Yr Athro Andy Penaluna yn derbyn cymeradwyaeth am ei waith gyda Byddin yr Unol Daleithiau.


14.03.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o nodi bod yr Athro Andy Penaluna wedi'i gymeradwyo am ei waith gyda Phrifysgol Astudiaethau Milwrol a Diwylliannol Tramor (UFMCS) Byddin yr Unol Daleithiau.

Roedd yr Athro Penaluna’n allweddol wrth ddatblygu’r Cwrs Arweinwyr Arloesol , sy'n ceisio helpu uwch arweinwyr i ymdopi â sefyllfaoedd sy'n newid drwy ddeall cymhellion a safbwyntiau pobl eraill.

“Pan ddaeth Byddin yr Unol Daleithiau ataf gyntaf mae’n rhaid i mi gyfaddef i mi gael fy synnu, fodd bynnag, sylweddolais yn fuan iawn nad oedd y problemau roedden nhw’n eu hwynebu gydag uwch arweinwyr yn wahanol iawn i rai o'r heriau y mae arweinwyr busnes yn gorfod delio â nhw," meddai’r Athro Penaluna, sydd yn Gyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuriaeth Greadigol (IICED) yn y Drindod Dewi Sant.

Meddai Mark French, Cyfarwyddwr UFMCS: "Ar sawl cam yn y broses hon, wrth i ni gynllunio, datblygu a mireinio ein cwricwlwm a’n gweithgareddau dysgu, roedd yr Athro Penaluna’n barod i rannu ei arbenigedd, cynnig argymhellion a chyngor ystyrlon a hyd yn oed adolygu a beirniadu ein cynlluniau ar gyfer yr ystafell ddosbarth a'n gweithgareddau dysgu. Mae ei arbenigedd a’i gyfraniadau o ran meddwl dargyfeiriol a’r ffordd orau o ddatblygu hynny yn ein myfyrwyr wedi bod yn arbennig o werthfawr i ni.”

Ychwanegodd yr Athro Penaluna: “Fel y dysgom mor bell yn ôl â Brenin Phillip II o Armada Sbaen, gall arweinydd oportiwnistaidd da fel Drake fod yn drech na phobl sydd â’u meddwl wedi’i hoelio ar un nod,  yn enwedig pan fydd hynny’n cyfyngu ar hyblygrwydd eu hymateb. Yn IICED rydym ni wedi bod yn ceisio astudio’r ffenomen hon a chynnig atebion y gall arweinwyr eu mabwysiadu. Fodd bynnag, roedd yn syndod o hyd fod Byddin yr Unol Daleithiau o’r farn fod ein gwaith ni’n ddigon pwysig i’w gynnwys ar y lefel hon o hyfforddiant, a luniwyd yn wreiddiol, gyda llaw,  ar gyfer myfyrwyr Dylunio Hysbysebu yng Ngholeg Celf Abertawe.

Mae PCYDDS hefyd yn falch o nodi bod yr Athro Penaluna wedi'i ddewis yn un o dîm gwerthuso Menter Prifysgolion yr UE – sydd wedi cael y dasg o ddatblygu metrigau newydd yn seiliedig ar HEInnovate ac EntreComp, ac yna defnyddio'r rhain i amlygu pa brifysgolion yn yr UE sydd ar flaen y gad yn hyn o beth.

Bwriedir i’r gydnabyddiaeth hon helpu penderfyniadau myfyrwyr drwy roi bri ar dystiolaeth, ac mae’n uniongyrchol gysylltiedig â chyhoeddiadau’r UE fis diwethaf sydd yn galw am ffyrdd newydd o asesu dysgu a dulliau dysgu.

Mae’r Athro Penaluna hefyd wedi bod ynghlwm yn agos â lansio arbrawf polisi newydd Erasmus + (hyfforddiant athrawon entrepreneuraidd), a arweinir gan gydweithwyr yn Yr Athrofa o fewn y Brifysgol, gyda chymorth yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuriaeth Greadigol  (IICED) a Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch y Drindod Dewi Sant.

Mae’r gwaith wedi galluogi PCYDDS i fod ar flaen y gad o ran datblygiadau Ewropeaidd, er enghraifft drwy brosiectau Erasmus + megis EntreAssess ac EntreComp ar gyfer Addysgwyr, a lansiwyd ar 1 Chwefror ym Mrwsel. Bydd hyn yn helpu i fapio a datblygu datblygiad proffesiynol yr athro, sydd yn bwnc perthnasol iawn i'r agenda addysg yng Nghymru," meddai’r Athro Penaluna.

Mae EntreComp, a lansiwyd yn 2016, yn cefnogi meddwl a dealltwriaeth newydd o’r hyn mae'n ei olygu i fod yn entrepreneuraidd a chael ymdeimlad o fenter yn y gymdeithas heriol sydd ohoni, sy'n newid yn barhaus.

Mae IICED yn y Drindod Dewi Sant wedi chwarae rhan annatod yn lansio fframwaith Cymwyseddau Synnwyr o Fenter ac Entrepreneuriaeth (EntreComp) yr UE.   Yn benodol roedd yr Athro Penaluna yn allweddol yn yr Agenda Sgiliau i Ewrop a lansiwyd yn ddiweddar sy’n anelu at sicrhau bod yr hyfforddiant, y sgiliau a’r cymorth iawn ar gael i bobl i’w helpu i ddod o hyd i swyddi o safon a gwella eu cyfleoedd mewn bywyd.

Yn dilyn adolygiad yr Athro Graham Donaldson o drefniadau’r cwricwlwm ac asesu mewn ysgolion yng Nghymru, mae arddulliau dysgu entrepreneuraidd wedi dod yn elfen ganolog o ‘sgiliau ehangach’ i holl ysgolion Cymru erbyn 2021 (270,000 o ddisgyblion a dros 12,000 o athrawon). I baratoi athrawon a rheolwyr athrawon ar gyfer y newid ymagwedd llwyr hwn,  mae cymwysterau newydd yn / wedi cael eu datblygu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan ddefnyddio EntreComp. Mae’r rhain yn cynnwys Doethuriaeth mewn Addysg (EdD); llwybr doethurol proffesiynol â’r nod o ymgorffori gweledigaeth y gweithiwr addysg proffesiynol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol. Gan ddefnyddio enghreifftiau o gymwyseddau EntreComp a disgrifiadau lefel uwch, mae’r rhaglen yn amlinellu beth fydd pob elfen o’r rhaglen Ed D yn ei gyflawni.

Meddai’r Athro Penaluna:  “Er na allwn ragweld y dyfodol yn llawn, gwyddom y bydd cymwyseddau digidol a’r gallu i wneud pethau na all peiriannau ac offer awtomatiaeth eu gwneud, yn ganolog i ddyfodol gwaith. Y cwestiwn amlwg nesaf yw, beth mae hynny’n ei olygu i’r athro a’r addysgwr? Mae’n bosibl na fydd yr hyn maen nhw’n ei wybod heddiw yn berthnasol yfory – dyna pa mor gyflym mae pethau’n newid. Felly beth maen nhw’n ei addysgu? Nid ar gyfer artistiaid yn unig bellach mo sgiliau creadigrwydd ac arloesi ; mae’n rhaid i ni gyd addasu i fyd lle bydd galw cyson am syniadau newydd a datrysiadau newydd. Dyna sy’n cael ei drafod ledled y byd mewn perthynas â’r bwlch sgiliau, ac mae’r digwyddiad hwn yn dod â meddylwyr mwyaf Ewrop at ei gilydd i wneud yn union hynny .”

Lansiwyd Entrecomp – y Fframwaith Cymwyseddau  Entrepreneuriaeth Ewropeaidd yn y Deyrnas Unedig mewn cynhadledd yn Y Drindod Dewi Sant ar 12 Hydref, 2016.

Gan weithio mewn cydweithrediad â nifer o bartneriaid, yn cynnwys Addysgwyr Menter y DU, Canolfan Genedlaethol Entrepreneuriaeth mewn Addysg (NCEE), yr Academi Addysg Uwch a'r Sefydliad Menter ac Entrepreneuriaid (IOEE), bu’r gynhadledd yn archwilio perthnasedd deilliannau dysgu entrepreneuraidd a’r modd maent yn cael eu gweithredu’n ymarferol ymhob math o leoliad, o addysg gynradd i hyfforddiant ar gyfer gwaith.

Yn rhan o’r gynhadledd cafwyd rhagarweiniad fideo arbennig gan Ana Carla Pereira, Pennaeth Uned yng Nghyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant y Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â chroeso gan yr Athro Mike Phillips, Pro Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi, Menter a Masnacheiddio yn Y Drindod Dewi Sant.

Yn ystod y 36 mis diwethaf mae grŵp o arbenigwyr wedi bod yn gweithio’n galed ar y prosiect er mwyn darparu’r ddogfen ganllaw derfynol am addysg entrepreneuraidd ar bob lefel ar gyfer dinasyddion ac addysgwyr Ewrop. 

Roedd cyfraniad y Drindod Dewi Sant yn cynnwys rhoi cymorth ar gyfer ymgorffori addysg entrepreneuriaeth ar draws y cwricwlwm cynradd ac uwchradd yng Ngweriniaeth Macedonia.   Yn rhan o’r fenter bu Elin McCallum a Catherine Brentnal o ‘Are You Ready’ yn gweithio gydag Athrofa Ryngwladol IICED yn Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu hyfforddiant entrepreneuraidd, cwricwlaidd ac arbenigol ar gyfer 2,500 o athrawon yn ogystal â datblygu llawlyfr “How to teach entrepreneurship”.  Credir mai’r fenter hon yw’r gyntaf o’i bath yn y byd.

“Mae’r ymchwil  a datblygu a gynhaliwyd gan yr Athro Penaluna a’i gydweithwyr yn arwain y ffordd o ran addysg fenter ac entrepreneuriaeth ac mae wedi cael effaith yn rhyngwladol ar lunio polisïau.  Mae’n dangos bod angen arweinwyr arnom o bob math o gefndiroedd sy’n gallu meddwl yn greadigol a herio cysyniadau er mwyn datrys problemau.  Mae gan yr arloesi hwn y potensial i newid ein cymdeithas er gwell ac rwy’n falch fod yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuriaeth Greadigol yn y Drindod Dewi Sant yn cael effaith mor sylweddol yn y maes hwn”, meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk