Ymroddiad ac Angerdd yn helpu Sam i Lwyddo


10.07.2018

Bydd ymrwymiad ac angerdd Sam Gardner am ddysgu yn cael ei gydnabod heddiw wrth iddo raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ei seremonïau graddio a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Abertawe heddiw.

Sam Gardner

Mae Sam, sy’n graddio heddiw â Thystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg, hefyd wedi ennill gwobr Inspire! a gynhelir bob blwyddyn yn ystod Wythnos Addysg Oedolion ym mis Mai er mwyn dathlu llwyddiannau dysgwyr rhagorol yng Nghymru sydd wedi dangos angerdd, ymroddiad a symblyiad ar gyfer dysgu, yn aml tra’n ymdopi ag amgylchiadau anodd.  

Mae Sam yn hannu o gefndir gofal gyda chyswllt cyfyngedig i’w deulu ar y pryd ac fe ddaeth yr unigrwydd yr oedd yn ei deimlo yn heriol iawn iddo.  Wrth i amser fynd heibio, daeth yn amlwg fod Sam yn pryderu ac yn dioddef o iselder ysbryd oherwydd y diffyg cefnogaeth a gafodd y tu allan i’r Brifysgol ac felly ar ganol blwyddyn olaf ei gwrs penderfynodd gymryd seibiant o’i astudiaethau gan ddechrau o’r newydd y flwyddyn ganlynol.  Ail ymunodd â’r cwrs y flwyddyn olynol yn gryfach, yn fwy hyderus ac yn benderfynol o lwyddo.  Cwblhaodd y BA Astudiaethau Addysg yn 2005 ac aeth ymlaen i swydd fel cynorthwyydd dosbarth ac yna ymdeisio am y Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg.  Dangosodd Sam benderfyniad, dycnwch er gwaethaf ei amgylchiadau dyrys er mwyn gwireddu ei freuddwydion.

Dywedodd Sam: “Rwy’n hapsu iawn o fod wedi graddio heddiw ac yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rwyf wedi cael gan staff y Brifysgol.  Dydy addysg ddim yn gorffen yn 18oed, mae’n gydol oes ac mae’n ffordd tuag at ryddid.  Y ffordd o ddod dros anawsterau yw drwy hunan-fynegiant a gwaith called.  Ceisio, Methu, Adlewyrchu, Ailadrodd”.

"Rwy’n credu bod addysg yn arf sy’n cryfhau, yn agor ein meddyliau ac yn ein galluogi i ddod yn gymdeithasol symudol. Nid wyf erioed wedi gadael i'm gorffennol i’m diffinio ond yn credu ei fod wedi gwneud fi’n gryfach ac yn fwy penderfynol i lwyddo. Byddaf yn parhau i siarad ac ysgrifennu ar ran plant sy'n derbyn gofal sydd heb lais neu sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gallwch chi lwyddo waeth beth fo'ch amgylchiadau. Cydiwch mewn addyad â dwy law. Mae'n agor drysau, yn adeiladu eich cymeriad a'ch meddwl” Dywedodd Caroline Lewis, Cyfarwyddwr y Rhaglen BA Astudiaethau Addysg “Rydyn ni’n ystyried bod Sam yn

UWTSD's Caroline Lewis, Programme Director, BA (Hons) Education Studies said: " Mae’r staff sy'n adnabod Sam ac yn gwybod ei gefndir yn ei ystyried fel ysbrydoliaeth i unigolion eraill, dyn ifanc sydd wedi llwyddo er gwaethaf ei amgylchiadau ar y cychwyn "