Yr Arglwydd Bourne o Aberystwyth yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


09.07.2018

Mae’r Arglwydd Bourne o Aberystwyth wedi derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur yn y Gyfraith) yn ystod seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Abertawe heddiw (Dydd Llun, Gorffennaf 9).

Bourne

Penodwyd yr Arglwydd Bourne yn Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar y cyd yn Swyddfa Cymru yn 2017. Mae’n dal y rôl hon ar y cyd â’i rôl fel Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol a ddechreuodd yn Ionawr 2018.

Cyn hyn daliodd y rôl hon yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, o 2016 i 2018. Mae’n aelod o Dŷ’r Arglwyddi ers Medi 2013.  Addysgwyd yr Arglwydd Bourne yn Ysgol Ramadeg King Edward VI, Chelmsford; Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt, ble astudiodd y gyfraith.  Cyn hynny, gweithiodd fel Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd ac fel Arglwydd Preswyl o Fai 2015 hyd at Orffennaf 2016. Penodwyd yn Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn Swyddfa Cymru ym Mai 2015. O 2014 i 2015 bu’n Chwip yn Nhŷ’r Arglwyddi gyda chyfrifoldeb dros Swyddfa Cymru, yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol, yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r elfennau darlledu ym mhortffolio’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Yn cyflwyno’r Ddoethuriaeth Anrhydeddus oedd Yr Athro Dylan Jones, Deon yr Athrofa.  Dywedodd:

Mae gan yr Arglwydd Bourne gysylltiadau agos gyda’r Brifysgol oherwydd ei fod yn Athro yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Abertawe ac yn ddiweddarach yn Brifathro Cynorthwyol yn Athrofa Abertawe yn Mount Pleasant.  Y mae’n amlwg fod Yr Arglwydd Bourne yn cael ei adnabod fel gwleidydd y dylid talu sylw iddo.  Yn 2005, cyflwynwyd Gwobr Ymgyrchydd y Flwyddyn iddo fe gan raglen y BBC AM.PM; enillodd hefyd AC y flwyddyn gan ITV. Mae’r Arglwydd Bourne wedi gwneud cyfraniad pwysig a hir dymor i fywyd a gwleidyddiaeth Cymru - heddiw rydyn ni’n adnabod a dathlu ei gyfraniad.”   

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Yr Arglwydd Bourne o Aberystwyth:

"Diolch am y gwahoddiad i fod yma heddiw.  Y mae’n fraint fawr i fod yma mewn lleoliad mor hardd ac i dderbyn gradd er anrhydedd.  Rwy’n falch iawn hefyd bod fy ffrind da a’m cydweithwraig, y Farwnes Finlay yma heddiw i dderbyn gradd er anrhydedd.  Mae gen i gysylltiad balch gydag Abertawe yn sgil fy nyddiau yn Ysgol y Gyfraith Abertawe ac yn ddiweddarach fel Prifathro Cynorthwyol.

Rwy’n teimlo anrhydedd mawr i dderbyn y wobr gan y Brifysgol, lle mae gennyf gymaint o gysylltiadau.  Hefyd, mae campysau Llambed a Chaerfyrddin wedi’u lleoli yn y rhanbarth a gynrychiolais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae gennyf gysylltiadau agos gyda hwy hefyd.  Mae’n Brifysgol sy’n cael ei harwain yn rhagorol gan Yr Athro Medwin Hughes, felly, byddwch yn falch o fod yn gyn-fyfyrwyr y Brifysgol hon.  Cadwch mewn cysylltiad gyda’ch gilydd ond yn fwy fyth, cadwch mewn cysylltiad â’r Brifysgol.  Diolch o galon unwaith eto am yr anrhydedd” 

Bu’r Arglwydd Bourne yn Aelod Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru o 1999 i 2011 ac yn Arweinydd yr Wrthblaid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 2007 a 2011. Bu hefyd yn aelod o Gomisiwn Silk.  Rhwng 1996 a 1998, bu’r Arglwydd Bourne yn Athro yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Abertawe, yn sefydliad blaenorol y Drindod Dewi Sant. Mae wedi addysgu’r gyfraith ym Mhrifysgol Hong Kong, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Caergrawnt.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663