Y Gegin yn agor yng Nghanolfan S4C Yr Egin


12.10.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi mai cwmni sydd eisoes â chaffi llwyddiannus yn Llandeilo bydd yn rhedeg caffi Y Gegin yng Nghanolfan S4C Yr Egin – canolfan greadigol a digidol newydd y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Gyda’r caffi bellach wedi agor, mae perchnogion ifanc y cwmni – Penny Mitchell a Lee Davies – yn edrych ymlaen yn fawr at ehangu’u busnes llwyddiannus yn Yr Egin gan ddarparu’r un math o fwyd a phrofiad y mae eu cwsmeiriaid eisoes yn mwynhau yn eu caffi yn Llandeilo sef yr Hangout.

Mae’r ddau’n gyffrous iawn ynglyn â datblygu eu busnes yn Yr Egin gan barhau i weini bwyd lleol, ffres ar gyfer y tenantiaid a’r gymuned leol.  Bydd y caffi ar agor i’r cyhoedd o 8yb tan 4yp o ddydd Llun tan ddydd Gwener. 

“Ry’n ni’n hynod o gyffrous i fod yn rhan o’r Egin ac mae wedi bod yn wych cael bod yn rhan o’r broses o ddatblygu ardal y caffi dros y misoedd diwethaf,” meddai Lee Davies, sy’n wreiddiol o Lansawel.  “Ry’n ni wedi bod yn rhan o ddylunio’r ardal; rhan o ddewis y celfi a’r offer ac ry’n ni wir wedi mwynhau bod yn rhan o’r broses greadigol honno.”

Fe gafodd Lee a Penny y cyfle i fod yn rhan o’r Egin drwy bartneriaeth waith a ddatblygodd rhwng y cwpwl mentrus a Choleg Sir Gâr, sy’n rhan o grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Wedi i ni agor yr Hangout, fe benderfynias ‘mod i eisiau datblygu fy nealltwriaeth o’r byd busnes felly fe ddechreuais gwrs Rheolaeth Busnes yng Ngholeg Sir Gâr,” meddai Penny.  “Drwy fy mherthynas â’r coleg daeth y cyfle i weithio ar y cyd gyda nhw er mwyn darparu’r cynnig bwyd yn Yr Egin.

“Bydd cyfle i fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo o Goleg Sir Gâr i weithio yn y caffi a chyfle i ni gydweithio gyda’r coleg i ddarparu hyfforddiant a phrentisiaethau ar gyfer y myfyrwyr.  Mae’n meddylfryd ni‘n gweddu ffordd y coleg, y Brifysgol a’r Egin o weithio – hynny yw annog pobl leol i fod yn rhan o rywbeth ehangach.

“Mae hefyd yn fwriad gyda ni i gydweithio gyda’r Coleg er mwyn rhannu cyfleusterau ac i ddarparu cyfleon i’r myfyrwyr bobi bara a chacennau ar gyfer y caffi.  Dyna yw ein gweledigaeth – ry’n ni am edrych i’r dyfodol a chynnig cyfle i bobl ifanc yr ardal i fod yn rhan o rywbeth cyffrous a ffres.”

Mae Coleg Sir Gâr hefyd yn falch i fod yn rhan o’r bartneriaeth. "Mae'r coleg yn gyffrous i fod yn rhan o'r fenter arloesol hon yn Yr Egin," meddai Naldo Diana, Cyfarwyddwr Gweithredol, Ymgysylltu â Busnes ac Arloesedd.

"Mae dod â'n dysgwyr a'r gymuned leol at ei gilydd i greu profiadau cyflogadwyedd mentrus wrth wraidd yr hyn a wnawn, a chredwn y bydd hyn yn cael effaith ar y sector lletygarwch yn lleol yn y dyfodol agos."

Gobaith Penny a Lee yw i efelychu’r math o brofiad a gynygir yn yr Hangout – caffi sydd eisoes yn gyrchfan ac yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned leol.

Wedi cwrdd tra’n teithio’r byd ac wedi’u hysbrydoli gan ddiwylliant caffis Awstralia ac Indonesia, mae’r ddau yn benderfynol o fod yn driw i gynnyrch lleol  gan gynnig bwyd a diod o’r safon uchaf wedi’u cynhyrchu’n defnyddio cynhwysion lleol. 

“Byddwn ni ar agor yn ystod y dydd ond byddwn ni hefyd yn agor pan fydd digwyddiadau ‘mlaen yn y ganolfan,” parha Penny. “Mae gennym ffwrn pitsa a byddwn ni’n gwneud ein toes ein hunain yn ogystal â chynnig ystod o brydiau a chacennau.

Mae Penny a Lee hefyd yn edrych ymlaen yn arw at fod yn rhan o’r gymuned greadigol sydd wrthi’n tyfu a datblygu o fewn Yr Egin.  A fel dau sydd wrth eu bodd gyda sinema a byd y ffilm mae’r rhaglen o weithgareddau yn apelio atynt yn fawr.

“Ry’n ni wir yn edrych ymlaen at ddod i ‘nabod ein cwsmeriaid ac yn falch iawn ein bod ni’n rhan o’r datblgiad hwn o’r cychwyn cyntaf,” meddai Lee. “Ry’n ni’n gyffrous wrth feddwl am y cyfleon o fewn Yr Egin ac yn edrych ‘mlaen at fod yn rhan o gymuned greadigol newydd yn Sir Gâr.”

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad trawsnewidiol ac arloesol wedi’i leoli o fewn adeilad trawiadol ac eiconig ac yn cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu ac ardaloedd perfformiad.  Bydd hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, sgyrsiau a dangosiadau.

Gyda S4C yn brif denant o fewn yr adeilad, mae’r Egin hefyd yn gartref i ystod o gwmnïau sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi aml-gyfrwng a thechnoleg ddigidol, addysg ddigidol, cynhyrchu fideo a ffotograffiaeth, ôl-gynhyrchu, dylunio graffeg, cyfieithu ac is-deitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Mae Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin yn edrych ‘mlaen at groesawu Lee a Penny i’r Gegin ac i weld y caffi yn agor i’r cyhoedd.

“Mae’r hyn mae Lee a Penny am gynnig yn Y Gegin yn cydfynd yn llwyr gyda gweledigaeth Yr Egin.  Cyfle i gynnyrch Sir Gâr a Chymru serennu; cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu busnes yn ogystal â chyfleon hyfforddi i weithlu dwyieithog.  Yn aml dros goffi a bwyd da mae syniadau cyffrous yn datblygu a dwi’n siwr bydd nifer o rheiny’n ffrwtian yn awyrgylch hamddenol a byrlymus Y Gegin. Dwi eisoes wedi blasu’r brownies a mae nhw’n anhygoel!”

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r Egin, ebsotiwch helo@yregin.cymru

Yr Egin

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk