Yr Athro Judith Hall OBE yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


12.07.2018

Mae’r Athro Judith Hall OBE wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe heddiw (Dydd Mercher, 11 Gorffennaf).

Judith Hall t4

Mae’r Athro Judith Hall yn academydd clinigol, yn ymarferydd ym maes Anesthesia Trawma, ac yn bennaeth ar yr adran Anestheteg, Gofal Dwys a Meddygaeth Poenau ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi ei hymwreiddio’n ddwfn ym mywyd academaidd Cymru, a dyfarnwyd ei gradd ymchwil gan Goleg Meddygaeth, Prifysgol Cymru.

Am dros ddau ddegawd, bu’r Athro Hall yn gweithio ym maes Datblygu Rhyngwladol, yn gyntaf fel meddyg ifanc yn Nepal a Swaziland, ac wedyn mewn prosiectau fwyfwy dylanwadol yn Affrica Is-Sahara. Sefydlodd yr elusen Mothers of Africa yn 2004 mewn ymateb i ofynion Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig (NDCau). Hyrwydda’r elusen hon addysg merched er mwyn atal bywydau rhag cael eu colli’n ddiangen wrth roi genedigaeth i blant; gall addysg achub bywydau, ac mae’n gwneud hynny. Mae’r elusen wedi gweithredu mewn llawer o wledydd, gan gynnwys  Zambia, Liberia, Benin ac Ethiopia.

 

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Yr Athro Judith Hall OBE:

“Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn teimlo ychydig dan deimlad ac nid oeddwn yn disgwyl hynny. Wedi i'ch bywyd gael ei adrodd a’i adlewyrchu mewn ffordd mor garedig a chynnes - nid ydych chi'n meddwl am eich bywyd mewn gwirionedd - rydych yn parhau i wneud y pethau pwysig i chi. Mae’n deimlad arbennig i gael eich anrhydeddu yn y ffordd yma ac nid wyf yn hollol siŵr os ydw i’n haeddi’r clod. Diolch yn fawr iawn, mae wedi bod yn wych. "

Wrth gyflwyno’r Athro Judith Hall OBE i’r gynulleidfa dywedodd Yr Athro Michael Fernando, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg:

"Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno'r Athro Judith Hall OBE, ar gyfer Cymrawd Anrhydeddus o'r Brifysgol hon am wasanaethau i iechyd a gofal rhyngwladol.

Mae'r Athro Judith Hall yn academydd clinigol, yn feddyg ymarfer Trawma Anesthesia a phennaeth ei hadran academaidd Anaestheteg, Gofal Dwys a Meddygaeth Poen ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’n berson sydd wedi'i ymgorffori'n ddwfn ym mywyd academaidd Cymru. Is- ganghellor, Ar y diwrnod yr ydych wedi annog ein graddedigion i ddangos tosturi, mae’n briodol ein bod yn anrhydeddu'r Athro Hall. Mae Athro Hall yn rhoi pwyslais ar yr hyn y gall un ei gyflawni pan ddaw arbenigedd academaidd a thosturi at ei gilydd.

Nid wyf yn gor-ddweud ond diolch i Judith mae miloedd o fenywod yn Affrica yn fyw heddiw o ganlyniad i’w gwaith. Diolch i'w gwaith, mae gan lawer o fenywod yn y byd datblygol gyfle i eni plentyn yn ddiogel.

Mae Judith ei hun yn academydd amlwg yn ei maes dewisol ac mae wedi bod yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl - ac mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Trwy ei gwaith fel academydd clinigol, mae Judith wedi sicrhau lle iddi hi ei hun yn hanes wrth ddatblygu cyfleoedd i eni’n ddiogel yn Affrica.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn  brifysgol i Gymru ac mae’n sicrhau bod Cymru ar flaen y gad ar y llwyfan rhyngwladol. Mae Athro Hall yn nodweddiadol o'r hyn y gall y gorau o Gymru ei gynnig i'r byd ehangach.

Rwy'n falch iawn o gyflwyno Judith i’r seremoni hon a hynny am ei gwasanaethau i’r maes iechyd a gofal rhyngwladol. "

Yn 2013, gyda chymorth Prifysgol Caerdydd, datblygodd yr Athro Hall y Phoenix Project, ac mae bellach yn ei arwain. Cydweithrediad o bwys yw hwn rhwng Prifysgolion Namibia a Chaerdydd, unwaith eto mewn ymateb i NDCau y Cenhedloedd Unedig, sef: Lleihau Tlodi,  Hyrwyddo Iechyd a Datblygiad Amgylcheddol Cynaliadwy. Seilir yr holl is-brosiectau ar wrando ar ofynion datblygiadol ei bartneriaid, ac wedyn, unwaith y cytunwyd arnynt, fe’u gyrrir gan effaith. Mae’r Phoenix Project yn denu cyllid grant sylweddol gan brif roddwyr, o’r DU ac yn rhyngwladol, er mwyn cynorthwyo anghenion datblygu ei bartneriaid.

Mae’r Athro Hall wedi datblygu rhwydwaith o dimau llwyddiannus; pobl sydd yr un mor ymroddedig â hithau, er mwyn sicrhau y cyflawnir yr holl allbynnau ac effeithiau.

Ym meysydd Sepsis, Arloesedd, Iechyd Cyhoeddus, Datblygu Rhyngwladol, a Niwroddelweddu Amlfodd ar gyfer Anesthesia a Phoen y mae ei phrif weithgareddau ymchwil. Mae ganddi ddiddordebau addysgol mewn Arloesedd Addysg ac Addysg Efelychu, yn enwedig wrth gwrdd yn addas ag anghenion partneriaid yn y byd datblygol.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663