrddin


22.06.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio Cynefin - Canolfan Addysg Awyr Agored newydd yng Nghaerfyrddin.  Nod Cynefin yw dod yn ganolfan hygyrch ar gyfer myfyrwyr BA a MA Addysg Awyr Agored y Brifysgol a fydd yn eu galluogi i wella’u sgiliau a datblygu eu dealltwriaeth o faes Antur Awyr Agored.

Cynefin

Y gobaith hefyd yw y bydd Cynefin yn dod yn ganolfan ar gyfer datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr sydd am weithio gydag ystod o grwpiau cymunedol yn ogystal â busnesau a sefydliadau antur awyr agored ar draws y rhanbarth.

Mae datblygiad Cynefin yn caniatáu cyfleoedd ar gyfer partneriaethau pellach gyda Chyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, gan adeiladu ar fentrau sydd eisoes yn ffynnu, megis Canolfan Iechyd a Heneiddio'r Brifysgol, yn ogystal â hyrwyddo prosiectau Iechyd a Lles ehangach sy’n bodoli o fewn y rhanbarth.

Mae yna gyfleoedd pellach hefyd i weithio gydag ystod o bartneriaid a sefydliadau eraill, gan gynnwys y Gwasanaeth Ieuenctid a chynlluniau Dug Caeredin.

"Mae myfyrwyr campws Caerfyrddin wedi cael y cyfle i fwynhau addysg awyr agored ers dros chwedeg mlynedd. Bellach. Ry’n ni nawr yn edrych ymlaen at ddatblygu ein darpariaeth a sefydlu canolfan newydd a fydd yn safle parhaol ar gyfer ein rhaglenni gradd o fewn Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored y Brifysgol, "meddai Graham Harvey, Cyfarwyddwr Rhaglen Addysg Awyr Agored y Brifysgol.

"Ry’n ni wedi enwi’r ganolfan newydd yn 'Cynefin' ac mae'r enw ei hun yn arwyddocaol gan ei fod yn cyfeirio at y syniad o ‘ymwneud’ neu o fod yn ‘perthyn’ i rywle. Mewn termau ecolegol, mae cynefin hefyd yn le sy'n caniatáu organeb i dyfu a datblygu er mwyn ffynnu. Bydd Cynefin yn cynnig hafan i'n myfyrwyr, gan eu galluogi i gynnal twf a lles personol o ganlyniad i brofiadau awyr agored trwy ddarparu rhwydwaith unigryw o bobl ac adnoddau," ychwanega Graham.

Mae Cynefin yn eistedd ar safle gwyrdd godidog ar gyrion Tre-Ioan yng Nghaerfyrddin. Mae lleoliad y ganolfan newydd yn berffaith i'r rhai hynny sy'n dysgu neu'n addysgu ym maes Addysg Awyr Agored. Mae gan y ganolfan fynediad uniongyrchol i'r afon Tywi; mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd heibio’r ganolfan ac mae safle Ysgol Goedwig wedi'i ddatblygu a fydd yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr ar raglenni Blynyddoedd Cynnar y Brifysgol yn ogystal â darparu lleoliad ar gyfer hyfforddiant a gweithgareddau Ysgol Goedwig ehangach. Mae Cynefin hefyd yn gartref i ardal bywyd gwyllt enfawr sy'n rhan o safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig.

Cynefin

Ers symud i Gynefin, mae’r Brifysgol wedi addasu ysgubor enfawr i gynnwys ystafell ddosbarth gyda chyfleusterau TG o safon uchel;, lolfa i fyfyrwyr; cegin; ystafell sychu; gweithdy beiciau a thoiledau. Mae'r tir hefyd wedi cael ei ddatblygu a phlannwyd dros 500 o goed, ond un o brif ddatblygiadau Cynefin yw’r llwybr beicio newydd.

Mae Graham a nifer o staff y Brifysgol wedi cydweithio'n agos gyda thîm o gwmni adeiladu llwybrau beicio mynydd blaenllaw er mwyn creu trac sgiliau beicio mynydd heriol. Mae gweithdy beiciau penodol wedi’i ddatblygu ar y safle hefyd sydd ar gael i fyfyrwyr wella eu sgiliau cynnal a chadw beiciau a’u sgiliau trwsio.

"Ry’n ni mor gyffrous i gael y llwybr beicio o’r safon uchel yma fel rhan o'n darpariaeth yn Cynefin - mae'n gyfleuster gwych ac yn un na all unrhyw brifysgol arall ym Mhrydain ei gynnig. Mae'r trac beicio mynydd hefyd yn cryfhau gweledigaeth ac uchelgais Sir Gaerfyrddin i fod yn 'Ganolfan Beicio Cymru' gan ddarparu lleoliad arbenigol ar gyfer addysg a hyfforddiant," parha Graham.

"Mae'r safle'n cynnig cyfle gwych ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau eraill ac ry’n ni’n edrych ar y posibilrwydd o adeiladu llithrfa i'r afon yn ogystal â datblygu cyfleusterau gwersylla; cwrs cyfeiriannu, wal hyfforddi ar gyfer dringo ac yn y pen draw, bloc llety.

"Dyma ddatblygiad cyffrous iawn ar gyfer Y Drindod Dewi Sant - nid oes gan unrhyw brifysgol arall yn y DU ganolfan fel hon.  Ry’n ni’n hyderus y bydd Cynefin yn helpu i sicrhau bod Addysg Awyr Agored o fewn y Brifysgol yn parhau i dyfu gyda'n myfyrwyr yn cael cynnig y cyfleusterau gorau yng nghanol tirwedd odidog Sir Gaerfyrddin."

Mae'r rhaglen radd israddedig Addysg Antur Awyr Agored yn gyfuniad o fodiwlau damcaniaethol ac ymarferol a gynlluniwyd yn benodol i gwrdd â chyfleoedd gyrfa cynyddol yn y sector awyr agored.

Mae Sir Gaerfyrddin yn lleoliad delfrydol ar gyfer astudio Addysg Awyr Agored gyda'r amgylchedd lleol, naturiol yn darparu'r ystafell ddosbarth awyr agored berffaith. Yn ogystal â darparu cyfleoedd i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau, megis ‘coasteering’, beicio, ogofio, caiacio, canŵio a dringo'n lleol, mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i deithio ymhellach i brofi anturiaethau amrywiol gan gynnwys hyfforddiant sgiliau gaeaf yn Norwy; dringo creigiau poeth yng Ngwlad Groeg, canŵio yng Nghanada a beicio mynydd yn yr Alpau yn Ffrainc.

Mae gan gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin eisoes enw da am ddarparu Addysg Awyr Agored o safon uchel iawn ar gyfer myfyrwyr. Y gobaith yw y bydd sefydlu canolfan Cynefin fel lleoliad ar gyfer ei darpariaeth yn caniatáu i'r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored dyfu ac i barhau i wella profiadau myfyrwyr ymhellach yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

I ddarganfod mwy am y cyrsiau Addysg Awyr Agored israddedig ac ôl-raddedig a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant - yn ogystal â chyfleoedd i astudio ar gyfer Doethuriaeth - ewch i www.uwtsd.ac.uk/cynefin neu cysylltwch â Graham Harvey yn uniongyrchol trwy e-bostio g.harvey@uwtsd.ac.uk

Cynefin

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk