Ymweliad NCUB yn rhoi cyfle i arddangos partneriaeth â diwydiant


25.09.2018

Roedd Prifysgol  Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu cynrychiolwyr o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB) i drafod cydweithrediad y Brifysgol gyda busnes a diwydiant, yn ystod ymweliad i IQ a’r Fforwm, sef datblygiad newydd y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.

NCUB visit to IQ and Y Fforwm 19-09-18

Mae NCUB yn sefydliad aelodaeth annibynnol a dielw sy’n hyrwyddo, datblygu a chefnogi cydweithrediad busnes a phrifysgol ledled y DU.

Cyfarfu Dr Joe Marshall, Prif Swyddog Gweithredol a Mr Will Parsons, Cyfarwyddwr Masnachol ac Ymgysylltu NCUB gydag uwch reolwyr yn y Brifysgol er mwyn clywed am nifer o bartneriaethau cyffrous gyda chwmnïau byd-eang megis Sony sydd wedi datblygu cenhedlaeth newydd o dechnoleg ar gyfer addysg. 

Mae’r bartneriaeth wedi arwain at ddatblygu un o ystafelloedd Vision-Exchange cyntaf yn IQ lle mae technoleg Sony yn darparu platfform arloesol i hwyluso symudiad o theatrau  darlithio ac awditoria traddodiadol i leoedd dysgu blaengar. Mae’r dechnoleg yn galluogi arddulliau dysgu cydweithredol a rhyngweithiol a dylai wella ymgysylltiad a chyrhaeddiad myfyrwyr ac fe’i cyflwynwyd ar draws campysau’r Brifysgol. 

Yn ogystal, rhoddodd yr ymweliad y cyfle i drafod cydweithrediad unigryw’r Brifysgol â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ar ddatblygu Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru ac ystod o raglenni ar gyfer y sawl sydd â diddordeb mewn gyrfa hysbyseg iechyd; Heddlu De Cymru a Gwent ar ddatblygu fframwaith cymwysterau mewn plismona; Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â'r CITB, yn ogystal â darpariaeth dysgu yn y gweithle a chynlluniau prentisiaeth y Brifysgol.

Cyfarfu’r cynrychiolwyr o’r NCUB â staff Canolfan Cymru ar gyfer Gweithgynhyrchu Swp, sef prif ganolfan ymchwil cymhwysiad diwydiannol technolegau gweithgynhyrchu uwch er mwyn datblygu cynnyrch ac arloesed ar gyfer ystod o sectorau gan gynnwys awyrofod, modurol a meddygaeth yn ogystal â Chanolfan Arloesedd Technoleg Gynorthwyol, sy’n rhan o Goleg Celf Abertawe, ar ymchwil ac arloesed dylunio er mwyn gwella cynnyrch, gwasanaethau a systemau, yn enwedig o ran gofal iechyd a chymdeithasol. 

Roeddem yn falch iawn o groesawu cydweithwyr o’r NCUB i adeiladau newydd y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe”, meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor, Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd. “Roedd yn gyfle i bwysleisio rhai o brif fentrau’r Brifysgol ac i ddangos sut mae’r Drindod Dewi Sant wedi trawsffurfio’r cynnig er mwyn bod mor berthnasol â phosib i gyflogwyr a’u gweithlu presennol a dyfodol.

“Mae tirwedd addysg uwch yn newid yn barhaus ond mae’r Drindod Dewi Sant ar y blaen wrth i ni gyd-greu a chydweithio â busnesau i ddatblygu rhaglenni sy'n ymatebol, yn hyblyg ac yn bodloni heriau cymdeithasol mwyaf pwysicaf heddiw.”

Dywedodd Dr Joe Marshall, Prif Swyddog Gweithredol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes: “Roedd yn bleser mawr gweld y gwaith gwych sydd gan y Brifysgol yn eu datblygiad newydd trawiadol ar lannau Abertawe. Maent yn cyd-ddylunio a chyflwyno arloesi go iawn, yn ogystal â helpu i gyflwyno'r genhedlaeth nesaf o dalent graddedig sy’n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen ar fusnes."

 

 

Llun: Yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe, Dr Joe Marshall, Prif Swyddog Gweithredol NCUB, Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu a Chynaliadwyedd, Will Parsons, NCUB, Yr Athro Michael Fernando, Deon, Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg