Y Myfyriwr Chwaraeon Moduro: Symud o AB i AU


01.03.2018

Mae Ysgol Peirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal cynhadledd â’r teitl Y Myfyriwr Chwaraeon Moduro: Symud o AB i AU.

Speakers and students in workshop

Roedd y gynhadledd yn gyfle i diwtoriaid ac addysgwyr drafod llwybr gyrfaoedd myfyrwyr peirianneg chwaraeon moduro wrth iddynt symud o golegau AB i sefydliadau AU.  Mae cynadleddwyr wedi dod o bob cwr o’r DG i'r gynhadledd a gynhelir ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.

Cyn y gynhadledd, aethpwyd â’r cynadleddwyr ar daith o gwmpas datblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, a fydd yn gartref i’r Ysgol Peirianneg yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Meddai Roger Dowden, Cyfarwyddwr Chwaraeon Moduro yn Ysgol Peirianneg y Drindod Dewi Sant:  Rydym ni wedi bod wrth ein bodd gyda’r ymateb gan ein cydweithwyr mewn Addysg Bellach, gan gynrychiolwyr y diwydiannau modurol a chwaraeon moduro a  ddaeth o bob cwr o Gymru a Lloegr i fynychu’r digwyddiad hwn.  Achlysur i ddysgu oedd hwn i ni.   Ar ddiwedd y gynhadledd credwn ein bod bellach mewn sefyllfa i ddatblygu technegau a dulliau dysgu a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n cydweithwyr yn y colegau AB i annog a chefnogi myfyrwyr ar gyrsiau galwedigaethol yn well er mwyn symud ymlaen i ystod eang o raglenni peirianneg chwaraeon moduro lefel uchel yn y Drindod Dewi Sant.   

Traddodwyd y prif anerchiad gan Shaun Clayton, sy’n Bennaeth AD i Prodrive, grŵp chwaraeon moduro a pheirianneg uwch Prydeinig sy’n adeiladu ac yn rasio ceir i gwmnïau a thimau megis Aston Martin, Mini a Volkswagen.  Teitl ei anerchiad oedd ‘Future Engineers at Prodrive’, a thrafododd rai o’r heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan amgylchedd peirianneg chwaraeon moduro sy’n newid yn gyflym.  Ar ôl y gynhadledd meddai:  

“Mae hanes gan y Drindod Dewi Sant o gyflenwi Prodrive â graddedigion sy’n beirianwyr cytbwys, ymarferol â brwdfrydedd am chwaraeon moduro.   Mae'n un o'r prifysgolion a ddefnyddiwn fwyaf am fod eu myfyrwyr yn deall yn iawn beth yw chwaraeon moduro.   Mae’n debyg y bydd y fenter hon yn dod â ffrwd ehangach o dalent bosibl i mewn i’r brifysgol a allai fod yn raddedigion Prodrive y dyfodol felly rydym ni’n hapus ein bod wedi cyfrannu.”

Hefyd yn siarad oedd John Paul Latham, darlithydd coleg a sylfaenydd studentmotosport.com, cymuned chwaraeon moduro ar-lein i bobl ifanc, myfyrwyr, graddedigion, addysgwyr, sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a mudiadau sy’n cefnogi pobl sy’n gobeithio cymryd eu cam cyntaf i mewn i’r diwydiant chwaraeon moduro. Meddai:  “Yn ogystal ag arddangos fy ngwefan, rwy’n cynrychioli Coleg West Anglia yn y drafodaeth am symud o AB i AU a rhai o’r problemau rydym ni’n eu hwynebu yno.  Mae llawer o bobl yn gwneud pethau gwych ond mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i’w gwneud hi’n gyraeddadwy i’n myfyrwyr.”

Gan dynnu sylw at y potensial i symud o un i’r llall yn llwyddiannus, clywodd y cynadleddwyr hefyd gyfres o gyflwyniadau gan raddedigion sydd wedi mynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd mewn peirianneg ar ôl symud o gyrsiau galwedigaethol mewn colegau AB i mewn i raglenni HND ac wedyn graddau ym Mheirianneg Fodurol neu Beirianneg Chwaraeon Moduro yn y Drindod Dewi Sant.  

Graddiodd Harley Gasson â gradd BEng mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro.  Bellach mae’n Uwch Beiriannydd Dylunio Cynyrchyddion Pŵer gyda McLaren Automotive, lle mae’n gweithio gyda’r peiriannau V8 sy’n gyrru'r ystod o gerbydau sydd gan McLaren Automotive. Meddai: “Mae wedi bod yn dda dod yn ôl a gweld beth mae’r timau rasio’n ei wneud.  Rydw i wedi siarad â dau fyfyriwr a ddywedodd eu bod wedi dod yma oherwydd anerchiad a wnes i ar gyfer y Drindod Dewi Sant yn fy ngholeg cyntaf.  Mae’n dda gwybod y gall fy mewnbwn i ddigwyddiad o’r math hwn ysbrydoli’r grŵp nesaf o beirianwyr.  Y peth gorau am y cyrsiau yn y Drindod Dewi Sant yw cael y profiad ymarferol. Byddwn i’n argymell bod myfyrwyr yn ymwneud ag un o dimau rasio’r brifysgol gymaint â phosibl.”

Graddiodd Dr Justin Mordern â gradd BEng mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro o’r Drindod Dewi Sant.  Aeth ymlaen i gwblhau PhD yn aerodynameg trenau teithwyr cyflym iawn.  Bellach mae’n gweithio i SMTC-UK, Canolfan Dechnegol Peirianneg y DG ar gyfer Canolfan Dechnegol SAIC Motor, lle mae’n ymwneud â pheirianneg, ymchwil, dylunio a rhaglenni datblygu ar gyfer cynnyrch newydd MG a Roewe i farchnadoedd byd-eang.  

Enillodd James Seabright ei radd BSc yn y Drindod Dewi Sant, gan oresgyn llawer o rwystrau ar ei daith addysgol.  Bellach mae’n Arbenigwr Technegol Systemau Awyr Peiriannau gyda Cummins UK Turbo Technologies.

Ar ôl graddio â gradd BEng mewn Peirianneg Fodurol, mae Ross Pollard bellach yn Beiriannydd Thermodynameg gyda Mahle Powertrain Ltd yn Northampton ac mae’n gyfrifol am ddadansoddi tanio peiriannau i’r cyflenwr cydrannau peiriannau pwysig hwn i’r diwydiant modurol.  

Roedd pob un yn cyfaddef nad oedd unrhyw syniad ganddynt wrth gychwyn ar eu cyrsiau galwedigaethol AB gwreiddiol y gallent fynd mor bell yn y diwydiant.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk