Y Drindod Dewi Sant yn lansio rhaglen 'unigryw a chyffrous' Dosbarthiadau Meistr Llambed


22.03.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lansio’n swyddogol raglen a llyfryn newydd ‘Dosbarthiadau Meistr Llambed’.

Lampeter1t4

Mae rhaglen ‘Dosbarthiadau Meistr Llambed’ yn cynnwys ystod o gyrsiau penwythnos preswyl a chyrsiau gyda’r nos ar gyfer 2018. Bydd y cyrsiau a gynigir yn apelio at ystod o gynulleidfaoedd gwahanol, gan gwmpasu meysydd pwnc newydd megis yoga, myfyrio a llesiant, ochr yn ochr â chyrsiau a disgyblaethau mwy traddodiadol y Brifysgol yn y Dyniaethau, a gynigir am y tro cyntaf mewn ffyrdd newydd a gwahanol.  Mae campws Llambed y Drindod Dewi Sant yn swatio ynghanol Llambed a hi yw’r Brifysgol hynaf yng Nghymru, a’r drydedd hynaf, ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt, yng  Nghymru a Lloegr. Fe’i sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol yn 1822 gan yr Esgob Thomas Burgess o Dyddewi (1803-25) dan yr enw Coleg Dewi Sant, Llambed, gyda rhodd o dir gan y tirfeddiannwr lleol, John Harford. Cymerodd hi bum mlynedd i adeiladu’r coleg a derbyniwyd y myfyrwyr cyntaf yn 1827.

Darpara llyfryn newydd ‘Dosbarthiadau Meistr Llambed’ fanylion y mathau o gyrsiau a gweithdai sydd ar gynnig, yn ogystal â’r ystod o feysydd pwnc a thestunau y gallwch eu hastudio ar gampws Llambed y Brifysgol eleni.

Meddai Deon Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, Dr Jeremy Smith: “Rydym ni’n ymrwymedig iawn i ddysgu gydol oes ac i addysg i bawb.  Beth bynnag bo’ch oed a’ch cefndir, os ydych wedi ymddeol neu’n gweithio’n llawn amser, yn astudio er mwyn datblygu’ch gyrfa neu er  pleser y dysgu’n unig, dylai astudio’r Dyniaethau yn eu holl rychwant ac ehangder fod ar gael i bawb. 

Addaswyd strwythur ein darpariaeth er mwyn cynnig dulliau mwy personol o ddysgu. Mae’r dulliau astudio hyn yn cyd-fynd ag anghenion a gofynion y myfyriwr ei hun. Felly p’un a ydych eisiau astudio ar ddyddiau penodol o’r wythnos, neu astudio ar gyflymder arafach neu gyflymach, neu astudio’n syml er ei fwyn ei hun a chariad at y pwnc, yn hytrach nag am gymhwyster, mae gennym gwrs sy’n briodol ar eich cyfer chi. Mewn geiriau eraill mae Llambed yn cynnig dewis eang o gyrsiau i chi. Mae’r rhain yn amrywio o weithdai wythnosol, cyrsiau gyda’r hwyr ac astudio o bell, darlithoedd achlysurol ‘galw heibio’, gweithdai penwythnos, cyrsiau dydd, a chynadleddau mwy o faint i deithiau maes penwythnos.

Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig ar gampws Llambed a bydd y llyfryn hwn yn dangos i chi amrywiaeth y ddarpariaeth sydd gennym yma ar hyd y flwyddyn.  Edrychwn ymlaen at eich croesawu i sir hyfryd Ceredigion ac i’n campws prydferth yn Llambed.”

Masterclass tudalen flaen

I ddarllen y llyfryn cliciwch yma:

Meddai Jacqui Weatherburn, Cyfarwyddwr Mentrau Strategol yn y Brifysgol; “Mae ‘Dosbarthiadau Meistr Llambed’ yn ddatblygiad newydd a chyffrous i’r Brifysgol sydd wedi ein harwain at ail-ddychmygu’r cysyniad o’r Dosbarth Meistr. Mae hwn yn gynnig unigryw a chyffrous gan ein campws yn Llambed sydd â rhywbeth ar gyfer pob lefel a diddordeb, o Ddarlithoedd Arbenigol, i Enciliadau Ymwybyddiaeth Ofalgar, Gweithdai Rhyngweithiol a Diwrnod Canoloesol i’r teulu. Bydd y rhaglen a gynigir yn parhau i dyfu wrth i’r Brifysgol symud yn nes at ei 200 ganmlwyddiant yn 2022 ac wrth i ni ymestyn y cysyniad o Ddosbarthiadau Meistr ar draws ein campysau.”

Er mwyn cadw lle ar unrhyw rai o’r cyrsiau Penwythnos a restrir yn y llyfryn, ewch i: www.uwtsd.ac.uk/humanities-workshops

I gael rhagor o wybodaeth:

01570 424723

facultyoffice@uwtsd.ac.uk

http://www.uwtsd.ac.uk/cy/dosbarthiadaumeistrdyniaethau/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663