Ymgyrchydd dros heddwch a’r amgylchedd yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


06.07.2018

Derbyniodd y cyn-fynach a’r ymgyrchydd heddwch a’r amgylchedd, Satish Kumar, Ddoethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Gwyddoniaeth) yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed heddiw (Dydd Gwener, Gorffennaf 6).

Satish

Mae Satish Kumar wedi bod wrthi’n dawel ers dros 50 o flynyddoedd yn gosod yr agenda byd-eang ar gyfer newid. Naw mlwydd oed yn unig oedd ef pan ymadawodd â’i gartref teuluol i ymuno â’r Jainiaid crwydrol, ac yn 18 oed pan benderfynodd y gallai gyflawni mwy yn ôl yn y byd go iawn, drwy ymgyrchu dros ddiwygio tir yn India a gweithio er mwyn gwireddu gweledigaeth Gandhi o India newydd a byd heddychol.

Wedi ei ysbrydoli yn ystod ei ugeiniau cynnar gan yr actifydd dros heddwch o Brydain, Bertrand Russell, dechreuodd Satish ar bererindod heddwch 8,000 o filltiroedd. Heb unrhyw arian, ac yn dibynnu ar garedigrwydd a lletygarwch dieithriaid, cerddodd â chydweithiwr, o India, drwy Fosgo, Llundain a Pharis i America, er mwyn cyflwyno pecyn bach o ‘de heddwch’ i arweinwyr  y pedair gwlad a oedd bryd hynny yn bwerau niwclear.

Yn cyflwyno’r Ddoethuriaeth Anrhydeddus oedd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd y brifysgol.  Dywedodd:

“Mae’n fraint i mi gael cyflwyno Satish Kumar heddiw – yn ymgyrchydd heddwch ac amgylcheddol ar hyd ei oes.   Rwy’n falch i ddweud fy mod yn adnabod Satish ers blynyddoedd lawer – mae wir yn fraint i gael eich adnabod.”   

 Jane a Satish

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Satish Kumar:

“Mae’n fraint enfawr i mi heddiw i dderbyn y Ddoethuriaeth hon  mewn Gwddoniaeth.  Hoffem ddiolch i’r brifysgol, yr Is-ganghellor a Dr Jane Davidson am y fraint hon.” 

Yn 1973, ymsefydlodd Satish yn y DU a daeth yn olygydd y cylchgrawn Resurgence, swydd y parhaodd ynddi tan 2016, a olygodd mai ef oedd y golygydd a oedd wedi gwasanaethu’r un cylchgrawn am y cyfnod hiraf yn y DU. Yn ystod yr adeg hon, ef a fu arweinydd nifer o fentrau ecolegol ac addysgol sydd bellach wedi ennill parch rhyngwladol. Cydsefydlodd Schumacher College yn Ne Dyfnaint, lle mae’n Gymrawd Ymweliadol.  Yn ystod ei 50fed flwyddyn, aeth Satish ar bererindod arall – unwaith eto heb arian. Y tro hwn, cerddodd 2,000 o filltiroedd i fannau cysegredig Prydain, menter y mae’n ei ddisgrifio fel dathliad o’i gariad at fywyd a natur.

Ym mis Gorffennaf 2000, dyfarnwyd iddo Ddoethuriaeth er Anrhydedd mewn Addysg gan Brifysgol Plymouth. Yn 2001, derbyniodd Ddoethuriaeth er Anrhydedd mewn llenyddiaeth gan Brifysgol Caerhirfryn a rhoddwyd Gwobr Ryngwladol Bajaj Jamnalaidd iddo am hybu gwerthoedd Gandhiaidd  y tu allan i India. Yn 2009, gwobrwywyd Satish â Doethuriaeth er Anrhydedd yn y Gyfraith (LLD) gan Brifysgol Caerwysg. Yn 2013, fe’i gwnaed yn Ddoethur Prifysgol gan Brifysgol Suffolk. Flwyddyn yn ddiweddarach, fe’i penodwyd yn Llysgennad DU Oxfam. Mae Satish hefyd yn aelod o Gyngor Ymgynghorol  Gross National Happiness Centre of Bhutan.

Mae ei hunangofiant No Destination, a gyhoeddwyd gyntaf gan Green Books yn 1978, wedi gwerthu  dros 50,000 copi. Ef hefyd yw awdur You Are, Therefore I Am: A Declaration of Dependence, The Buddha and the Terrorist, Earth Pilgrim and Soil, Soul, Society.

Mewn cydnabyddiaeth o’i ymrwymiad i lesiant anifeiliaid a byw’n drugarog, etholwyd yn is-lywydd y RSPCA. Mae’n parhau i addysgu a chynnal gweithdai ar ecoleg llawn parch, addysg gyfannol a symlrwydd gwirfoddol, ac mae galw mawr amdano fel siaradwr yma yn y DU a thramor.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663