Yr Arglwydd Alderdice yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


10.07.2018

Mae’r Arglwydd Alderdice wedi derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Llenyddiaeth) yn ystod seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe heddiw (Dydd Mawrth, Gorffennaf 10).

LordAlederdice1

Mae’r Athro, yr Arglwydd Alderdice FRCPsych, yn aelod o’r Democratiaid Rhyddfrydol yn Nhŷ’r Arglwyddi, a bu’n Gadeirydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Nhŷ’r Arglwyddi yn ystod y Llywodraeth Glymbleidiol rhwng y Blaid Geidwadol a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

Fel Arweinydd Plaid y Gynghrair Gogledd Iwerddon, chwaraeodd ran sylweddol yn nhrafodaethau Cytundeb Gwener y Groglith 1998, a phan sefydlwyd Cynulliad Gogledd Iwerddon, efe oedd Llefarydd cyntaf y Cynulliad newydd hwnnw. Ymddeolodd fel Llefarydd yn 2004, pan gafodd ei benodi gan Lywodraethau Iwerddon a Phrydain i fod yn un o bedwar aelod o’r Comisiwn Monitro Annibynnol (IMC) rhyngwladol, corff a gafodd ei sefydlu er mwyn diddymu’r mudiadau parafilwrol a monitro normaleiddio diogelwch.  

Yn cyflwyno’r Ddoethuriaeth Anrhydeddus oedd Gwilym Dyfri Jones, Pro-Is Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol.  Dywedodd:

Fy mraint fawr iawn ydyw'r bore yma i gyflwyno'r Arglwydd Alderdice i dderbyn gradd anrhydeddus mewn Llenyddiaeth i gydnabod ei wasanaeth i gydweithrediad heddwch rhyngwladol a hyrwyddo deialog rhyng-ddiwylliannol. Mae Arglwydd Alderdice yn unigolyn rhyfeddol ac yn esiampl arbennig i ni gyd. Mae ei weledigaeth, ei ddewrder a'i ymrwymiad personol i Broses Heddwch Iwerddon wedi bod yn rhagorol ac, trwy ei gyflawniadau, gwnaed gwir wahaniaeth i fywydau pobl Gogledd Iwerddon."

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Yr Arglwydd Alderdice:

"Rwy'n falch iawn ac yn ei ystyried yn fraint i dderbyn yr anrhydedd hon heddiw gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'n bleser mawr fod yma ac i rannu'r diwrnod gyda llawer o raddedigion ifanc ac i weld y cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn eu bywydau.
Rwyf wedi cael y cyfle i weithio ar faterion yn ymwneud â datrys gwrthdaro yn fy rhan fy rhan i o’r byd, Gogledd Iwerddon a mannau eraill hefyd. Mae'n fyd anodd ac mae angen pobl ifanc disglair arnom er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Dyna’r cyfle sydd gan y bobl ifanc hyn nawr ar ôl cael sylfaen gwych yn y brifysgol."

LordAlderdice2

Bu’n weithredol ym maes gwleidyddiaeth ryddfrydol ryngwladol ers hir amser, ac yn Is-lywydd y Blaid Ddemocrataidd Ryddfrydol a Diwygio Ewropeaidd ac yna yn Llywydd i Liberal International (ffederasiwn byd-eang o dros 100 o bleidiau gwleidyddol rhyddfrydol). Erbyn hyn, mae’n Presidente d’Honneur i Liberal International. 

Yn flaenorol bu’n seiciatrydd ymgynghorol yn y Ganolfan Seicotherapi a sefydlwyd ganddo yn Belfast, ond bellach mae’n Athro Clinigol mewn Seiciatreg ym Mhrifysgol Maryland (Baltimore), Cyfarwyddwr y Ganolfan Datrys Gwrthdaro Anhydrin yng Ngholeg Harris Manchester (Prifysgol Rhydychen) a Chadeirydd y Ganolfan ar gyfer Meithrin Democratiaeth a Heddwch (Belfast).

Mae’r Arglwydd Alderdice wedi treulio ei holl fywyd yn gweithio ym maes deall a mynd i’r afael â ffwndamentaliaeth grefyddol, radicaleiddio, terfysgaeth a gwrthdaro gwleidyddol treisgar mewn amrywiol rannau o’r byd. Yn fwy diweddar, mae wedi bod wrthi’n gweithio ar broblemau pobloedd gynhenid a’u gwrthdaro â mewnfudwyr. Mae’n ymgynghori, yn darlithio ac yn ysgrifennu am y materion hyn ac wedi derbyn cydnabyddiaeth a llawer o raddau er anrhydedd a gwobrau, gan gynnwys Gwobr y Gymdeithas Seicdreiddiol Ryngwladol am Wasanaeth o Deilyngdod Eithriadol i Seicdreiddio, Gwobr Ffederasiwn Gwyddonwyr y Byd am gymhwyso Gwyddoniaeth at Achos Heddwch, a Gwobr Rhyddid Liberal International. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663