Yr Athro Michael Fernando, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yn cyflwyno seminar ymchwil


24.05.2018

Mae cyfres lwyddiannus o seminarau ymchwil amser cinio wedi cyrraedd ei huchafbwynt gyda sgwrs gan yr Athro Michael Fernando, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Drindod Dewi Sant, a fu’n rhannu ei waith ar  ganfod canser y fron yn gynnar a darganfod arfau cudd.

 

Diwrnodau Agored Abertawe 

Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg

 

Bu’r Athro Fernando yn annerch staff a myfyrwyr yn y digwyddiad ar gampws Mount Pleasant y Brifysgol ddydd Mercher, 16 Mai, gyda chyflwyniad i ddilyn gan Darren Reynolds o Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Brifysgol a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Teitl anerchiad Mr Reynolds oedd ‘The benefits and challenges of achieving full health-record co-production using electronic patient record platforms within NHS Wales’.

Mae’r sgyrsiau ymchwil a gynhelir gan y Gyfadran yn agored i ymchwilwyr, myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil neu staff o unrhyw gyfadran ac maent yn cynnig cyfle gwych i gymysgu, cwrdd a chlywed am strategaeth ymchwil o fewn ysgolion a phartneriaid ym myd diwydiant. 

Meddai’r Athro Fernando: “Rydym yn llawn angerdd ynglŷn â STEM, ac wedi’n cyffroi’n fawr gan y datblygiad newydd yn SA1 Glannau Abertawe, a adeiladwyd yn bwrpasol, a’r cyfleoedd y bydd yn eu cynnig i’r gyfadran.  Yn SA1, bydd y gyfadran yn cydfodoli ac yn cyd-greu gyda phartneriaid diwydiannol sydd wedi’u lleoli o amgylch y datblygiad.  Byddwn yn adeiladu ymhellach ar y cyfle hwn i greu model Addysg Uwch sy’n arbenigo mewn datblygu partneriaethau diwydiannol o safon fyd-eang, rhagoriaeth mewn addysg STEM a hwyluso digwyddiadau masnacheiddio a menter.

“Bydd  y model newydd hefyd yn ddefnyddiol o ran meithrin sgiliau newydd a gwella sgiliau’r gweithlu cyfredol yng Nghymru, gan ddechrau yn Abertawe. Mae gan y gyfadran y potensial i chwarae rhan allweddol wrth gynnal a diogelu at y dyfodol ddiwydiannau STEM sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

Penodwyd yr Athro Fernando yn Ddeon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg ym mis Chwefror 2018. Mae ganddo radd mewn Peirianneg Microdonnau ac fe  wnaeth ddefnydd llwyddiannus o’r dechneg Synthetic Reference Beam Holography, sydd wedi’i phatentu, i ganfod canser y fron yn gynnar.  Roedd y prosiect yn fenter ar y cyd gyda Cancer Research UK, Wellcome Trust a Phrifysgol Northumbria.  

Yn 2014, cyfunodd Mike ei brofiad o ddelweddu ymchwil â’i frwdfrydedd am beirianneg gynaliadwy, a dechreuodd weithio gyda’r British Wool Marketing Board  (BWMB) er mwyn cynorthwyo ffermwyr lleol (Gogledd-Orllewin y D.U.) i ddynodi ansawdd eu gwlân.  Yn 2015, enillodd Mike Wobr Ewropeaidd y Global Dimension in Engineering Education (GDEE) am Ddatblygu Dynol Cynaliadwy (SHD) sy’n cydnabod ei ddyluniad arloesol o fesurydd gwlân electronig cludadwy.

Yn fwy diweddar, cyflawnodd Mike Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) gydag Innovate UK a Motherwell Tank Gauging Ltd.  Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar ddarganfod arfau cudd gan ddefnyddio delweddu ymatebion hwyr, trosglwyddo pŵer diwifr a chyfathrebu llinell bŵer.  Mae Mike wedi cyhoeddi ei waith mewn llawer o gyfnodolion a chynadleddau ac wedi rhoi prif anerchiadau mewn gwahanol gynadleddau a sefydliadau.  Mae’n adolygydd grantiau i Cancer Research UK ac yn adolygydd llyfrau i Springer Publications.

Mae’r Athro Fernando yn  Beiriannydd Siartredig ac yn Uwch Gymrawd  o’r Academi Addysg Uwch. Cyn iddo ymuno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, arweiniodd bortffolio amlddisgyblaethol o raglenni israddedig a gynigwyd  yn Ysgol Beirianneg Prifysgol Fetropolitan Manceinion.  Mae Mike yn academydd peirianneg profiadol, yn ymgynghorydd academaidd ar gyfer addysg trawswladol (TNE) ac yn ymgynghorydd diwydiannol i Electromagnetic Compatibility (EMC).

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk