Y wraig banc a drodd at y byd academaidd sy’n helpu i gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yng Nghymru


20.02.2018

Fel Rheolwr Mentergarwch Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae Kathryn Penaluna yn defnyddio ei gwybodaeth drylwyr o entrepreneuriaeth i helpu i gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid llwyddiannus yng Nghymru - drwy ysbrydoli pobl ifanc yn uniongyrchol, a thrwy chwarae rôl allweddol wrth ddilysu entrepreneuriaeth a'i roi ar y map rhyngwladol fel pwnc academaidd.

Ysbrydolwyd Kathryn gan arloesedd yn wreiddiol yn ystod dyddiau cynharaf ei gyrfa fel rheolwr banc. Yn gyfrifol am gymeradwyo benthyciadau busnes, doedd ganddi ddim dewis ond gwrthod ceisiadau am syniadau gwreiddiol a aeth ymlaen i fod yn llwyddiannus iawn. Yn ddiweddarach, dechreuodd ddysgu busnes i fyfyrwyr dylunio ifanc - a helpodd ei gŵr gyda’i fusnes dylunio – ac roedd wrth ei bodd gyda’u syniadau a'u creadigrwydd.

Meddai Kathryn, "Roeddwn i'n dysgu drwy ddefnyddio fy mhrofiad o addysg busnes a bancio. Ond wrth wrando ar yr hyn oedd gan y myfyrwyr ifanc gwych i’w ddweud, sylweddolais fy mod wedi anwybyddu’n llwyr y cyfraniadau enfawr y mae arloesedd a chreadigrwydd yn eu gwneud. I ddechrau, roedd hi'n anodd symud fy ffordd o feddwl, ac i dderbyn nad oeddwn yr arbenigwr yr oeddwn i'n credu."

Cafodd ei phenodi i’w swydd bresennol yn 2005 ac, wedi’i hysbrydoli gan ei phrofiadau, astudiodd ar gyfer MA mewn Addysg Mentergarwch - gan ychwanegu hyn at y MBA a gafodd eisoes. Ers hynny, mae'r canlyniadau a'r hyn a gyflawnwyd yn adrodd cyfrolau. Ym mis Mehefin 2017, roedd y brifysgol yn y trydydd safle ar restr y Times Higher Education o gwmnïau cychwynnol sy’n weithgar ac yn dal i fasnachu ymhlith graddedigion – ac roedd hynny’n adlewyrchiad gwych o’r gwaith mae Kathryn wedi bod yn ei wneud wrth ddefnyddio syniadau newydd ac egin syniadau i gefnogi busnesau newydd. Ond gofynnwch iddi am ei phrofiad mwyaf cofiadwy a rhywbeth arall sydd ar frig y rhestr.

Eglurodd Kathryn, "Cawsom ein penodi gan lywodraeth Macedonia i ddatblygu ei addysg Arloesedd ac Entrepreneuriaeth; rhan newydd a gorfodol o gwricwlwm cenedlaethol ysgolion Macedonia. Fe wnaethom ni gais i Fanc y Byd am y prosiect ac ennill. Roedd yn brofiad anhygoel o'r dechrau i'r diwedd." Yn 2010, camp arall y mae Kathryn yn falch ohoni oedd sefydlu, gyda’i thîm, y rhaglen hyfforddi gyntaf i athrawon a ddilyswyd mewn prifysgolion y DU ar gyfer Addysgwyr Entrepreneuraidd, gan helpu i esgor ar gyfnod newydd ar gyfer astudio entrepreneuriaeth yn y DU ac Ewrop, lle cafodd gryn glod gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Wrth sôn am Creu Sbarc, mae Kathryn yn amlwg yn awyddus i wthio ymhellach. "Mae Creu Sbarc yn rhoi cyfle i ni ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig, ac i wrando ar y byd a dod ag ef yn ôl i Gymru," meddai. "Mae'r rhan fwyaf o arweinyddiaeth meddwl yn esblygu o'r gwaelod i fyny, felly bydd arbenigwyr newydd yn dod i'r amlwg a bydd y rhaglen hon yn sbardun i hynny."

 

Nodyn i'r Golygydd

Yn 2015 ymunodd Cymru â 7 rhanbarth byd-eang arall i gymryd rhan mewn rhaglen 2-flynedd oedd yn cael ei darparu drwy Ysgol Reolaeth Sloan yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), sef y Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol – neu REAP.

Roedd REAP yn gyfle i Gymru gydweithio â MIT a rhanbarthau eraill oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen i ddatblygu strategaeth wedi'i theilwra’n bwrpasol i wreiddio entrepreneuriaeth wedi'i hysgogi gan arloesedd wrth galon y broses creu gwaith a chyfoeth. Mae REAP wedi'i seilio ar ymgysylltu a chydweithio gwirioneddol rhwng pump o grwpiau rhanddeiliaid craidd, sef llywodraeth, y byd corfforaethol, y byd academaidd, cyfalaf risg a'r gymuned entrepreneuraidd. Dyma yw sylfaen gyson holl economïau llwyddiannus y byd. A dyma lle mae Creu Sbarc yn dod i mewn. Mudiad a sefydlwyd i sbarduno ac ennyn ymrwymiad pawb yn ecosystem Cymru i yrru entrepreneuriaeth wedi'i hysgogi gan arloesi yn ei blaen ledled y wlad yw Creu Sbarc. Wrth gyflawni'r nodau hyn, rydym am sicrhau bod cyfleoedd i arloesi a chyfleoedd masnachol yn AMLWG; bod y bobl fwyaf dylanwadol a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol a chyllidwyr yn CYSYLLTU â’i gilydd: ac yn gwneud y cyd-destun entrepreneuraidd yng Nghymru mor SYML â phosibl er mwyn i bawb allu deall a llywio eu ffordd drwyddo.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk