Yr Athro Andy Penaluna yn mynychu lansiad adroddiad newydd ar Addysg Entrepreneuriaeth yn Nhŷ’r Cyffredin, Llundain.fredin, Llundain.


24.11.2018

Mae’r Athro Andy Penaluna, o’r Drindod Dewi Sant, wedi mynychu lansiad adroddiad newydd ar Addysg Entrepreneuriaeth yn Nhŷ’r Cyffredin, Llundain.   

Am y 6 blynedd diwethaf, mae’r Athro Penaluna, Cyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (International Institute for Creative Entrepreneurial Development - IICED) Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn helpu arwain ar gyfarwyddyd newydd sy’n ymwneud â menter ac entrepreneuriaeth yma yn y DU, a hefyd yn Ewrop. Mae wedi gweithio’n agos â’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd  ar gyfer Addysg Uwch (The Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA), sefydliad annibynnol di-elw sy’n ceisio diogelu safonau a gwella ansawdd addysg uwch y DU, pa le bynnag y caiff ei chyflwyno o gwmpas y  byd. Cadeiriodd eu hadolygiad 2017 – 18, ac arweiniodd ddatblygiad eu cyfarwyddyd cenedlaethol newydd.

Nododd Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth “Mae gwaith yr Athro Penaluna ar ran Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dystiolaeth o ymrwymiad y Brifysgol i wneud addysg fenter yn rhan gyfannol o’i strategaeth ddysgu ac addysgu. Mae addysg fenter yn hanfodol ar gyfer datblygu cymwyseddau graddedigion er mwyn diwallu gofynion cyflogwyr i’r dyfodol.  Mae hefyd yn sail ar gyfer sbarduno busnesau newydd graddedigion, sy’n enwedig o addas yn ystod yr wythnos Entrepreneuriaeth Fyd- eang.”

Mae’r adroddiad newydd hwn yn ceisio hysbysu’r llywodraeth ynglŷn â llwyddiannau,  heriau a chyfleoedd i gyflwyno addysg fenter mewn prifysgolion. Mae eu hargymellion yn seiliedig ar ymatebion i‘r Alwad am Dystiolaeth, ac maent yn ceisio gweithio yn unol â’r syniadau a’r arfer diweddaraf.

Mae’r adroddiad yn dweud: “O ystyried  safon sector addysg uwch y DU, disgwylir efallai ein bod ni’n cystadlu â’r goreuon pan mae’n dod i arbenigedd mewn addysg fenter. Gwnaeth llawer o’r ymatebion i’r Alwad am Dystiolaeth ganmol yn benodol y cyfarwyddyd QAA 2012 ar Fenter ac Entrepreneuriaeth (a ddiweddarwyd yn 2018) fel anterth i flynyddoedd o fyfyrdod, a adeiladodd ar adroddiadau blaenorol, gan gynnwys, ond nid o reidrwydd yn gyfyngedig i’r adroddiad ‘APPG for Microbusinesses 2014 Report: An Education System Fit for an Entrepreneur’ ac adroddiad y Llywodraeth, ‘Enterprise for All’ a arweiniwyd gan yr Arglwydd  Young.”

“…gwnaeth llawer a ymatebodd i’r Alwad am Dystiolaeth bwysleisio pwysigrwydd y cyfarwyddyd QAA, gyda chyflwyniad ICURe yn ei ddisgrifio fel  “eiliad semenol yn 2012 pan gyflwynodd y QAA i gymuned y DU (a’r gymuned fyd-eang) ymagwedd gydlynol a thrwyadl at yr angen am, a’r dulliau ar gyfer datblygu meddylfrydau menter ac entrepreneuraidd yn ein cymuned.”

Meddai’r Athro Penaluna: “Yn 2010, cefnogodd Llywodraeth Cymru gynhadledd ar gyfer addysgwyr menter a wnaeth ddiweddu mewn galwad 5 cam ar lywodraethau. Un o’r galwadau hyn oedd am ddatblygu strategaeth ar gyfer cyfoethogi ansawdd addysg a fyddai’n wir cyrraedd y nod; un a fyddai’n tywys addysgwyr a’u helpu i amddiffyn sector y Prifysgolion rhag y dyfodol. Gwnaeth ychydig ohonom ymateb i’r alwad honno a gyda chymorth Advance HE, a dan arweinyddiaeth yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), penderfynom ar fath newydd o ganllaw a fyddai’n diwallu’r galw.”

“Yn  ddiweddarach, cysylltodd Llywodraeth y DU â ni er mwyn ystyried sut y gallai’r mathau hyn o addysg fenter fod o les i bob lefel o addysg. Ni ddaeth yr alwad hon oddi wrth addysgwyr a gwleidyddwyr, ond yn hytrach oddi wrth fusnesau bychain pryderus a aeth at y llywodraeth i ofyn am newid, am mai nhw oedd yn wynebu’n uniongyrchol y diffyg. Yn y diwedd, gwnaethom ysgrifennu’r papur polisi ‘An Education System fit for an Entrepreneur’, ac roedd hi’n fraint i mi ei gyflwyno ger bron y Senedd. Nid y math o adroddiad sy’n eistedd ar silff yw hwn – fel y gallwch ddarllen yma, mae eisoes yn cael effaith go iawn.”

“Y llynedd, roeddwn yn ddigon ffodus i gadeirio adolygiad cenedlaethol o’r ddogfen QAA ar ôl iddi gael ei defnyddio am 5 mlynedd ledled y wlad. Yr hyn sy’n wych am yr adroddiad hwn yw’r ffaith ei fod yn dod oddi wrth gorff cydnabyddedig y llywodraeth 

sy’n cynorthwyo entrepreneuriaid ac sy’n entrepreneuriaid eu hunain. Mae’r bobl hon yn cynrychioli pob plaid seneddol ac yn canolbwyntio ar yr anghenion, ac nid ar y wleidyddiaeth. Maent wedi cydnabod y camau mawr a wnaed.  Bellach, am fod addysgwyr ac entrepreneuriaid yn siarad yr un iaith, maent wedi alinio eu nodau, a gallant gydweithio er mwyn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith newydd.”

Mae’r Athro Penaluna, trwy dîm IICED Y Drindod Dewi Sant, hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda thîm Cwricwlwm ac Addysgeg Llywodraeth Cymru, yn cynorthwyo datblygu’r cwricwlwm newydd ar gyfer ‘Dyfodol Llwyddiannus’. 

Y mae hwn yn ychwanegol at y gwaith sy’n cael ei wneud gan Athrofa Addysg Y Drindod Dewi Sant, sy’n helpu datblygu fframweithiau dilyniant arloesol a modelau dysgu proffesiynol newydd. 

Meddai: “Mae’n fraint i weithio gydag athrawon mor frwdfrydig yng Nghymru.  Drwy ‘Dyfodol Llwyddiannus’ maent wedi cael cyfle i ddiweddaru addysg, er mwyn diwallu gofynion byd lle y caiff swyddi newydd eu dyfeisio bob dydd, a lle mae ffyrdd newydd o weithio yn golygu na fydd gwybodaeth ddoe efallai yn addas bellach ar gyfer anghenion yfory. Yn syml, ein swydd oedd eu cefnogi ar sail ein profiadau rhyngwladol ac i ychwanegu ysgogiad at y gwaith torri tir newydd maent yn ei ddatblygu.”

Ychwanegodd yr Athro Penaluna: “Mae llawer o’r heriau sy’n wynebu addysg wedi’u seilio ar un cwestiwn syml, sef, a wnawn ni barhau i ganolbwyntio ar wybodaeth a pharhau i roi  gallu myfyrwyr a disgyblion i gofio ar brawf drwy ddefnyddio arholiadau a thraethodau? Neu a ddylem ailgynllunio addysg a’i hymestyn er mwyn cynnwys galluoedd a chymwyseddau? Mae angen math gwahanol o werthuso a mathau gwahanol o athrawon ar y rhain, rhai sy’n gallu datblygu creadigedd, arloesedd a gwerthoedd  mentrus. Yn IICED Y Drindod Dewi Sant, rydym wedi bod wrthi’n gweithio gydag arbenigwyr ar draws y byd am dros ddegawd ar y cwestiwn hwn, a chydnabyddir ein harweinyddiaeth yn fyd-eang.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk