Y Drindod Dewi Sant yn sicrhau cyllid i greu Labordy Perfformio Digidol yng Nghaerfyrddin


15.06.2018

Dyfarnwyd swm o £125,382 i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) i ddatblygu labordy perfformio digidol yng Nghanolfan Halliwell y Brifysgol a fydd yn darparu canolfan ragoriaeth hygyrch i dechnolegau digidol gan helpu i wasanaethu busnesau lleol, y gymuned ehangach yn ogystal â’r sector addysg.

RCDF

ae’r prosiect wedi derbyn cyllid trwy gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Labordy Perfformio Digidol yw gwneud yn fawr o’r manteision cymdeithasol ac economaidd yn sgil adleoli S4C i Gaerfyrddin wrth i’r sianel baratoi i symud ei phencadlys i Ganolfan S4C yr Egin ym mis Medi eleni.

Yr Egin yw canolfan greadigol a digidol newydd y Brifysgol yng Nghaerfyrddin –datblygiad trawsnewidiol a fydd yn gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio gyda’r diwydiannau creadigol a digidol.

Bydd yr Egin hefyd yn ganolfan a fydd ynghanol y gymuned gan ddarparu cyfleoedd i bobl leol fwynhau’r adeilad a’i adnoddau - caffi, awditoriwm a mannau perfformio.   Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mawrth 2017 a bydd y ganolfan yn agor yn yr hydref.

Wrth edrych ymlaen at agor yr Egin ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae’r Brifysgol wedi gwella’r ddarpariaeth ddigidol a gynigir yng Nghanolfan Halliwell trwy osod y dechnoleg sgrin ddiweddaraf a dyfeisiau rhyngweithiol.  Bydd hyn yn caniatáu i amrywiaeth o sectorau lleol, gan gynnwys busnesau a’r gymuned ehangach, allu cael mynediad i gyfleusterau digidol priodol.

Mae’r gwaith uwchraddio’n cynnwys seilwaith rhwydwaith digidol ac opteg ffibr helaeth a fydd yn galluogi amryfal gysylltiadau sain a fideo HD cyflymder uchel gan sicrhau bod gan Ganolfan Halliwell y capasiti digidol i gynnal arddangosfeydd uchelgeisiol a rhith gynadleddau.

Yn ogystal, crëir man perfformio arbrofol gan ganiatáu i’r Halliwell gael ei defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd hyblyg ac addasadwy.

RCDF

“Mae datblygu'r Labordy Digidol ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn brosiect cyffrous a fydd yn helpu braenaru’r tir ar gyfer agor yr Egin – canolfan greadigol a digidol y Brifysgol a fydd yn agor eleni,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant.

“Golyga uwchraddio canolfan boblogaidd yr Halliwell y bydd gennym fan arloesol arall ar y campws a fydd yn ategu’r cyfleusterau a gynigir yn yr Egin.  Drwy gyfoethogi’r systemau TG a chlyweled o fewn yr Halliwell bydd y Brifysgol yn gallu darparu man hyblyg a datblygedig o ran technoleg i fusnesau a chymunedau lleol y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiol ffyrdd – gan gynnwys fel man arddangos, cyfleuster cynadledda, man perfformio neu sinema.

“Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig am eu cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at weld Canolfan Halliwell yn cefnogi gweledigaeth ehangach yr Egin o ymgysylltu â llu o gymunedau wrth iddi weithio i adeiladu clwstwr creadigol a digidol yn Sir Gâr.”

Nod yr Egin yw trawsnewid a siapio’r diwydiannau creadigol a digidol yn Ne Orllewin Cymru a thu hwnt yn ogystal â dod yn ganolbwynt i’r gymuned leol.  Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a phartneriaid eraill ar y ddau lawr arall.  Bydd y Brifysgol hefyd yn creu unedau deori busnesau newydd, gan gynnig modd i’r tenantiaid fanteisio ar gyfleoedd, cyfleusterau, digwyddiadau a rhwydweithiau diwydiant.

Bydd y datblygiad cyffrous hwn, ynghyd â'r cyfleusterau wedi’u huwchraddio yng Nghanolfan Halliwell, yn helpu sicrhau bod cymunedau lleol Sir Gâr – boed yn fusnesau, ysgolion neu grwpiau buddiant – yn gallu cael mynediad i’r cyfleusterau diweddaraf i’w helpu i ddatblygu a thyfu.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk