Y Drindod Dewi Sant yn sicrhau arian i ddarparu prosiect ymgysylltu cyffrous yn gysylltiedig â’r Egin


30.04.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn swm o £129,523 trwy’r gronfa LEADER – sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran y Grŵp Cefn Gwlad – i alluogi’r Brifysgol i ddatblygu prosiect ymgysylltu creadigol a digidol a fydd yn gweithio gyda gwahanol gymunedau ledled Sir Gaerfyrddin.   Bydd yr arian hefyd yn galluogi’r Brifysgol i gyflogi Swyddog llawn amser dros gyfnod y prosiect i gydlynu’r holl weithgareddau.

Yr Egin

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy ‘Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020’, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae’n gysylltiedig â Chanolfan S4C Yr Egin – sef datblygiad uchelgeisiol a fydd yn gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol. Bydd hefyd yn ganolfan a fydd wrth wraidd y gymuned gan roi cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r adeilad a’i adnoddau – caffi, awditoriwm a mannau perfformio.

Gyda’r Egin yn agor ei drysau ddiwedd yr haf, bydd y grant, a ddyfarnwyd gan y Grŵp Cefn Gwlad, yn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r ganolfan o fewn ystod o grwpiau cymunedol ar draws y sir trwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau. Bydd y prosiect hefyd yn helpu’r Brifysgol i wireddu uchelgais yr Egin o ran ychwanegu gwerth at yr economi a’r gymuned yn ogystal â datblygu cyfleoedd ymhellach i bobl weithio, cymdeithasu a bod yn greadigol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y gronfa hefyd yn helpu i greu a datblygu rhwydwaith ar gyfer ymarferwyr creadigol o’r enw Sir Gâr Greadigol – sef fforwm a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol sydd naill ai'n byw neu’n gweithio yn yr ardal at ei gilydd. 

“Bydd y prosiect yn rhoi cyfle i'r Brifysgol weithio’n agos gyda phartneriaid lleol allweddol – sefydliadau cymunedol, addysgol a busnes yn ogystal â S4C,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant.

“Mae hwn yn brosiect pellgyrhaeddol ac uchelgeisiol sy’n anelu at wneud yn fawr o fanteision cymdeithasol ac economaidd adleoli S4C i Gaerfyrddin gan hefyd gyfrannu at gynlluniau adfywio uchelgeisiol Cyngor Sir Gâr.”

Mae gweledigaeth Yr Egin yn llawer mwy nag adeilad yn unig. Bydd effaith y datblygiad i’w deimlo ledled Sir Gâr a’r gobaith yw y bydd y prosiect hwn yn helpu’r Brifysgol i ysbrydoli llu o sefydliadau cymdeithasol a chymunedol o fewn y rhanbarth.    

“Rydym yn ddiolchgar dros ben i’r Grŵp Cefn Gwlad am ddyfarnu’r grant hwn i’r Brifysgol gan y bydd yn rhoi cyfle i ni a’n partneriaid allweddol godi proffil y datblygiad o fewn y sir drwy gefnogi a meithrin y doniau creadigol rhagorol sydd gennym ni a chyfathrebu’n uniongyrchol â’r diwydiannau creadigol sy’n gweithredu ar draws y rhanbarth gan gynnig cymorth ymarferol ar eu cyfer,” ychwanega Gwilym Dyfri Jones.

“Yn wir, bydd Canolfan S4C Yr Egin yn gatalydd i fentrau busnes newydd, cyrsiau newydd a ffyrdd newydd o ryngweithio â’r gymuned ehangach.”

Mae’r prosiect hwn yn seiliedig ar berthynas weithio agos rhwng y Brifysgol a nifer o grwpiau, mudiadau a sefydliadau ar draws y sir, gan gynnwys Cyngor Sir Gâr; Menter Gorllewin Sir Gâr; Menter Bro Dinefwr; Menter Cwm Gwendraeth Elli; yr Urdd; Clybiau Ffermwyr Ifanc yn ogystal â S4C.  

Er mwyn ymgysylltu â chynifer o bobl ag y bo modd yn Sir Gâr, bydd y prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda thri grŵp gwahanol – y gymuned; pobl ifanc a’r sector creadigol.

Bydd elfen ymgysylltu cymunedol y prosiect yn arwain at gynnal naw digwyddiad a fydd yn meithrin teimlad o berchnogaeth o’r Egin mewn cymunedau ar draws Sir Gâr. Gan weithio gydag o leiaf ugain sefydliad cymunedol, bydd y prosiect hwn hefyd yn annog cyfranogiad digidol tra’n annog entrepreneuriaeth yn ogystal. Elfen allweddol arall fydd y gallu i hyrwyddo’r Egin yn hwb creadigol a fydd ar gael i gymunedau, clybiau a sefydliadau ar draws y rhanbarth i’w defnyddio.

“Rydyn ni wedi dechrau trwy fapio’r ddarpariaeth bresennol cyn edrych ar y digwyddiadau a’r mathau o weithgareddau y gellid eu trefnu,” meddai Dewi Snelson, Prif Swyddog Menter Gorllewin Sir Gâr.  “Rydyn ni wedi trafod ystod o weithgareddau sy’n targedu gwahanol grwpiau oedran sy’n cynnwys sioeau teithiol, gweithdai a chystadlaethau. Mae hefyd yn allweddol ein bod ni’n hyrwyddo ac yn gweithio gyda phrosiectau eraill sy’n bodoli eisoes yn Sir Gâr er mwyn ategu’r gwaith rhagorol sy'n digwydd eisoes yn ein cymunedau.

“Bydd Yr Egin yn wych i’r ardal, nid yn unig i’r diwydiannau creadigol a’r cwmnïau fydd yn ymsefydlu o fewn yr adeilad ond i’r gymuned ehangach hefyd," ychwanegodd Dewi.

“Mae’n braf cael bod yn rhan o brosiect a fydd yn buddio’r gymuned, yn ogystal â’r economi leol”.

Bydd y prosiect hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws Sir Gâr gan gynnig cyfleoedd i ddysgu rhagor am y diwydiannau creadigol gan danio a datblygu’u diddordeb. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i’r tîm prosiect nodi doniau creadigol lleol a darparu cymorth iddyn nhw fedru datblygu eu sgiliau ymhellach.

“Dyma brosiect arbennig i fod yn rhan ohono ar adeg mor gyffrous i’r sir!" meddai Nicki Neale, Cyfarwyddwr Cyfadran a Chyfarwyddwr campws Llanelli Coleg Sir Gâr.

“Fel rhan o’r prosiect hwn, rydw i wedi bod yn ystyried y math o waith y gallwn ni’i gyflawni gyda phobl ifanc – yn ystyried y math o swyddi y bydd ar gael o fewn Yr Egin a sut y gallwn ni weithio gyda phobl ifanc i ddatblygu eu diddordebau, eu doniau a’u sgiliau. Rydyn ni eisoes wedi dechrau edrych ar raglen waith a fydd yn dechrau gydag ymweliadau ag ysgolion uwchradd y sir; cystadlaethau ffilm; ysgolion haf; Clybiau Sadwrn; dosbarthiadau meistr a dangosiadau yn ogystal â meddwl am ffyrdd y gallwn ni hwyluso lleoliadau profiad gwaith gyda chwmnïau digidol a chyfryngol.

“Cawn hefyd gyfle i ddarparu naw digwyddiad ‘Byd Gwaith’ a fydd yn anelu at ysbrydoli myfyrwyr a dangos iddyn nhw’r ystod o lwybrau gyrfaol sydd ar gael o fewn y sectorau creadigol a digidol.

“O hyn allan, bydd byd y diwydiannau creadigol yn agored i ni yng ngorllewin Cymru ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda phobl ifanc o Flwyddyn 9 ymlaen i ddatblygu eu sgiliau nhw mewn ystod o ddisgyblaethau a chodi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael ar eu cyfer.”

Agwedd gyffrous arall ar y prosiect hwn yw’r cyfle i sefydlu a thyfu rhwydwaith proffesiynol yn Sir Gâr i’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol.

“Mae hwn yn gyfle arbennig i ymarferwyr sy’n byw neu sy’n gweithio yn Sir Gâr,” meddai Nerys Evans, Swyddog Prosiect Gweithredol Y Drindod Dewi Sant. “Bydd y prosiect yn caniatáu i ni greu rhwydwaith i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar draws y diwydiannau creadigol a chynnig ystod o ddigwyddiadau a gweithdai sydd wedi eu teilwra ar gyfer eu hanghenion. Byddwn yn lansio’r rhwydwaith, sef Sir Gâr Greadigol, yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd sy’n cael ei chynnal yn Llanelli yr wythnos hon. 

“Mae hon yn agwedd bwysig dros ben o’r Yr Egin gan y bydd yn helpu i hyrwyddo’r diwydiannau creadigol ymhellach ar draws y sir yn ogystal â helpu i ddod ag ymarferwyr creadigol at ei gilydd – gan hyrwyddo cydweithio tra hefyd yn rhoi cyfle i bobl rannu gwybodaeth ac arferion gorau.”

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn cyfrannu at drawsffurfio’r diwydiannau creadigol a digidol yn ne-orllewin Cymru a thu hwnt yn ogystal â dod yn ganolbwynt i’r gymuned leol.

Caiff swyddog prosiect ei benodi yn y man i helpu i ddarparu rhaglen o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â’r Prosiect Ymgysylltu a fydd yn rhedeg rhwng nawr a mis Mawrth 2020. Mae’r Brifysgol eisoes wedi cyhoeddi penodiad Carys Ifan yn Cyfarwyddwr y Ganolfan a fydd yn gyfrifol am lwyddiant masnachol a diwylliannol menter gyffrous Canolfan S4C Yr Egin.

Mae’r adeilad 3,700 metr sgwâr eisoes wedi cael cefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru gyda chynllun mewnol sydd wedi ei ganoli o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy’n pontio’r tri llawr.  Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar lawr gwaelod Yr Egin gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau lawr arall. Bydd y Brifysgol hefyd yn creu unedau deori busnesau newydd, a fydd yn cynnig ffyrdd o fanteisio ar gyfleoedd, cyfleusterau, digwyddiadau a rhwydweithiau diwydiant.

Bydd rhwydwaith Sir Gâr Greadigol yn cael ei lansio’n swyddogol mewn digwyddiad brecwast yn ystod yr Wyl Gyfryngau Celtaidd sy’n cael ei chynnal yn Y Ffwrnes yn Llanelli.  Cynhelir y lansiad ddydd Iau, Mai 3ydd rhwng 8.30yb a 9.30yb.  Os hoffech fynychu, mae croeso i chi gysylltu drwy ebostio yregin@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk